Νόμος 4368/16 - Άρθρο 90

Άρθρο 90


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του πρώτου εδαφίου της παρούσας και ως τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας των συλλογικών υπηρεσιακών οργάνων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που προβλέπονται από το νόμο 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), όπως ισχύει, τα όργανα διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μπορούν να αναθέτουν προσωρινά καθήκοντα προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας σε υπαλλήλους του Οργανισμού που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα προς τούτο κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στις διατάξεις της περίπτωσης 4 της παραγράφου 33 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011), όπως ισχύει. Στους κατά τα άνω οριζόμενους Προϊσταμένους καταβάλλεται το επίδομα θέσεως ευθύνης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 27/Α/2011) από το χρόνο ανάθεσης των σχετικών καθηκόντων. Οι ρυθμίσεις των δύο τελευταίων εδαφίων εφαρμόζονται αναδρομικά από το χρόνο δημοσίευσης του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

{α. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας συνιστώνται πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές ύστερα από πρόταση των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών για την παραπομπή σε αυτές θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, με τις οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται μόνο στους συμβεβλημένους με αυτόν παρόχους υγείας στη βάση ειδικών συμβάσεων, οι οποίες συνάπτονται στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και η σύναψη και η ανανέωση αυτών υλοποιείται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, έπειτα από έγκριση του σχεδίου αυτών από τον Υπουργό Υγείας.}

 

4. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας καταρτίζει μνημόνια συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για την αξιολόγηση δεδομένων και εν γένει παροχή υπηρεσιών, υποστηρικτικών προς το έργο του.

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011) προστίθεται περίπτωση ι' ως εξής:

 

{ι) έσοδα ιδίως από την αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων, την αξιοποίηση της περιουσίας του Οργανισμού, την αξιοποίηση των δεδομένων του Οργανισμού και των δεδομένων που τηρεί για αυτόν η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλοι φορείς, την αξιοποίηση εφαρμογών σχετικών με την υγεία οι οποίες θα αναπτυχθούν στον ιστότοπο του οργανισμού ή σε διασυνδεόμενους ιστοτόπους, την αξιοποίηση παροχής αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας του σήματος του Οργανισμού, τη μεταφορά τεχνογνωσίας ανάπτυξης προδιαγραφών και ποιοτικών δεικτών παρόχων υγείας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας παροχής ελέγχων δαπανών υγείας βασιζόμενης σε στατιστική μεθοδολογία, την αξιοποίηση διαφημίσεων στους χώρους ή στον ιστότοπο ή σε έντυπα και άλλα υλικά του οργανισμού, τη μεταβίβαση της αξίωσης των μη υπαιτίων ασφαλισμένων του εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων, την αξιοποίηση συμβάσεων υπηρεσιών προς άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, την αξιοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων υγείας, την ανάπτυξη προγραμμάτων ιατρικού τουρισμού, την ανάπτυξη συνεργειών με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς.}

 

6. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εφαρμόζει ελέγχους προκειμένου να εντοπίσει και να αποτρέψει παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των παρόχων του. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο σε πραγματικό χρόνο με επιτόπιες επισκέψεις στους παρόχους και απομακρυσμένα με χρήση νέων τεχνολογιών όσο και εκ των υστέρων με έλεγχο των δικαιολογητικών και με χρήση νέων τεχνολογιών και στατιστικής μεθοδολογίας. Στα πλαίσια των προηγούμενων εδαφίων δημιουργείται και τηρείται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ηλεκτρονικός φάκελος δαπάνης ασφάλισης υγείας δικαιούχου. Ο δικαιούχος περίθαλψης έχει άμεση πρόσβαση στις δαπάνες που τον αφορούν, κατόπιν προηγούμενης πιστοποίησής του που διενεργείται από εξουσιοδοτημένους φορείς, και δυνατότητα αμφισβήτησης αυτών σε περίπτωση μη πραγματοποιήσεώς τους. Η επεξεργασία των δεδομένων υπόκειται σε κατάλληλα και ειδικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 679/2016) και αποσκοπεί στην πραγματική παροχή υγειονομικής περίθαλψης, στην πραγματική πρόσβαση όλων σε αυτήν, στη διασφάλιση των πόρων που διατίθενται για την υγειονομική περίθαλψη, τον έλεγχο των δαπανών και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης. Η επεξεργασία δεδομένων σχετικών με την υγεία για λόγους δημόσιου συμφέροντος δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από τρίτους, όπως εργοδότες ή ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες. Τα ποσά που προκύπτουν από ποινές ή εκπτώσεις βάσει των ελέγχων εισπράττονται ή συμψηφίζονται και εν συνεχεία κατανέμονται σε ειδικό ΚΑΕ ο οποίος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ετήσια βάση για αναπτυξιακούς σκοπούς του Οργανισμού.

 

Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση:

 

α) κατ' ανώτατο όριο 4.000.000 €, διανέμεται στο προσωπικό του Οργανισμού, ανάλογα με τη θέση, το βαθμό του, καθώς και το βαθμό συμμετοχής του τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού των νέων μεθοδολογιών ελέγχου όσο και κατά το στάδιο διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων,

 

β) κατ' ανώτατο όριο 2.000.000 €, αξιοποιείται για την προαγωγή προγραμμάτων ενημέρωσης προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, αναφορικά με τους σκοπούς και τους στόχους του σε δεδομένη χρονική περίοδο,

 

γ) κατ' ανώτατο όριο 4.000.000 €, χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των υποδομών του Οργανισμού τόσο σε νέες τεχνολογίες, που σχετίζονται με τον έλεγχο και τον εξορθολογισμό των δαπανών, καθώς και με την ανάπτυξη συστημάτων δημιουργίας νέων πηγών εσόδων, όσο και σε κτιριακές εγκαταστάσεις,

