Νόμος 4549/18 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Ρύθμιση θεμάτων Ειδικού Λογαριασμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το έβδομο και όγδοο εδάφιο της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 80 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4533/2018 (ΦΕΚ 75/Α/2018), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου αποκλειστικά για τα έτη 2016 έως 2020, οπότε και καταργείται, ως εξής:

 

για το έτος 2016 ανέρχεται στο 50% της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας,
για το έτος 2017 και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 στο 100% και από την 01-04-2018 στο 65%,
από την 01-01-2019 στο 50% και
από την 01-01-2020 στο 30% της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας.

 

Ειδικότερα για τα έτη 2018, 2019 και 2020, το ετήσιο σωρευτικό απολογιστικό λογιστικό πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, που τυχόν θα προκύψει, λαμβανομένου υπόψη ειδικού αποθεματικού ασφαλείας έκτακτων δαπανών ποσού 70.000.000 €, βάσει του δημοσιευμένου δελτίου του Ειδικού Λογαριασμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου με εκκαθάριση μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους, αποδίδεται κατά το επόμενο έτος στους εκπροσώπους φορτίου από τον Λειτουργό της Αγοράς ως εκροή του Ειδικού Λογαριασμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου. Η διαδικασία απόδοσης του πλεονάσματος και κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.}

 

2. Στο τέλος του έκτου εδαφίου της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 προστίθεται φράση ως εξής:

 

{, με την επιφύλαξη της διάθεσης του ετήσιου σωρευτικού απολογιστικού πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου για τα έτη 2018, 2019 και 2020, σύμφωνα με την υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης α' της παρούσας.}

 

3. Στην περίπτωση α' της παραγράφου Α2 του άρθρου 25 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τα έτη 2019 και 2020 το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε 65%.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.