Νόμος 2741/99 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Φορολογικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κάθε είδους απαιτήσεις του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κατά του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί, καθώς και τα πάσης φύσεως πρόστιμα και προσαυξήσεις αποσβέννυνται και στην συνέχεια διαγράφονται, χωρίς να δημιουργείται φορολογητέο εισόδημα.

 

Η διαγραφή τους πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα, ή έπειτα από αίτηση του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

2. Εντός ενός (1) μηνός από την καταχώριση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών του πέρατος της εκκαθάρισης όλων των εταιρειών του άρθρου 17 παράγραφος 1 του παρόντος, διαγράφονται οριστικό βεβαιωμένα χρέη τους προς το Δημόσιο και τα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου από φόρους, δασμούς, τέλη και εισφορές πάσης φύσεως, καθώς και προσαυξήσεις και πρόστιμα, τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης, ελλείψει ενεργητικού.

 

3. Δεν απαιτείται η διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, όπως και όλων των εταιρειών του άρθρου 17 παράγραφος 1 του παρόντος για την περάτωση της εκκαθαρίσεώς τους. Η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία υποχρεούται να θεωρήσει τα βιβλία τους για το κλείσιμο και να προβεί στην ακύρωσή τους.

 

4. Το δικαίωμα του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για την επιβολή και είσπραξη μη βεβαιωμένων φόρων, δασμών, τελών, εισφορών και δικαιωμάτων πάσης φύσεως, περιλαμβανομένων προσαυξήσεων και προστίμων κατά του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων και των εταιρειών του άρθρου 17 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, παραγράφεται.

 

5. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος αμετάκλητη δικαστική απόφαση, παραγράφονται και η ποινική δίωξη παύει οριστικό ποινικό αδικήματα των οποίων η αντικειμενική υπόσταση συνίσταται στη μη πληρωμή χρεών προς το Δημόσιο και τα νομικό πρόσωπα δημοσίου δικαίου από φόρους, δασμούς, τέλη και εισφορές κάθε φύσης, καθώς και προσαυξήσεων και προστίμων, που διαγράφονται ή παραγράφονται κατά το παρόν άρθρο, ή στη μη υποβολή δηλώσεων, περιλαμβανομένων και των αδικημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από το νόμο 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) άρθρο 25 παράγραφοι 1, 2, 3 και 6, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997).

 

Οι διατάξεις του άρθρου 115 του νόμου 2238/1994, όπως ισχύουν, όπως επίσης και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων, που προβλέπουν ατομική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικό πρόσωπα ή προσωπική κράτηση ή άλλα μέτρα διοικητικού καταναγκασμού ή ποινική ευθύνη για τη μη καταβολή φόρων, τελών, εισφορών, δασμών προς το Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης, δεν έχουν εφαρμογή επί προσώπων που διορίσθηκαν ή εκλέχθηκαν στη διοίκηση υπό εκκαθάριση εταιρειών των νόμων [Ν] 1386/1983, 1892/1990 και 2000/1991 ή ανωνύμων εταιρειών, θυγατρικών του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, ως εκπρόσωποι του και με πρόταση αυτού.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και επί προσώπων που διορίστηκαν ή εκλέχθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση των προβληματικών επιχειρήσεων που είχαν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου [Ν] 1386/1983 (ΦΕΚ 107/Α/1983).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

 

6. Η ανάληψη από το Δημόσιο των κάθε φύσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46Α του νόμου 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι 31-12-2000, έχουν δε ανάλογη εφαρμογή και οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993) και της παραγράφου 18 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 53 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.