Νόμος 2741/99 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Μεταβατικές διατάξεις - Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. α) Η πρώτη πρόταση του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4328/1929 Περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΦΕΚ 272/Α/1929), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η χημική, φυσική, βιολογική, μικροβιολογική, τοξικολογική ή άλλη εξέταση δειγμάτων τροφίμων, ποτών και νερών τα οποία αποστέλλονται για εξέταση από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, καθώς και κάθε παρόμοια εξέταση ή μελέτη των ιδιοτήτων χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων (επικίνδυνων ή μη), προδρόμων και ναρκωτικών ουσιών, πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων και γενικά αντικειμένων κοινής χρήσης, όποτε αυτά χρήζουν εξετάσεων ή μελετών, με σκοπό:}

 

β) Στο εδάφιο ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4328/1929, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995), απαλείφονται οι λέξεις {τροφίμων, ποτών, νερών.}.

 

γ) Στο εδάφιο δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 4328/1929, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2343/1995, απαλείφονται οι λέξεις {τα τρόφιμα, τα σκευάσματα τροφίμων, τα ποτά, τα νερά}.

 

δ) Οι διατάξεις των εδαφίων ζ' και η' της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 4328/1929 όπως προστέθηκαν με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 115/1975 (ΦΕΚ 172/Α/1975), καταργούνται.

 

3. Το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 543/1989 τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 208/Α/1988) κατά το μέρος που αφορά αρμοδιότητες, που εμπεριέχονται στο αντικείμενο ελέγχου, στους σκοπούς και στις αρμοδιότητες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων καταργείται.

 

4. α) Οι διατάξεις των εδαφίων α', β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 402/1988 Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 187/Α/1988), καθώς και του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 398/1990 (ΦΕΚ 159/Α/1990) και του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 422/1991 (ΦΕΚ 154/Α/1991) καταργούνται κατά το μέρος που αφορούν αρμοδιότητες, οι οποίες εμπεριέχονται στις αρμοδιότητες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

 

β) Τα άρθρα 38 έως 46 του νόμου [Ν] 2538/1997 τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα κ.λ.π. (ΦΕΚ 242/Α/1997) καταργούνται κατά το μέρος που αφορούν αρμοδιότητες, οι οποίες εμπεριέχονται στο αντικείμενο ελέγχου, στους σκοπούς και στις αρμοδιότητες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

 

5. α) Στο υπεδάφιο 1 του εδαφίου β, της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1992 Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 68/Α/1992) απαλείφονται οι λέξεις {βιομηχανιών, βιοτεχνιών και καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών.}

 

β) Το υπεδάφιο 2 του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο καθορισμός των όρων έκδοσης βιβλιαρίων υγείας σε όσους ασχολούνται σε επιχειρήσεις ή καταστήματα εξυπηρέτησης του κοινού:}

 

γ) Το υπεδάφιο 3 του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1992 καταργείται και τα υπεδάφια 4, 5, 6 και 7 του εδαφίου αυτού αναριθμούνται αντιστοίχως σε 3, 4, 5 και 6.

 

δ) Το υπεδάφιο 3 του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1992 καταργείται.

 

ε) Το υπεδάφιο 4 του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο χημικός, βιοχημικός και βιολογικός έλεγχος υδάτων, υγρών αποβλήτων (BODS COD) και κάθε άλλου στοιχείου ή παράγοντα (ατμόσφαιρα, έδαφος) που μπορεί να έχει επίδραση στη δημόσια υγεία.}

 

στ) Τα υπεδάφια 4 έως 10 του παραπάνω εδαφίου αναριθμούνται αντιστοίχως σε 3 έως 9.

 

6. Το εδάφιο α' του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 582/1984 Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης (ΦΕΚ 208/Α/1984) καταργείται και τα εδάφια β' έως ζ' αναριθμούνται αντιστοίχως σε α' έως στ'.

 

7. Αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών ή οργανισμών του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά το μέρος που αυτές καθίστανται με τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, καταργούνται.

 

8. Η έναρξη της ισχύος των παραγράφων 2 έως 7 του παρόντος άρθρου καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.