Νόμος 2741/99 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διεξαγωγή Ελέγχων - Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην κεντρική υπηρεσία και στις περιφερειακές διευθύνσεις του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγχου Τροφίμων, τα οποία αποτελούνται από υπαλλήλους του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, του Γενικού Χημείου του Κράτους, των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων πρώτου και δεύτερου βαθμού ή άλλων αρμόδιων δημόσιων αρχών και υπηρεσιών. Στα Κλιμάκια Ελέγχου παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από υπαλλήλους του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων τηρείται Μητρώο Ελεγκτών, από το οποίο επιλέγονται τα μέλη των Κλιμακίων Ελέγχου. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται υπάλληλοι των ανωτέρω φορέων και γίνεται ενημέρωση αυτού κάθε δύο έτη με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τα Κλιμάκια Ελέγχου είναι αρμόδια να ασκούν έλεγχο στις κάθε μορφής επιχειρήσεις τροφίμων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων κατά τις διατάξεις της υπ' αριθμού [Α] Β3-32/26-03-2003 κοινής υπουργικής απόφασης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται η σύνθεση και η συγκρότηση των Κλιμακίων Ελέγχου, η εγγραφή, η ανανέωση, η διαγραφή και η κατάρτιση των μελών των Κλιμακίων, ο τρόπος της λειτουργίας και ο συντονισμός της δράσης τους, ο χρόνος απασχόλησης των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και ειδικότερο θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζεται η αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου και των υπαλλήλων που παρέχουν σ' αυτά γραμματειακή υποστήριξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006).

 

2. (πρώην 1) Όλες οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της πρωτοβάθμιας και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες και συνδρομή στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων για την εκτέλεση του έργου του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας και Γεωργίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες ως προς τη συνεργασία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές και λοιπούς φορείς, όπως λεπτομερώς καθορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, που εμπλέκονται στις ελεγκτικές και τις άλλες αρμοδιότητες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002).

 

3. (πρώην 2) Η εντολή για τη διενέργεια εκτάκτων επιθεωρήσεων και ελέγχων παρέχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο.

 

4. (πρώην 3) Για κάθε επιθεώρηση και έλεγχο συντάσσεται έκθεση, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και στους ενδιαφερόμενους

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

5. (πρώην 4) Με την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές σε αυτούς που κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις επιθεωρήσεις ή ελέγχους καθώς και σε αυτούς που αρνούνται να επιδείξουν τα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή τους και να χορηγήσουν αντίγραφο ή αποσπάσματά τους ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας.

 

6. (πρώην 5) Σε περίπτωση άρνησης ή κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδισης των εντεταλμένων υπαλλήλων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και όσων τους συντρέχουν στην άσκηση των καθηκόντων τους αυτοί μπορούν να ζητήσουν μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα τη συνδρομή των κατά τόπους αστυνομικών ή λιμενικών αρχών.

 

7. (πρώην 6) Οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό που επιδιώκεται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Εξαιρετικά, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να παρέχονται στοιχεία σε τρίτους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων για παροχή υπηρεσιών, εφόσον δεν έχουν χαρακτηριστεί απόρρητα και δεν απαγορεύεται η γνωστοποίησή τους από άλλες διατάξεις. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 37 παράγραφος 2 του [Π] Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οι υπάλληλοι του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και τα μέλη των συλλογικών οργάνων του, οι οποίοι λαμβάνουν, με αφορμή την υπηρεσία τους, γνώση απόρρητων στοιχείων, υποχρεούνται να τηρούν για τα στοιχεία αυτά εχεμύθεια. Το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνει και κάθε άλλον που συμμετέχει σε επιθεώρηση ή έρευνα κατ' εντολή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

 

8. (πρώην 7) Όποιος κατέχει εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και γνωστοποιεί αυτές, χωρίς να έχει δικαίωμα, σε τρίτους και με σκοπό να ωφεληθεί ο ίδιος η να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών καθώς και με χρηματική ποινή από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διώκεται πειθαρχικώς για την παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας που συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

9. (πρώην 8). Σε όποιον παράγει, επεξεργάζεται, παρασκευάζει, μεταποιεί, συσκευάζει, αποθηκεύει, συντηρεί διαθέτει, διακινεί, επισημαίνει ή διαφημίζει τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση, κατά παράβαση των προδιαγραφών, των προτύπων και των κανόνων της κείμενης νομοθεσίας ή των πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση νόμου, επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πέραν των ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της σχετικής παράβασης, καθώς και τις επιπτώσεις που αυτή επάγεται στη δημόσια υγεία και στα συμφέροντα των καταναλωτών.

