Νόμος 2741/99 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Γνωμοδοτικά όργανα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων λειτουργεί ως συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων (ΕΣΠΕΤ). Το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων παρέχει, είτε μετά από σχετικό ερώτημα του Διοικητικού Συμβουλίου είτε αυτεπαγγέλτως, τη γνώμη του σε θέματα πολιτικής ελέγχου τροφίμων και εισηγείται προγράμματα δράσης και προτάσεις σε θέματα που αναφέρονται στην αποστολή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

 

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων αποτελείται από:

 

α) τον Πρόεδρο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων αναπληρούμενο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο ως Πρόεδρο.

β) 1 εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης,

γ) 1 εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

δ) 1 εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης,

ε) 1 εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας - Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,

στ) τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, από τους οποίους ένας εξειδικευμένος σε θέματα φυτικής και ένας με εξειδίκευση σε θέματα ζωικής παραγωγής,

ζ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

η) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

θ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

ι) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

ι)α) 1 εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους,

ι)β) 1 εκπρόσωπο από κάθε κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής,

ι)γ) τρεις (3) εκπροσώπους των καταναλωτών,

ι)δ ) έναν ( 1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών,

ι)ε) 1 εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων,

ι)στ) 1 εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος,

ι)ζ) 1 εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΣΕΣΜΕ),

ι)η) 1 εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, που προέρχεται από τις επιχειρήσεις τροφίμων.

ι)θ) 1 εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης,

κ) δύο (2) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ειδικούς σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων,

κ)α) 1 εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και

κ)β) 1 εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών

 

4. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων υπό τα στοιχεία β' έως κ)β' της προηγούμενης παραγράφου προτείνονται, με αντίστοιχους αναπληρωτές από τον αρμόδιο Υπουργό, κόμμα ή φορέα κατά περίπτωση. Οι εκπρόσωποι των καταναλωτών προτείνονται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών. Οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων, ως εκπρόσωποι των υπηρεσιών τους πρέπει να είναι Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές, αναπληρούμενοι από Τμηματάρχες βαθμού Α. και να έχουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στα θέματα της αρμοδιότητας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Η θητεία των μελών είναι τριετής. Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών λήγει πριν από τη λήξη της τριετίας λόγω θανάτου, παραίτησης ή διακοπής της συμμετοχής τους στο φορέα που εκπροσωπούν. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορισθεί ότι στο Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων εκπροσωπούνται και άλλοι φορείς, των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται με θέματα τροφίμων.

 

5. Το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων εισηγείται τον κανονισμό λειτουργίας του που εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο. Στις συνεδριάσεις του μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, καθώς και ειδικοί επιστήμονες σε θέματα τροφίμων και εκπρόσωποι άλλων φορέων που κρίνεται σκόπιμο να προσκληθούν ανάλογα με το θέμα.

 

Χρέη γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων εκτελεί υπάλληλος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων μπορεί να συνιστά επιτροπές μελετών ή ομάδες εργασίας που υποβοηθούν το έργο του.

 

6. Το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά τη συζήτηση παρίσταται η πλειοψηφία των μελών του. Οι γνωμοδοτήσεις πρέπει να συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση καταχωρίζονται και οι απόψεις της μειοψηφίας.

 

Στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων καταβάλλονται για τις μετακινήσεις τους μόνο τα προβλεπόμενα υπό των οικείων διατάξεων οδοιπορικά έξοδα, κατά περίπτωση λαμβανομένης υπόψη της χιλιομετρικής απόστασης και της με το προσφορότερο μέσο μετακίνησής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002).

 

7. Στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου σε επιστημονικό θέματα το Επιστημονικό Συμβούλιο Ελέγχου Τροφίμων (ΕΣΕΤ). Ως μέλη ορίζονται πρόσωπα με ιδιαίτερο κύρος, εμπειρία και γνώση σε θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Το Επιστημονικό Συμβούλιο Ελέγχου Τροφίμων αποτελείται από:

 

α. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων αναπληρούμενο από τον αντιπρόεδρο, ως Πρόεδρο,

β. έναν ( 1) γεωπόνο με εξειδίκευση σε θέματα τροφίμων,

γ 1 κτηνίατρο με την ίδια εξειδίκευση,

δ. 1 ιατρό δημόσιας υγείας ή άλλης ειδικότητας με εξειδίκευση σε Θέματα τροφίμων,

ε. 1 χημικό με εξειδίκευση σε θέματα τροφίμων

στ. 1 χημικό μηχανικό με την ίδια εξειδίκευση,

ζ. τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες με γνώσεις σε εξειδικευμένα θέματα αρμοδιότητας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και

η. 1 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, ειδικό επιστήμονα σε θέματα ελέγχου τροφίμων.

 

Η θητεία του συμβουλευτικού ως άνω οργάνου είναι τριετής. Χρέη γραμματέα ασκεί μόνιμος υπάλληλος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002).

 

8. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται κανονισμός λειτουργίας του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων, το οποίο μπορεί να συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του έργου του.

 

Στις ανωτέρω επιτροπές και ομάδες εργασίας, για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας ή έργου, καταβάλλεται, ανά συνεδρίαση. αποζημίωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006).

 

9. Το Επιστημονικό Συμβούλιο Ελέγχου Τροφίμων αποφαίνεται για κάθε θέμα συναφές με την αρμοδιότητα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, για το οποίο ζητείται από το Διοικητικό Συμβούλιο η γνώμη του, και καταρτίζει ή επεξεργάζεται σχέδια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

 

10. Στα μέλη και στον Γραμματέα του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων χορηγείται αποζημίωση, το ύφος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002).

 

11. Στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων, του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων, μπορούν να καλούνται ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι των οργανώσεων των παραγωγών και των μεταποιητικών ή εμπορικών επιχειρήσεων, των καταναλωτών, καθώς και όποιος άλλος μπορεί να διευκολύνει το έργο του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.