Νόμος 2741/99 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της κατά το άρθρο 1 παράγραφος 2 απόφασης διορισμού της, να δημοσιεύσει σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και μια οικονομική εφημερίδα των Αθηνών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παράγραφος 2 περιπτώσεις β' και γ' του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων των δανειστών του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, πλην του Δημοσίου, των οποίων οι απαιτήσεις δεν είναι καταχωρημένες στα βιβλία της εταιρείας και στον ισολογισμό της ως βέβαιες, εκκαθαρισμένες και ληξιπρόθεσμες.

 

2. Οι παραπάνω δανειστές υποχρεούνται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης της προηγούμενης παραγράφου να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους. Η αναγγελία πρέπει να είναι πλήρης και ακριβής και να περιέχει τουλάχιστον το ποσό της απαιτήσεως, το χρόνο που κατέστη ή θα καταστεί ληξιπρόθεσμη, το χρόνο γενέσεως, τη γενεσιουργό αιτία της απαιτήσεως και το τυχόν προνόμιο.

 

Εφόσον δεν έγινε εμπρόθεσμη αναγγελία, η σχετική απαίτηση αποσβέννυται.

 

3. Η αναγγελία που έγινε, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει την παραγραφή της απαιτήσεως, που έχει αρχίσει να διανύεται. Η διάταξη του άρθρου 443 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζεται για τις απαιτήσεις των οποίων συμπληρώθηκε ο χρόνος παραγραφής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.