Νόμος 2469/97 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Τροποποιούμενες, συμπληρούμενες και καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 1 παράγραφοι 3 και 4)α και 4 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2429/1996 ποσοστά χρηματοδότησης των κομμάτων περιορίζονται κατά 7,5% από 01-01-1997 και κατά 15% από 01-01-1998.

 

2. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 68 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η διαφορά του ταχυδρομικού τέλους διακίνησης του ημερήσιου και περιοδικού τύπου και εκδοτών στο εσωτερικό της χώρας μεταξύ των εκάστοτε εγκεκριμένων ειδικών τιμολογίων για κάθε κατηγορία εντύπων και μέχρι του τέλους ομαδικής αποστολής οικονομικής επιστολής του αυτού κλιμακίου βάρους καταβάλλεται από το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος. Το ειδικό αυτό τιμολόγιο διακίνησης του ημερήσιου και περιοδικού τύπου των εκδοτών καθορίζεται από τους Υπουργούς Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και οικονομικών.}

 

β. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 15 του άρθρου 13 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων αυτής της παραγράφου, καθώς και οι σχετικές με τα τηλεφωνικά τέλη αντίστοιχες ρυθμίσεις, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του νόμου 2065/1992, όπως αυτή ισχύει.}

 

3. Οι επιχορηγήσεις και πάσης φύσεως επιδοτήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς της χώρας προσδιορίζονται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 8 του νόμου [Ν] 2175/1993 (ΦΕΚ 211/Α/1993) οργάνωση ενιαίου φορέα αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών-Πειραιώς και περιχώρων και άλλες διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν.

 

4. Οι απαλλαγές από εισφορές υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τρίτων των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του Κεφαλαίου Γ' του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) δεν αφορούν τις εισφορές του νόμου [Ν] 128/1975 (ΦΕΚ 178/Α/1975).

 

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο ισχύος της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2367/1995.

 

5. α. Στο άρθρο 20 παράγραφος 5 του νόμου [Ν] 2196/1994 (ΦΕΚ 41/Α/1994) προστίθεται εδάφιο θ' ως εξής:

 

{θ. Έναν εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.}

 

β. Σε καθεμία από τις επιτροπές της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2435/1996 (ΦΕΚ 189/Α/1996), συμμετέχει επιπλέον από 01-01-1997 ως μέλος και εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

γ. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου αυτής ορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εντός μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

 

δ. Το αναφερόμενο στην παρούσα παράγραφο Διοικητικό Συμβούλιο και οι επιτροπές συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα και χωρίς εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εάν δεν έχει εκδοθεί μέσα στην κατά το προηγούμενο εδάφιο προθεσμία σχετική υπουργική απόφαση. Σε περίπτωση έκδοσης της απόφασης του Υπουργού οικονομικών μετά τη συμπλήρωση της ανωτέρω προθεσμίας οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών συμμετέχουν νόμιμα στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης.

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 2362/1995 προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως ακολούθως:

 

{Με την ίδια απόφαση καθορίζονται: α) Το ποσοστό της προμήθειας που εισπράττουν, από τους αγοραστές, το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και οι ιδιώτες. β) οι Κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της απόφασης αυτής.}

 

7. Στο άρθρο 40 του νόμου 2218/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 2 του νόμου 2240/1994, προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

 

{13. Οι λειτουργικές δαπάνες του Προέδρου και της κεντρικής Υπηρεσίας των διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2240/1994 για το έτος 1997 καλύπτονται με επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η οποία γράφεται σε ξεχωριστό ειδικό φορέα και κωδικό αριθμό εξόδων του προϋπολογισμού των Περιφερειακών Διοικήσεων της έδρας των διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Η διάταξη της παραγράφου 20 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 εφαρμόζεται αναλόγως και για την ανωτέρω επιχορήγηση.}

 

8. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2198/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα δάνεια και οι υποδιαιρέσεις τους (τίτλοι) παρακολουθούνται δια λογιστικών εγγραφών στο Σύστημα Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών (το Σύστημα), που συνιστάται με το παρόν άρθρο και του οποίου διαχειριστής είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης δια λογιστικών εγγραφών στο Σύστημα παρακολουθούνται τα τοκομερίδια των τίτλων, εφ' ης αποτελέσουν αντικείμενο αυτοτελούς συναλλαγής, εφαρμοζομένων αναλόγως των λοιπών διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί τις εγγραφές λήξεως, εξυπηρετήσεως και αποπληρωμής των δανείων για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.}

 

β. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2198/1994 προστίθεται παράγραφος 10, η οποία έχει ως εξής:

 

{10. Οι τίτλοι μπορούν να αποτελούν αντικείμενο δανεισμού, εφαρμοζομένου αναλόγως του άρθρου 806 του Αστικού Κώδικα.}

 

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2198/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο επενδυτής έχει αξίωση επί του τίτλου του, στρεφόμενη μόνο κατά του φορέα, στον οποίο τηρείται ο λογαριασμός του. Εάν το Δημόσιο δεν έχει εκπληρώσει τις κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου υποχρεώσεις του, ο επενδυτής έχει αξίωση εκ του τίτλου μόνο κατά του Δημοσίου.}

