Νόμος 4549/18 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Τροποποιήσεις του νόμου 4354/2015


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι παραπάνω εταιρίες, που είναι χρηματοδοτικά ιδρύματα, λαμβάνουν ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εποπτεύονται για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου από την Τράπεζα της Ελλάδος.}

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 4354/2015, μετά τις λέξεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια προστίθενται οι λέξεις , εφόσον ο δανειολήπτης είναι καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου 1Α του νόμου [Ν] 2251/1994,.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αναγγελία της καταχώρισης γίνεται ατύπως προς τους οφειλέτες και τους εγγυητές με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.}

 

4. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται και σε εταιρίες, που έλαβαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται σε μεταβιβάσεις που καταχωρίζονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται και σε αναγγελίες που έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.