Νόμος 2741/99 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Επίσπευση διαδικασίας ρευστοποίησης ενεργητικού εταιρειών στις οποίες ο Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων είναι εκκαθαριστής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, ως εκκαθαριστής των υπό εκκαθάριση ανωνύμων εταιρειών, των οποίων το καθεστώς διέπεται από τα άρθρα 9 και 10 του νόμου [Ν] 1386/1983, υποχρεούται να ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκαθάρισης και να δημοσιεύσει ισολογισμό κλεισίματος της εκκαθάρισης εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, από την οριστικοποίηση του πίνακα κατάταξης πιστωτών ή, σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία ενεργητικού, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης περί διορισμού εκκαθαριστή του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, κατά το άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της προβλεπόμενης από το άρθρο 16 του παρόντος υπηρεσίας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της εκκαθαρίστριας εταιρείας.

 

2. Για την καταχώριση, στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, του πέρατος της εκκαθάρισης και τη διαγραφή της εταιρείας δεν απαιτείται πιστοποιητικό της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

 

Η διαγραφή διενεργείται ύστερα από αίτηση του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.