Νόμος 4549/18

Ν4549/2018: Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4549/2018: Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 105/Α/2018), 14-06-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Τμήμα Α: Διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών - Ίδρυση φορέα άρθρου 2.2 (vi) της από 14-11-2014 σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με τη νομική μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία φορέας διαχείρισης κοινοχρήστων εντός του μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά

 

Άρθρο 1: Ίδρυση Φορέα

Άρθρο 2: Σκοπός και αρμοδιότητες του Φορέα

Άρθρο 3: Έδρα Φορέα

Άρθρο 4: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα

Άρθρο 5: Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Προέδρου του Φορέα

Άρθρο 8: Στελέχωση του Φορέα

Άρθρο 9: Αναθέσεις Συμβάσεων και Προγραμματικές Συμβάσεις

Άρθρο 10: Παραλαβή Στοιχείων από το Φορέα

Άρθρο 11: Πόροι - Έσοδα Φορέα

Άρθρο 12: Ανταποδοτικά τέλη

Άρθρο 13: Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος Φορέα

Άρθρο 14: Απαλλαγές και Προνόμια Φορέα

 

Τμήμα Β: Διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Άρθρο 15: Μεσολάβηση και διαιτησία συλλογικών εργατικών διαφορών

Άρθρο 16: Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Άρθρο 17: Προνοιακές παροχές

Άρθρο 18: Τροποποίηση του άρθρου 215 του νόμου 4512/2018

Άρθρο 19: Ασφαλιστικές εισφορές

Άρθρο 20: Υπολογισμός επικουρικής σύνταξης

Άρθρο 21: Αποζημίωση συμβεβλημένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα

Άρθρο 22: Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

 

Τμήμα Γ: Διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Άρθρο 23: Τροποποίηση του άρθρου 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 24: Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα

 

Τμήμα Δ: Διατάξεις του Υπουργείου Υγείας

 

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις για το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής

Άρθρο 26: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 1902/1990, του νόμου 3918/2011 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 312/1992

Άρθρο 27: Ρυθμίσεις για τα οπτικά - γυαλιά οράσεως και τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής

Άρθρο 28: Τροποποίηση του άρθρου 52 του νόμου 4430/2016

Άρθρο 29: Τροποποίηση του άρθρου 11 του νόμου 4052/2012

Άρθρο 30: Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιλογής της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας

Άρθρο 31: Τροποποίηση του άρθρου 33 του νόμου 4025/2011

Άρθρο 32: Τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 90 του νόμου 4368/2016

Άρθρο 33: Ψηφιακή υποβολή δικαιολογητικών

 

Τμήμα Ε: Διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Ενιαία τιμή βιβλίου

 

Άρθρο 34: Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 35: Καθορισμός τιμής βιβλίου

Άρθρο 36: Επιβολή κυρώσεων

Άρθρο 37: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 38: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 39: Καταργούμενες διατάξεις

 

Τμήμα ΣΤ: Διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Άρθρο 40: Ρύθμιση θεμάτων Ειδικού Λογαριασμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Άρθρο 41: Τροποποίηση του άρθρου 36 του νόμου 4067/2012

Άρθρο 42: Αναπροσαρμογή ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση μέσω δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση

 

Τμήμα Ζ: Διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Άρθρο 43: Κατάργηση ελαχίστου ορίου διάρκειας της σύμβασης ναύλωσης

 

Τμήμα Η: Διατάξεις του Υπουργείου Τουρισμού

 

Άρθρο 44: Τροποποίηση του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 393/1976

 

Τμήμα Θ: Διατάξεις του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποιήσεις του νόμου 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/2017)

 

Άρθρο 45: Ορισμοί

Άρθρο 46: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 47: Ρύθμιση οφειλών ομόρρυθμων εταίρων

Άρθρο 48: Περιεχόμενο αίτησης και συνοδευτικά έγγραφα

Άρθρο 49: Συντονιστής

Άρθρο 50: Διαδικασία διαπραγμάτευσης

Άρθρο 51: Αμοιβή του συντονιστή

Άρθρο 52: Αναστολή εκτέλεσης

Άρθρο 53: Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 54: Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Άρθρο 55: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποιήσεις του νόμου 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/2010)

 

Άρθρο 56: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 57: Διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμού

Άρθρο 58: Κατάθεση αίτησης και εγγράφων

Άρθρο 59: Προδικασία

Άρθρο 60: Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων

Άρθρο 61: Δικαστική ρύθμιση χρεών

Άρθρο 62: Προστασία κύριας κατοικίας

Άρθρο 63: Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης

Άρθρο 64: Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών

Άρθρο 65: Δικαιώματα συνοφειλετών

Άρθρο 66: Θάνατος του οφειλέτη

Άρθρο 67: Αρχείο αιτήσεων

Άρθρο 68: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 69: Τροποποιήσεις του νόμου 4354/2015

 

Κεφάλαιο Δ

 

Υποκεφάλαιο Α: Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων λόγω αλλαγών χρήσεων γης - Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005)

 

Άρθρο 70: Μετεγκατάσταση λόγω αλλαγών χρήσεων γης

 

