Νόμος 4430/16 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ως καθολικού διαδόχου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας θα χρηματοδοτηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οργανισμού, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 30--04-2016 προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λ.π.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λ.π., καθώς και προς ασφαλισμένους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

β) Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας νοούνται εκείνες που αφορούν τα πριν τις 31-12-2012 έτη και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, κατά το χρόνο υποβολής, παραστατικά στοιχεία και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 4529/2018 (ΦΕΚ 56/Α/2018).

 

2. Α. Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά τις οφειλές, προ φόρος προστιθέμενης αξίας, του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας καθορίζεται ως ακολούθως:

 

α. Διαγνωστικά Κέντρα - Εργαστήρια:

 

i) Για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 15.000 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 5%.

 

ii) Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 10%.

 

β. Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης για δαπάνες Νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 10%.

 

γ. Συμβεβλημένοι Ιδιώτες Ιατροί:

 

i) Για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 4.000 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 5%.

 

ii) Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 4.000 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 10%.

 

δ. Προμηθευτές Υγειονομικού και λοιπού υλικού ποσοστό έκπτωσης 25%, για δαπάνες ειδικών νοσοκομειακών υλικών (υλικά λαπαροτομίας, ορθοπεδικά υλικά, καρδιοεπεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, υλικά αγγειοπλαστικής κ.ά.).

 

ε. Συμβεβλημένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας (φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λ.π.) ποσοστό έκπτωσης 5%.

 

στ. Φαρμακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης 8%.

 

ζ. Φαρμακεία ποσοστό 3,5%.

 

Β. Για τις λοιπές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που προκύπτουν από υπόλοιπο λόγω πληρωμής προκαταβολής, αυτές θα εξοφληθούν, για οφειλές μέχρι 15.000 με έκπτωση 20% και για οφειλές πάνω από 15.000 με έκπτωση 45%, επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείο προ φόρου προστιθέμενης αξίας), του απομένοντος (μετά την αφαίρεση της προκαταβολής) υπολοίπου.

 

Γ. Οι οφειλές προς ασθενείς ασφαλισμένους και οι οφειλές προς τους ως άνω παρόχους που έχουν εκκαθαριστεί θα εξοφληθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στο 100%.

 

Οι οφειλές των παρόχων υπηρεσιών υγείας προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που εκκαθαρίζονται δυνάμει της παραγράφου 6 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) και προέρχονται από το μηχανισμό του μηνιαίου κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) και το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) ή προκύπτουν από ελέγχους ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών, δύναται να συμψηφίζονται με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προς αυτούς. Οι οφειλές του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να καταβάλλονται και σε δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων, η διαδικασία καταβολής των οφειλών και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

3. Οι οφειλές θα εξοφληθούν άμεσα με την έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο που θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή των φορέων των οποίων ο Κλάδος Υγείας μεταφέρθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και εφόσον:

 

α) παρασχεθεί η κατά περίπτωση αναφερόμενη έκπτωση εκ μέρους του δικαιούχου - παρόχου με την προσκόμιση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας πιστωτικού τιμολογίου,

 

β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του δικαιούχου - παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.

 

γ) προσκομισθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (ΙΚΑ και ΕΤΑΑ/Τομείς Υγειονομικών) ή βεβαίωση οφειλής. Στην περίπτωση που προσκομίζεται από τον πάροχο βεβαίωσης οφειλής, θα παρακρατείται από την αρμόδια υπηρεσία το ποσό αυτής και θα αποδίδεται στο Δημόσιο ή στο Ασφαλιστικό Ταμείο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Η διαδικασία για την εξόφληση των ως άνω οφειλών θα έχει ως εξής: Το ποσό που προκύπτει ως εναπομένουσα οφειλή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ύστερα από την εφαρμογή των εκπτώσεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος, εξοφλείται με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις. Το ανωτέρω ποσό δύναται να καταβάλλεται στους δικαιούχους της παραγράφου 1 ως προκαταβολή μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που από τον λογιστικό κανονισμό των φορέων δεν προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής. Η καταβολή αφορά στο σύνολο του πληρωτέου ποσού και γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώνεται η ύπαρξη σύμβασης, παραστατικών και η διενέργεια των κατά νόμο υπέρ τρίτων κρατήσεων, στα δε χρηματικά εντάλματα πληρωμής επισυνάπτονται οι καταστάσεις των δικαιούχων, οι αριθμοί των πράξεων προσωρινής εκκαθάρισης δαπάνης, καθώς και η επισημειωτική πράξη για τη διενέργεια πρόχειρου λογιστικού ελέγχου. Εάν, μετά τη χορήγηση της προκαταβολής κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών, από τους φορείς που διενήργησαν τον κατά περίπτωση πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, προκύψει οφειλόμενο ποσό μικρότερο του προ καταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών της παραγράφου 1.

 

Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού εντός τριμήνου από την εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Οι οφειλές της παραγράφου 1, πλην φαρμακοποιών, δύνανται να εκκαθαρίζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παράγραφος 7 του νόμου 4368/2016.

