Νόμος 3871/10 - Άρθρο 49

Άρθρο 49


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και εφόσον το υφιστάμενο προσωπικό που ασκεί τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα δεν επαρκεί, επιτρέπεται η υπέρβαση των 20 ημερών που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι ειδικότητες και τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα στα οποία αφορά η υπέρβαση καθώς και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ημερών αυτής.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) μετά τις λέξεις και στον πρόεδρο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου προστίθενται οι λέξεις καθώς και στον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

 

Η προσθήκη ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 3833/2010.

 

3. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 3156/2003 (ΦΕΚ 157/Α/2003) εφαρμόζεται και προκειμένου για υπαλλήλους που αποσπώνται στα πολιτικά γραφεία του Πρωθυπουργού, των Αντιπροέδρων, των μελών της Κυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

 

4. Στο άρθρο 4 του νόμου 3717/2008 (ΦΕΚ 239/Α/2008) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Η καταβολή του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης στους δικαιούχους του άρθρου αυτού μπορεί να γίνει εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος των ομολόγων που θα εκδοθούν, οι όροι και η διαδικασία έκδοσης τους.}

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου εβδόμου του νόμου 3845/2010 αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν, ως ακολούθως:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του νόμου 3845/2010 ισχύουν από 01-10-2010.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.