Υποκεφάλαιο Β: Απλούστευση λειτουργίας μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων - Απλούστευση εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών - τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016)

 

Άρθρο 71: Πεδίο εφαρμογής - τροποποίηση άρθρου 17 του νόμου 4442/2016

Άρθρο 72: Γνωστοποίηση λειτουργίας - Τροποποίηση άρθρου 18 του νόμου 4442/2016

Άρθρο 73: Έγκριση λειτουργίας

Άρθρο 74: Κυρώσεις - Τροποποίηση άρθρου 23 του νόμου 4442/2016

Άρθρο 75: Εξουσιοδοτήσεις - Τροποποίηση άρθρου 24 του νόμου 4442/2016

Άρθρο 76: Τροποποίηση του άρθρου 25 του νόμου 4442/2016

Άρθρο 77: Εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων - Οχλήσεις

Άρθρο 78: Απλούστευση εγκατάστασης και λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών

Άρθρο 79: Μεταβατικές διατάξεις

 

Τμήμα Ι: Διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις για τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου

 

Άρθρο 80: Τροποποίηση του άρθρου 69Α του νόμου [Ν] 4270/2014

Άρθρο 81: Τροποποίηση της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του νόμου 2469/1997

Άρθρο 82: Τροποποίηση του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 4270/2014

Άρθρο 83: Τροποποίηση του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4270/2014

Άρθρο 84: Τροποποίηση του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 4270/2014

Άρθρο 85: Τροποποίηση του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 4270/2014

Άρθρο 86: Κατάργηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 142/2017

Άρθρο 87: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 142/2017

Άρθρο 88: Σύσταση Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού

Άρθρο 89: Σύσταση θέσεων

Άρθρο 90: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων, πιστώσεων

 

Υποκεφάλαιο Α: Πεδίο εφαρμογής

 

Άρθρο 91: Αρμόδιο όργανο

Άρθρο 91Α: Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 92: Εφαρμοστέο δίκαιο

 

Υποκεφάλαιο Β: Ασφάλειες και έσοδα

 

Άρθρο 93: Καθορισμός και καταβολή προμήθειας ασφαλείας

Άρθρο 94: Ασφάλειες

Άρθρο 95: Απόδοση τόκων υπέρ του Δημοσίου και εισφορά του νόμου [Ν] 128/1975

 

Υποκεφάλαιο Γ: Σύσταση και αρμοδιότητες των οργάνων

 

Άρθρο 96: Σύσταση και αρμοδιότητες της Διυπουργικής Επιτροπής

Άρθρο 97: Σύσταση και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 98: Σύσταση και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου

 

Υποκεφάλαιο Δ: Διαδικασία παροχής της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου

 

Άρθρο 99: Συμβατότητα αιτήματος παροχής εγγύησης με το Ενωσιακό Δίκαιο

Άρθρο 100: Διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου

 

Υποκεφάλαιο Ε: Διαχείριση των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου

 

Άρθρο 101: Κατάπτωση της εγγύησης

Άρθρο 102: Απαλλαγή του Ελληνικού Δημοσίου και διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών

Άρθρο 103: Ρυθμίσεις δανείων

 

Υποκεφάλαιο ΣΤ: Ειδικά θέματα

 

Άρθρο 104: Ετήσιο όριο εγγυήσεων

Άρθρο 105: Ενημέρωση του Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 106: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 107: Τροποποιήσεις των νόμων 3429/2005 και 3775/2009

Άρθρο 108: Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Εξουσιοδοτήσεις

 

Άρθρο 109: Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση σχεδίου τροποποιητικής σύμβασης κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 του νόμου 4336/2015

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 110: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2960/2001

Άρθρο 111: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 112: Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (νόμος 4174/2013)

Άρθρο 113: Τροποποίηση Παραρτήματος του νόμου 4389/2016

Άρθρο 114: Διατάξεις για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Άρθρο 115: Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 116: Προσθήκη άρθρων 71Δ και 71Ε στο νόμο 4172/2013

Άρθρο 117: Τροποποίηση των νόμων 4172/2013 και 3842/2010

Άρθρο 118: Ερμηνευτική διάταξη

 

Κεφάλαιο Ε

 

Άρθρο 119: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022

 

Τμήμα ΙΑ: Διατάξεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

Άρθρο 120: Τροποποίηση των άρθρων 15 και 19 του νόμου 4440/2016

Άρθρο 121: Ρυθμίσεις για την αξιολόγηση

 

Τμήμα ΙΒ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 122

Άρθρο 123: Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων για προσφυγικό-μεταναστευτικό

Άρθρο 124: Τροποποίηση του άρθρου 36 του νόμου 4067/2012

Άρθρο 125: Προγράμματα ηλεκτρονικών δημοπρασιών ποσοτήτων φυσικού αερίου

Άρθρο 126: Τροποποίηση του νόμου 4223/2013

Άρθρο 127: Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων - Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 142/2017

Άρθρο 128: Στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων

Άρθρο 129: Τροποποίηση του άρθρου 19 του νόμου 4440/2016

Άρθρο 130

 

Τμήμα ΙΓ: Έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 131: Έναρξη ισχύος

Παράρτημα

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-06-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.