Νόμος 2741/99 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Τύχη περιουσίας του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων μετά το πέρας της εκκαθάρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης κατά την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων περιλαμβανομένων των κάθε φύσης δικαιωμάτων και αξιώσεων, ανεξάρτητα αν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό ή στα βιβλία του, μεταβιβάζονται, από την παραπάνω ημερομηνία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διαδικασία στο Δημόσιο. Εγγυήσεις και ασφάλειες υπέρ των μεταβιβαζομένων απαιτήσεων, καθώς και τυχόν βάρη επί των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων, διατηρούνται.

 

2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο τον Οργανισμό Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων συνεχίζονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ως ειδικού διαδόχου του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, χωρίς άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση περί επαναλήψεώς τους.

 

3. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτή απαλλάσσονται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος, περιλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

 

4. Το Δημόσιο ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, μέχρι του ύψους του προσόντος της εκκαθάρισης το οποίο εισέπραξε ως μέτοχος του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων και μέχρι της αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, ως ειδικός διάδοχος του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. Το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζεται. Δεν θίγονται από την παρούσα διάταξη υποχρεώσεις του Δημοσίου, οι οποίες έχουν αναληφθεί από παροχή εγγυήσεων για οφειλές του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων ή των θυγατρικών του εταιρειών προς τους δανειστές τους.

 

5. Οι δανειστές του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής του, μπορούν να ικανοποιηθούν με εκτέλεση κατά του Δημοσίου ως ειδικού διαδόχου του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, η οποία μπορεί να έχει ως αντικείμενο την επιβολή κατάσχεσης αποκλειστικώς επί των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων που μεταβιβάσθηκαν στο Δημόσιο.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία τα περιουσιακά στοιχεία έχουν στο μεταξύ εκποιηθεί, το Δημόσιο ευθύνεται μέχρι του καθαρού ποσού που εισέπραξε από την εκποίησή τους.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία παραδόσεως από την εκκαθαρίστρια προς την αρμόδια υπηρεσία της παράγραφο 2 του άρθρου 16 των κάθε φύσης στοιχείων και παραστατικών, το περιεχόμενο των σχετικών πρωτοκόλλων και περαιτέρω ο τρόπος διαχείρισης και η διαδικασία εκποίησης των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων, η τήρηση ειδικού βιβλίου καταγραφής του προϊόντος ρευστοποίησης, η τήρηση κατάστασης δανειστών του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων που αναγγέλθηκαν, με πληροφορίες για την ολική ή μερική ικανοποίησή τους, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων στο Δημόσιο και τη διαχείρισή τους, την αναγγελία των δανειστών του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων και την ικανοποίησή τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.