Νόμος 4549/18 - Άρθρο 114

Άρθρο 114: Διατάξεις για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 27Α του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν το δικαίωμα μετατροπής των τίτλων σε κοινές μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες πιστωτικών ιδρυμάτων ασκείται από το Ελληνικό Δημόσιο, η κυριότητα των εν λόγω κοινών μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων περιέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.}

 

2. Μετά την περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3864/2010 (ΦΕΚ 119/Α/2010) προστίθενται περιπτώσεις η' και θ' ως εξής:

 

{η) Ασκεί τα δικαιώματα του μετόχου που απορρέουν από τη μεταβίβαση σε αυτό των κοινών μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 27Α του νόμου 4172/2013, όπως τα δικαιώματα αυτά ορίζονται στον παρόντα νόμο και στις συμφωνίες-πλαίσιο της προηγούμενης περίπτωσης ζ', σε συμμόρφωση με τους κανόνες για τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου και με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού. Η προηγούμενη περίπτωση ζ' εφαρμόζεται αναλόγως και για τις μετοχές ή μερίδες της παρούσας.

 

θ) Ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων, η άσκηση των οποίων έχει ανατεθεί σε αυτό είτε δυνάμει νομοθετικής ή κατ' εξουσιοδότηση κανονιστικής διάταξης είτε δυνάμει σχετικής απόφασης του εκάστοτε αρμόδιου οργάνου διοίκησης των εν λόγω Φορέων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και ειδικές συμφωνίες που συνάπτει με τους ανωτέρω Φορείς για το σκοπό αυτόν.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Ταμείο εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκειά του ορίζεται μέχρι και την 31-12-2022.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τις κοινές μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες που περιέρχονται στο Ταμείο, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 27Α του νόμου 4172/2013, το Ταμείο σχηματίζει ειδικό αποθεματικό, ισόποσο με την αξία αποτίμησής τους κατά τη μεταβίβασή τους σε αυτό.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τα κάθε είδους έσοδα που συνδέονται με τις κοινές μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες που περιέρχονται στο Ταμείο, δυνάμει των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 27Α του νόμου 4172/2013, δύναται να επενδύονται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 11)ζ του νόμου 2469/1997.}

 

6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3864/2010 διαγράφεται η φράση είτε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7, όταν έχει λάβει χώρα διαδικασία βιβλίου προσφορών είτε σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

 

7. Στο άρθρο 12 του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Κάθε είδους έσοδα που λαμβάνει το Ταμείο και συνδέονται με τις κοινές μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες περιήλθαν σε αυτό σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 27Α του νόμου 4172/2013, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των μερισμάτων, της διανομής κερδών, του τιμήματος από την τυχόν πώλησή τους, καθώς και του προϊόντος της εκκαθάρισης των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων, τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, διαφορετικό από αυτόν της παραγράφου 6, και μεταφέρονται στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τόκων, στο Ελληνικό Δημόσιο, ανεξάρτητα από το αν υφίσταται διανεμητέο κέρδος, μετά από αίτημα του Υπουργού Οικονομικών. Το Ταμείο οφείλει να ενημερώνει αμελλητί τον Υπουργό Οικονομικών κάθε φορά που πραγματοποιείται πίστωση ποσών στον ως άνω ειδικό λογαριασμό. Τα έσοδα της παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνονται στα ποσά και τις εισπράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6.}

 

8. Στο τέλος του άρθρου 70 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:

 

{14. Τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από κοινές μετοχές του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης σε πιστωτικά ιδρύματα, ασκούνται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εφόσον η συμμετοχή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στο μετοχικό κεφάλαιο των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων υπερβαίνει το 33%, ανά πιστωτικό ίδρυμα, και μόνο ως προς το υπερβάλλον ποσοστό. Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης συνάπτει ειδικές συμφωνίες με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με τις οποίες καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τις μεταξύ τους σχέσεις.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.