Νόμος 2741/99 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 1571/1985, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τους νόμους [Ν] 1769/1988 και 2008/1992 και αντικαταστάθηκε στη συνέχεια με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 2289/1995, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων που διατίθενται στην εσωτερική αγορά διαμορφώνονται σε όλη την επικράτεια της χώρας ελεύθερα από τους ασκούντες την εμπορία των προϊόντων αυτών. Για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού τα διυλιστήρια υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι ex factory τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων. Για τους ίδιους λόγους οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις πραγματικές (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων η άλλων διακανονισμών) τιμές στις οποίες διαθέτουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στους πρατηριούχους ανά περιοχή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα τεχνικού, λεπτομερειακού ή τοπικού χαρακτήρα.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης είναι δυνατόν για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στην οικονομίας της χώρας λόγω των υψηλών διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου

και των πετρελαιοειδών προϊόντων ή εξαιτίας της αδικαιολόγητης κατά τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και κατά τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εσωτερικής αγοράς πετρελαιοειδών διαμόρφωσης των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων, να επιβληθούν γενικά ή τοπικά ανώτατες τιμές πώλησης στον καταναλωτή για όλα ή ορισμένα από τα πετρελαιοειδή προϊόντα.

 

Η ισχύς της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου διαρκεί όσο αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες της αγοράς και πάντως για διάστημα έως δύο (2) μηνών κάθε φορά. Μετά την πάροδο του διμήνου ο Υπουργός Ανάπτυξης επανεξετάζει τις συνθήκες και αποφασίζει για το εάν είναι αναγκαία η διατήρηση σε ισχύ της απόφασης με την οποία επιβλήθηκαν οι ανώτατες τιμές πώλησης.

 

3. Για τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της διεθνούς και εσωτερικής αγοράς και ιδίως:

 

i) η μεσοσταθμική λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων αυτών στα πρατήρια του λεκανοπεδίου Αττικής ή και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου αναπτύσσεται ικανοποιητικά ο ανταγωνισμός,

 

ii) τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων,

 

iii) το διαφορικό κόστος μεταφοράς στις διάφορες περιοχές της χώρας και το τυχόν πρόσθετο κόστος τροφοδοσίας ορισμένων περιοχών στις οποίες επικρατούν για γεωγραφικούς ή συγκοινωνιακούς λόγους ειδικές συνθήκες,

 

iv) η φορολογική επιβάρυνση των πετρελαιοειδών προϊόντων,

 

ν) τυχόν άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές στη διεθνή ή την εσωτερική αγορά

 

4. Με την απόφαση για τον καθορισμό ανώτατης τιμής καταναλωτή καθορίζονται ειδικότερα:

 

i) η ex factory τιμή των πετρελαιοειδών προϊόντων και τα στοιχεία επί τη βάσει των οποίων αυτή διαμορφώνεται από τα εγχώρια διυλιστήρια. Σε περίπτωση εισαγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων σε τιμή μικρότερη από την ex factory, τότε ως τιμή βάσης λαμβάνεται η τιμή εισαγωγής,

 

ii) τα ανώτατα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων,

 

iii) διαφορικό κόστος μεταφοράς στις διάφορες περιοχές της χώρας και το τυχόν πρόσφατο κόστος τροφοδοσίας περιοχών στις οποίες ισχύουν ειδικές γεωγραφικές ή συγκοινωνιακές συνθήκες.

 

Με ειδικότερες αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδονται όταν μεταβάλλεται η ex factory τιμή ή άλλοι συντελεστές όπως η φορολογική επικύρωση, υπολογίζονται αριθμητικά οι παραπάνω παράγοντες ανά περιοχή ή ομάδα περιοχών και καθορίζεται η ανώτατη λιανική τιμή για κάθε προϊόν (ανώτατη τιμή καταναλωτή).

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης είναι δυνατός ο καθορισμός ελάχιστης τιμής καταναλωτή προκειμένου να αντιμετωπισθούν ενέργειες ή συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

 

6. Στους παραβάτες του άρθρου αυτού και των υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται σύμφωνα με τις παρεχόμενες από αυτό εξουσιοδοτήσεις, επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

 

α) Στα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών πρόστιμο από δέκα έως εκατό εκατομμύρια δραχμές ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης, τον κύκλο εργασιών της παραβάτριας επιχείρησης, τις συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε η παράβαση, το προσδοκώμενο από την παράβαση όφελος, τη γενικότερη συμπεριφορά της παραβάτριας επιχείρησης στην αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων και στο σεβασμό των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής το πρόστιμο μπορεί να τριπλασιαστεί. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά την παρούσα διάταξη εισπράττονται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων με τίτλο τη σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικό με τη βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων.

 

β) Στους πρατηριούχους πετρελαιοειδών Προϊόντων, με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλονται πρόστιμα από ένα έως δέκα εκατομμύρια δραχμές, τα οποία σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής μπορούν να διπλασιασθούν.

 

γ) Στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και τους πρατηριούχους μπορεί να επιβληθεί προσωρινή και σε περίπτωση υποτροπής οριστική ανάκληση της άδειας με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του εδαφίου α' και εφόσον κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η επιβολή προστίμου δεν αρκεί.

 

7. Πέραν των διοικητικών κυρώσεων και ανεξάρτητα από αυτές, οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής και των αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από αυτήν εξουσιοδοτήσεις τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.