 

δ) κατ' ανώτατο όριο ποσοστό 40% καλύπτει υποχρεώσεις του Οργανισμού προς την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και

 

ε) κατ' ανώτατο όριο ποσοστό 10% καλύπτει λοιπές υποχρεώσεις του Οργανισμού.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας καθορίζεται το κατά τα ανωτέρω διανεμόμενο στο προσωπικό ποσό, οι προϋποθέσεις λειτουργίας των υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης δ' της παρούσας παραγράφου. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει στις 28-02-2017.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017), με την παράγραφο 6 του άρθρου 108 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 92 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), με το άρθρο 32 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 

7. α. Από τη δημοσίευση του παρόντος, οι δαπάνες των παρόχων υγείας, πλην φαρμακοποιών, που πραγματοποιήθηκαν από την 01-01-2016 και υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εκκαθαρίζονται με δειγματοληψία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του 5% του συνολικού αριθμού των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων εκάστου παρόχου και κατ' ελάχιστο αριθμό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω εκκαθάριση εκάστου παρόχου διαπιστωθεί ποσοστό μη αποδεκτών δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων, το ποσοστό αυτό ανάγεται στο σύνολο της υποβληθείσας δαπάνης του παρόχου, με αντίστοιχη περικοπή στην πράξη τελικής εκκαθάρισης.

 

Έως 31-12-2019 τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι λοιπές δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και τα ιδιωτικά φαρμακεία (αποκλειστικά για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης και εντάσσονται σε αυτήν από 01-01-2020.

 

β. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας δύναται να ελέγξει οριστικά και να εκκαθαρίσει τις μη εκκαθαρισθείσες οφειλές του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προς τους παρόχους του, πλην νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας, που αφορούν τα έτη 2012-2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 1 του παρόντος. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται οι συμβεβλημένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 100 παράγραφος 6 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

Τα εκδιδόμενα από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, δυνάμει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 496/1974, χρηματικά εντάλματα πληρωμής υπέρ των παρόχων υγείας, πλην φαρμακοποιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α' και β' της παρούσας παραγράφου, συνοδεύονται από τα έγγραφα των αρμόδιων οργάνων του Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που πιστοποιούν την τήρηση και το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκκαθάρισης των οφειλών με δειγματοληψία. Ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των εν λόγω χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής διενεργείται με βάση τα ίδια έγγραφα, ενώ παρέχεται πλήρης πρόσβαση στα δικαιολογητικά δαπανών ασφαλισμένων με βάση τα οποία διενεργήθηκε η εκκαθάριση με δειγματοληψία. Σε κάθε περίπτωση, ο/η Επίτροπος δύναται να επεκτείνει τον έλεγχο στο σύνολο των δικαιολογητικών που στηρίζουν την εκάστοτε εντελλόμενη δαπάνη, έστω και αν αυτά δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα.

 

γ. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας δύναται να αξιοποιεί τα δεδομένα που διαθέτει από τις υποβολές των παρόχων και των δεδομένων που τηρεί για αυτόν η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλοι φορείς, προκειμένου με χρήση στατιστικής μεθοδολογίας να ελέγχει και να κατατάσσει, τους παρόχους του, σε κατηγορίες υπέρβασης, με βάση την απόκλισή τους από την τιμή αναφοράς και να επιβάλει εκπτώσεις και ποινές, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως απόκλιση νοείται η υπέρβαση του συνόλου των υποβολών συγκεκριμένης ιατρικής πράξης ή ΚΕΝ ή συνταγογραφικής οδηγίας από την τιμή αναφοράς για δεδομένη χρονική περίοδο. Ως τιμή αναφοράς ορίζεται το μέσο ποσοστό ή ο μέσος αριθμός της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης ή ΚΕΝ ή συνταγογραφικής οδηγίας όπως υπολογίζεται από τα δεδομένα σε πανελλαδική βάση, για την ίδια χρονική περίοδο.

 

δ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 51 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016), με την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017), με την παράγραφο 3 του άρθρου 97 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017), με την παράγραφο 5 του άρθρου 49 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017), με το άρθρο τρίτο του νόμου 4517/2018 (ΦΕΚ 22/Α/2018), με το άρθρο 28 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

8. Το άρθρο 14 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις Υγειονομικές Επιτροπές και το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013), σε όργανα ελέγχου, στα Φαρμακεία Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στο έργο των ελεγκτών ιατρών / οδοντιάτρων / φαρμακοποιών μετέχουν ιατροί/οδοντίατροι/φαρμακοποιοί είτε με διάθεση από τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών είτε συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η αμοιβή των συμβαλλόμενων ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

9. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος υπολογίζεται επί των νομίμων παραστατικών και συμψηφίζεται με το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στον πάροχο, εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου ή/και των επόμενων ετών.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος τα πορίσματα ελέγχου εκάστου παρόχου γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, επιβάλλεται στον πάροχο πρόστιμο ισόποσο με το 5 % της τιμολογηθείσας δαπάνης για κάθε μήνα καθυστέρησης.

 

Το ανωτέρω πρόστιμο συμψηφίζεται με το ποσό που ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας οφείλει να καταβάλει στον πάροχο.}

 

10. Το ποσό των 24.000.000 € που χορηγήθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2/90406/2014 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και περιλαμβάνονται στο ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού έτους 2016, διατίθεται, κατά παρέκκλιση των ορίων δαπανών του φορέα για το τρέχον οικονομικό έτος, ως εξής:

 

α) 12.000.000 ευρώ στα Διαγνωστικά Κέντρα,

β) 6.000.000 ευρώ στις Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές,

γ) 6.000.000 ευρώ στις Αμοιβές για Φυσικοθεραπευτές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.