Νόμος 3325/05

Ν3325/2005: Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3325/2005: Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 68/Α/2005), 11-03-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Γενικές Διατάξεις. Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, επαγγελματικών εργαστηρίων, αποθηκών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

 

Άρθρο 1: Σύσταση Υπηρεσιών

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4: Άδεια εγκατάστασης

Άρθρο 5: Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας

Άρθρο 6: Προϋποθέσεις και κριτήρια για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης μετεγκατάστασης δραστηριότητας

Άρθρο 7: Αλλαγή χρήσης γης

Άρθρο 8: Άδεια οικοδομής

Άρθρο 9: Παρεκκλίσεις για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων

Άρθρο 10: Χορήγηση άδειας λειτουργίας δραστηριότητας

Άρθρο 11: Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων

Άρθρο 12: Έλεγχοι

Άρθρο 13: Παράβολα

 

Μέρος Δεύτερο: Ειδικές Διατάξεις. Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής

 

Άρθρο 14: Περιβαλλοντική αναβάθμιση εγκαταστάσεων

Άρθρο 15: Καθορισμός ζωνών περιβαλλοντικής αναβάθμισης

Άρθρο 16: Εκσυγχρονισμός

Άρθρο 17: Ίδρυση νέων δραστηριοτήτων

Άρθρο 18: Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας

Άρθρο 19: Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων

Άρθρο 20: Συγχώνευση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων

Άρθρο 21: Διαχωρισμός εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων

Άρθρο 22: Εφαρμογή γενικών διατάξεων

Άρθρο 23

 

Μέρος Τρίτο: Διατάξεις γενικής εφαρμογής

 

Άρθρο 24: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 25: Διοικητικές προσφυγές

Άρθρο 26: Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών

Άρθρο 27: Εξαιρέσεις

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Μεταβίβαση αρμοδιότητας

 

Μέρος Τέταρτο: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 30: Τροποποιήσεις του νόμου 2545/1997

Άρθρο 31: Πολεοδομικές διατάξεις

Άρθρο 32: Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35: Ρυθμίσεις για τα ναυπηγεία Σύρο

Άρθρο 36

Άρθρο 37

 

Μέρος Πέμπτο: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 38: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 39: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 40: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του Νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-03-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.