Νόμος 2741/99 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Ρύθμιση θεμάτων έρευνας και τεχνολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1514/1985, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του νόμου [Ν] 2000/1991, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως μέλη των Επιτροπών του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Διευθυντές Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, Διευθυντές Ανεξάρτητων Ερευνητικών Ινστιτούτων, Γενικοί Διευθυντές των Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας. Ερευνητές Α' βαθμίδας και στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού τομέα, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με μακροχρόνια εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες.}

 

2. Η διάταξη της περίπτωσης η' της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η. Οι αποδοχές των Διευθυντών των Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, καθώς και των Ανεξάρτητων Ερευνητικών Ινστιτούτων είναι οι αποδοχές των Ερευνητών Α' βαθμίδας με όλα τα επιδόματα, τις παροχές και τις αποζημιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου. Πέραν των αποδοχών αυτών στους Διευθυντές καταβάλλεται και επίδομα θέσεως ευθύνης, ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών το μήνα.}

 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Ο Διευθυντής του Κέντρου ορίζεται με πενταετή θητεία. Παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως πενταετίας η θητεία των Διευθυντών των Κέντρων που διανύουν ήδη κατόπιν επιλογής την πρώτη τριετή θητεία.}

 

4. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 10 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 1514/1985 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας προκειμένου για τεχνικά έργα των εποπτευόμενων από αυτήν ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εκτελούνται εκτός Αττικής είναι δυνατόν να ανατίθενται εν μέρει ή στο σύνολό τους είτε σε υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων είτε σε υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή σε ανώνυμη εταιρεία που ανήκει στο δημόσιο τομέα και δύναται να εκτελεί έργα του τομέα αυτού σύμφωνα με το νόμο, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.}

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2231/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.