 

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται εξαιρετικά, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του νόμου [Ν] 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Α/2019).

 

4. Μετά τις 30-06-2017 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που προέρχονται από Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, των οποίων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, μεταφέρονται, παρακολουθούνται και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές από τις ως άνω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, συνεχίζονται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης και οι δικαστικές αποφάσεις ισχύουν και εκτελούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του πρώην Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου / Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και οι οποίες εξακολουθούν να παρακολουθούνται και να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και εξοφλούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 4529/2018 (ΦΕΚ 56/Α/2018).

 

5. Μετά την κατά τα ανωτέρω εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αποσβένεται κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος όμως διατηρεί το δικαίωμα οριστικού ελέγχου και εκκαθάρισης των υποβληθέντων λογαριασμών και καταλογισμού κάθε ποσού που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως. Η αποδοχή της ρύθμισης από τους δικαιούχους συντελείται με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του δικαιούχου - παρόχου που κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

6. α. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται οι συμβεβλημένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 100 παράγραφος 6 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

β. Το άρθρο 34 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), όπως ισχύει, καταργείται.

 

7. α) Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας θα χρηματοδοτηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό τα οικονομικά έτη 2016, 2017 και 2018 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων ιδίων υποχρεώσεών του με τους συμβεβλημένους και λοιπούς ιδιώτες παρόχους, όπως αυτοί αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις νοούνται εκείνες που αφορούν το χρονικό διάστημα από 01-01-2012 έως τις 31-01-2016 για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, ανάλογα με το χρόνο υποβολής, παραστατικά από την 01-01-2012 έως τις 31-01-2016, και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί, εφόσον οι δικαιούχοι παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση, περιλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας, και από κάθε ένδικο μέσο για αυτήν. Για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, χωρίς την εφαρμογή των προβλεπόμενων εκπτώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος.

 

Η χρηματοδότηση, οι προϋποθέσεις και οι προθεσμίες εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ως ανωτέρω καθορίζονται από τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των οριζομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014). Εξοφλούνται, κατόπιν συμψηφισμού που διενεργείται κατά προτεραιότητα, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις με οφειλές clawback και rebate τρέχοντος ή παρελθόντων ετών ή επόμενων ετών. Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται αυτοδίκαια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, εφόσον ενημερωθούν οι πάροχοι για οφειλόμενα σε αυτούς ποσά και εφόσον δεν αρνηθούν την υπαγωγή στη διαδικασία μέχρι τις 22-11-2017. Σε περίπτωση αρνήσεως, η οποία δηλώνεται εγγράφως στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, έως την ανωτέρω ημερομηνία, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 100 παράγραφος 3 εδάφιο α' του νόμου 4172/2013. Δήλωση αρνήσεως του προηγούμενου εδαφίου, η οποία ανακαλείται εγγράφως από τον πάροχο, μέχρι τις 29-06-2018, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα. Η καταβολή του κεφαλαίου της ληξιπρόθεσμης οφειλής προς τους δικαιούχους, επιφέρει την απόσβεση της οφειλής ως προς τα έξοδα, τους τόκους και το κεφάλαιο. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3.

 

Εφόσον με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας υφίστανται οφειλές των παρόχων προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, από rebate και clawback για τα έτη 2013-2018, αυτές δύνανται να εισπραχθούν με τη μορφή δόσεων, ο αριθμός των οποίων δύναται να καθοριστεί έως 120. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

 

β) Η διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ακολουθείται και για τις περιπτώσεις που οφείλονται υπόλοιπα προς εξόφληση μετά από προκαταβολή πληρωμής, τα οποία δύναται να εξοφληθούν στο σύνολό τους με τη διαδικασία του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου.

 

Η διαδικασία του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου ακολουθείται και για τις περιπτώσεις που οφείλονται υπόλοιπα προς εξόφληση μετά από προκαταβολή πληρωμής, τα οποία δύναται να εξοφληθούν στο σύνολό τους ή να συμψηφισθούν. Σε περίπτωση συμψηφισμού εφαρμόζονται τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της ως άνω περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του παρόντος.

 

γ) Από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται οι συμβεβλημένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 100 παράγραφος 6 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), εφόσον για αυτούς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης έως 31-10-2016. Η διαδικασία εκκαθάρισης θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο με την υποβολή τελικού πορίσματος στον Οργανισμό. Συμβεβλημένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 100 παράγραφος 6 του νόμου 4172/2013 για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί ενώπιον του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας έως τις 31-10-2016 τελικό πόρισμα υπάγονται στη διαδικασία του άρθρου 90 παράγραφος 7)β εδάφιο α' του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), έστω και αν έχει υποβληθεί έκθεση ευρημάτων. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7)β' του άρθρου 90 του νόμου 4368/2016 καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 4498/2017 (ΦΕΚ 172/Α/2017), με το άρθρο 28 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018), με το άρθρο 81 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.