 

Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαιτείται η προκαταβολή ποσού ίσου με το είκοσι τοις εκατό (20%) του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο ποσοστό, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

 

Για την επιβολή του προστίμου λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των απασχολουμένων σε αυτή, οι συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη και οι συνέπειες που έχει ή μπορούσε να έχει η παράβαση για το καταναλωτικό κοινό, καθώς και η τυχόν υποτροπή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν, στο πλαίσιο που ορίζεται από την παράγραφο αυτή, να εξειδικεύονται κατηγορίες παραβάσεων και το πρόστιμο που αυτές επισύρουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

10. (πρώην 9). Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο μπορεί να επιβάλει μόνο ή παράλληλα με το παραπάνω πρόστιμο και ανάκληση προσωρινή ή οριστική, μερική ή εξ ολοκλήρου της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

11. (πρώην 10). Όποιος παράγει ή διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιμα κατά παράβαση των προδιαγραφών των προτύπων και των κανόνων που τίθενται από το νόμο ή με εξουσιοδότηση νόμου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. Η ποινική δίωξη γίνεται αυτεπαγγέλτως και η υπόθεση εισάγεται στο δικαστήριο με απευθείας κλήση σύμφωνα με το άρθρο 43 του [Π] Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

12. (πρώην 11). Υπεύθυνοι, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη, είναι:

 

- Στις ατομικές επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες.

- Στις προσωπικές επιχειρήσεις (Ομόρρυθμες Εταιρείες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες) και οι ομόρρυθμοι εταίροι.

- Στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τους συνεταιρισμούς, και οι διαχειριστές.

- Στις ανώνυμες εταιρίες και ο ή οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής ή ο Διευθυντής τους. Σε περίπτωση υποκαταστήματος, αντί του Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή των Ανωνύμων Εταιρειών, ο Διευθυντής του υποκαταστήματος στο οποίο τελέστηκε η παράβαση.

 

Εκτός του νομικού προσώπου, τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα είναι υπεύθυνα με την προσωπική τους περιουσία και με προσωπική κράτηση σε ολόκληρο για την καταβολή των προστίμων, που επιβάλλονται σε αυτό κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3139/2003 (ΦΕΚ 100/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

13. (πρώην 12). Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων κατάσχει ακατάλληλο προς βρώση ή επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία τρόφιμα. Η κατάσχεση βασίζεται επί εκθέσεως του αρμόδιου κλιμακίου ελέγχου των επιθεωρητών του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, που πιστοποιεί την ακαταλληλότητα ή επικινδυνότητα των τροφίμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης ρυθμίζονται επί μέρους ζητήματα σχετικά με την κατάσχεση τροφίμων, η δυνατότητα και διαδικασία υποβολής ένστασης από τις θιγόμενες επιχειρήσεις, καθώς και το αρμόδιο για την εξέτασή της όργανο.

 

Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται από το ποινικό δικαστήριο υποχρεωτικό η δήμευση και η καταστροφή τους, που μπορεί κατά την κρίση του να περιλάβει το σύνολο ή μέρος των προϊόντων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

14. (πρώην 13). Σε περίπτωση οικειοθελούς ανάκλησης προϊόντων η επιχείρηση τροφίμων οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Σε περίπτωση παράβασης του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλονται οι κυρώσεις της επόμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

15. (πρώην 14). Όταν κατά τη διενέργεια ελέγχων από τους υπαλλήλους του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ή από άλλες αρχές ή υπηρεσίες διαπιστώνεται ότι διακυβεύεται η ασφάλεια ή η υγιεινή των τροφίμων και η δημόσια υγεία και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου, λαμβάνονται άμεσα μέτρα που περιλαμβάνουν την υποχρεωτική ανάκληση ή την απόσυρση και δέσμευση των εμφανώς αλλοιωμένων προϊόντων και την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης ή της μονάδας παραγωγής που εντοπίσθηκε η παράβαση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών. Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας εκτελείται αμέσως και πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και τον Υπουργό Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, αλλιώς αίρεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

16. (πρώην 15) Τα ποσά των προστίμων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση, καθορίζεται το μέρος των προστίμων που διατίθεται, μέσω ειδικού κωδικού που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006).

 

17. (Πρώην 16). Οι διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα και του Κώδικα τροφίμων και ποτών εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος ή αυτές που περιλαμβάνονται σε κανονιστικές πράξεις εκδιδόμενες στο πλαίσιο νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων, που παρέχονται από τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006).

 

18. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων εισπράττει ανταποδοτικά τέλη από δραστηριότητες όπως χορήγηση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικών, ελέγχων μετά από αίτηση των επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 882/2004 και το άρθρο 20 της κοινής υπουργικής απόφασης 15523/2006, όπως κάθε φορά ισχύουν για τις κεντρικές αρμόδιες αρχές ελέγχου των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ύψος των τελών ορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 40 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.