 

δ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2198/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Για το υπόλοιπο της απαιτήσεώς τους οι επενδυτές ικανοποιούνται προνομιακώς εκ της λοιπής περιουσίας του φορέα, που κατατάσσονται ως προνομιούχοι πριν από τη σειρά των απαιτήσεων, που ορίζεται στην περίπτωση 3 του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όπως ισχύει μετά το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1545/1985 και πριν από τη διαίρεση κατά το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.}

 

ε. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2198/1994 προστίθεται παράγραφος 7 έχουσα ως ακολούθως:

 

{7. Για την ικανοποίηση των εκ των τίτλων απαιτήσεών τους κατά του φορέα κατά κεφάλαιο και τόκους, οι επενδυτές κατατάσσονται ως προνομιούχοι πριν από τη σειρά των απαιτήσεων, που ορίζεται στην περίπτωση 3 του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει μετά το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1545/1985 και πριν από τη διαίρεση κατά το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.}

 

στ. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2198/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, επιτρέπεται η μετατροπή των κατά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος υφιστάμενων ή και των μεταγενέστερα από την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος εκδιδόμενων σε φυσική μορφή έντοκων γραμματίων, ομολόγων ή τίτλων ομολογιακών δανείων, σε τίτλους με λογιστική μορφή. Η μετατροπή αυτή δεν δύναται να παραβλάπτει τα δικαιώματα των επενδυτών.}

 

9. Στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του νόμου 2218/1994, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 87 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με τίτλο Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ΦΕΚ 21/Α/1994) προστίθενται τα εξής:

 

{Ο Προϋπολογισμός αποστέλλεται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μαζί με την εισηγητική του έκθεση, την έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου και την πράξη έγκρισης του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ώστε να αξιολογηθεί από τον Υπουργό οικονομικών.

 

Ο Υπουργός Οικονομικών αν διαπιστώσει ότι: α) υπάρχουν αποκλίσεις από τους στόχους του Κρατικού Προϋπολογισμού όσον αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες του και β) δεν έχει τηρηθεί ο τύπος και το περιεχόμενο του κρατικού προϋπολογισμού, ζητά από το Νομαρχιακό Συμβούλιο την αναγκαία αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την επανυποβολή του στο Υπουργείο Οικονομικών.}

 

10. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2322/1995 Παροχή της εγγύησης του Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα για τη δανειοδότηση των φορέων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου δύναται να ζητηθούν κατά την κρίση του εγγυητή επαρκείς ασφάλειες, όπως εγγραφή υποθήκης υπέρ του Δημοσίου επί ακινήτων τους, εκχώρηση πόρων και δικαιωμάτων.

 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου καθορίζονται κάθε φορά στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία παρέχεται η εγγύηση.}

 

β. Στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 2322/1995 προστίθενται δύο νέες παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

 

{6. Τα δάνεια χορηγούνται στους φορείς των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου από τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα και κοινοπραξία τραπεζών. Οι τράπεζες που κάνουν προσφορές για δανεισμό εφόσον δεν επιλεγούν από τους δανειολήπτες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο κοινοπρακτικό δάνειο ως μέλη της κοινοπραξίας.

 

Η κυρία ανάδοχος τράπεζα συμμετέχει στο δάνειο με ποσοστό τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%).

 

Η διαδικασία επιλογής δανείστριας τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος, ο ελάχιστος αριθμός τραπεζών που είναι απαραίτητος για την υποβολή προσφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθαρίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης των εγγυήσεων εξετάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών), που ως εγγυητής εξυπηρετεί πλέον τα δάνεια, οι λόγοι και οι ενδεχόμενες παραλείψεις που συνετέλεσαν στην αδυναμία κανονικής εξόφλησης του δανείου από τους υπόχρεους φορείς. Το Υπουργείο Οικονομικών δύναται να θέσει σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης τα πάσης φύσεως έσοδα και τις δαπάνες των φορέων και να επιβάλλει περιορισμούς στη διαχείριση της περιουσίας των φορέων αυτών, προς το σκοπό συνέχισης αποπληρωμής των δανείων από τους ίδιους και εξόφλησης των όσων έχει καταβάλει το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τίθενται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης φορείς του προηγούμενου εδαφίου και ρυθμίζονται κατά περίπτωση όλες οι σχετικές με την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αναγκαίες λεπτομέρειες.}

 

11. α. Τα ταμειακά διαθέσιμα των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης τα οποία μεταφέρονται στο Κοινό Κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69Α του νόμου [Ν] 4270/2014 βρίσκονται υπό την διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με τις περιπτώσεις β' έως ζ' της παρούσας παραγράφου.

 

β. Το Κοινό Κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο αλλά ομάδα περιουσίας, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σε αυτό φορείς ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους.

 

Οι φορείς που συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο, εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Τράπεζα της Ελλάδος ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και το δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του.

 

γ. Το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου επενδύεται σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου. Στην έννοια των κινητών αξιών του Ελληνικού Δημοσίου περιλαμβάνονται και κινητές αξίες δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), που καλύπτονται από την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και αποτελούν μέρος του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται οι κινητές αξίες που ανήκουν στην κατηγορία του προηγούμενου εδαφίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. Το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου δύναται να επενδύεται και σε τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατωτέρω.

