Νόμος 4440/16 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εξής περιπτώσεις:

 

α. Στην περίπτωση αποσπάσεων ή μετατάξεων προσωπικού μεταξύ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), των οποίων η μισθοδοσία είτε βαρύνει είτε δεν βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, προβλέπεται πίστωση σε ειδικό Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) του προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών. Η βεβαίωση της ύπαρξης πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό παρέχεται κατά την έναρξη του οικονομικού έτους από τον Υπουργό Οικονομικών και οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες βεβαιώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό επί των σχετικών πράξεων. Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων, η προκαλούμενη δαπάνη, στην περίπτωση που απαιτείται, αντιμετωπίζεται με μείωση της πίστωσης του Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδου του εδαφίου α' της παρούσας περίπτωσης και αύξηση των αντίστοιχων πιστώσεων μισθοδοσίας ή επιχορήγησης των φορέων υποδοχής, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) δεν εφαρμόζεται. Στις περιπτώσεις μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων που προέρχονται από φορείς Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δεν επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό, γενικά ή ειδικά για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, οι φορείς υποδοχής δύνανται να επιχορηγούνται ειδικά για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών από διακριτό Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου. Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο το οικονομικό έτος διενέργειας της απόσπασης ή της μετάταξης.

 

β. Στην περίπτωση αποσπάσεων ή μετατάξεων από φορείς εντός σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, η προκαλούμενη δαπάνη αντιμετωπίζεται από ίδιους πόρους του φορέα υποδοχής.

 

γ. Η κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας στην περίπτωση αποσπάσεων ή μετατάξεων από φορείς εκτός σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης, δεν είναι δυνατή. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ που εντάσσονται στο ΕΣΚ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και αποσπώνται ή μετατάσσονται από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης καλύπτεται με τη διαδικασία της περίπτωσης α'.

 

δ. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην περίπτωση γ', η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας στην περίπτωση αποσπάσεων από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης για συνυπηρέτηση στο εσωτερικό είναι δυνατή με τη διαδικασία της περίπτωσης α' .

 

ε. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην περίπτωση β', η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας στην περίπτωση αποσπάσεων από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης για συνυπηρέτηση στο εσωτερικό είναι δυνατή με αύξηση της επιχορήγησης των φορέων υποδοχής σύμφωνα με την περίπτωση α' , στην περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από ίδιους πόρους του φορέα υποδοχής. Η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας αποσπάσεων ή μετατάξεων για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας ύστερα από γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου, από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης είναι δυνατή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του νόμου 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.