 

Εάν κατά το χρόνο πραγματοποίησης των επί μέρους επενδύσεων δεν υπάρχουν διαθέσιμοι τίτλοι στην πρωτογενή αγορά, το Ελληνικό Δημόσιο θα διαθέτει στην Τράπεζα της Ελλάδος τίτλους της τελευταίας έκδοσης στην τιμή εγγραφής ή στη μέση τιμή της δημοπρασίας, ανάλογα με τον τρόπο που είχαν διατεθεί οι τίτλοι κατά την ημερομηνία έκδοσης, με συνυπολογισμό των τόκων του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος.

 

Αν από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την πρωτογενή διάθεση τίτλων, παρέχεται η ευχέρεια στην Τράπεζα της Ελλάδος να αγοράζει τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου στη δευτερογενή αγορά ή τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης για την απόκτηση του αναγκαίου εκάστοτε χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε τα δημιουργούμενα νέα υπόλοιπα στους λογαριασμούς των φορέων να επενδύονται άμεσα.

 

Η απόφαση συμμετοχής ή μη του Κοινού Κεφαλαίου σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος ως διαχειριστή του Κοινού Κεφαλαίου, η οποία, καθώς και τα στελέχη της, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καμία ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη.

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να συναλλάσσεται με επαγγελματίες διαμεσολαβητές που συμμετέχουν στη δευτερογενή αγορά, όπως πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και, εν γένει, με μέλη οργανωμένων αγορών και πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης, καθώς και με τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και άλλους παρεμφερείς φορείς και οργανισμούς, καταρτίζοντας μαζί τους συναλλαγές εντός ή εκτός οργανωμένης αγοράς, με όρους αγοράς. Στις συναλλαγές αυτές περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις αγοράς/πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης με σύμφωνο επαναπώλησης/ επαναγοράς (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy back).

 

Από την 01-05-2016 τυχόν δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν ή απορρέουν από τίτλους που ανήκουν στο ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου και ιδίως δικαιώματα ψήφου στο πλαίσιο γενικών συνελεύσεων κατόχων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν απόφαση συμμετοχής ή μη του Κοινού Κεφαλαίου σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα και ασκούνται από τους φορείς που συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο διά των αρμοδίων οργάνων τους και κατά το λόγο συμμετοχής τους σε αυτό.

 

Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζημιών των φορέων από τη για οποιονδήποτε λόγο μη προσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη ή μη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλομένου σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης με σύμφωνα επαναγοράς, ο φορέας που υπέστη τη ζημία έχει απευθείας αξίωση αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

 

δ. Η διαχειριστική χρήση του Κοινού Κεφαλαίου έχει τη διάρκεια του ημερολογιακού εξαμήνου, στο τέλος του οποίου οι καθαρές πρόσοδοι κατανέμονται στους δικαιούχους ανάλογα με το ύψος και τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Κοινό Κεφάλαιο.

 

ε. Με Σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται το ύψος της αμοιβής που θα καταβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος από το Κοινό Κεφάλαιο για τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της.

 

στ. Οι φορείς που συμμετέχουν σε αυτό δύνανται να ζητήσουν από την Τράπεζα της Ελλάδος την απόληψη συγκεκριμένων χρηματικών ποσών και μέχρι της τρέχουσας αξίας της μερίδας τους στο Κοινό Κεφάλαιο.

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος καταβάλλει το αιτούμενο ποσό στον φορέα, μειούμενης αναλόγως της μερίδας συμμετοχής του αιτούντος στο Κοινό Κεφάλαιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται με πράξη του Διοικητή της να ορίζει το όριο των αναλαμβανόμενων ποσών πέραν του οποίου θα απαιτείται απλή προειδοποίηση προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκταμίευση. Οι πράξεις αυτές θα κοινοποιούνται στους φορείς. Οι πρόσοδοι που αναλογούν σε αναληφθέντα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου.

 

Η ρευστοποίηση μέρους του ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου και ιδίως η πώληση κινητών αξιών του Ελληνικού Δημοσίου που ανήκουν στο ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου πριν από την ημερομηνία λήξης τους, προκειμένου να αποδοθούν σε φορείς χρηματικά ποσά σε εκτέλεση των οριζομένων στα προηγούμενα εδάφια, δεν συνιστά κακή διαχείριση από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

ζ. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

 

η. Τα κεφάλαια που τηρούνται από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης, επενδύονται σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με σύμφωνα επαναπώλησης/επαναγοράς με αντισυμβαλλόμενο το Ελληνικό Δημόσιο (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy back). Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζημιών των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης από τη για οποιονδήποτε λόγο μη προσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη ή μη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλομένου σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης με σύμφωνα επαναγοράς, ο φορέας που υπέστη τη ζημία έχει απευθείας αξίωση αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Η διαχείριση των επενδυομένων κεφαλαίων από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η κατανομή των προσόδων στους δικαιούχους γίνεται κατά τρόπο ανάλογο εκείνου του Κοινού Κεφαλαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 81 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.