Νόμος 4305/14 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Λοιπές ρυθμίσεις συναρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και άλλων Υπουργείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

 

{Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και για περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων το Ταμείο έχει δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, δυνάμει σχετικών αποφάσεων της ΔΕΑΑ που εκδίδονται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5. Αν ο μισθωτής ή παραχωρησιούχος του οποίου η συμβατική σχέση έχει καταγγελθεί αρνείται την απόδοση της κατοχής, μπορεί να ζητηθεί η απόδοσή της κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1539/1938. Η σχετική αίτηση προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών υποβάλλεται είτε από το Ταμείο είτε από τον προηγούμενο, κατά την έννοια της παραγράφου 7, δικαιούχο του περιουσιακού στοιχείου. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών διατάσσει την απόδοση στον προηγούμενο δικαιούχο, καθώς και χρηματική ποινή έως 1.000 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης απόδοσης του ακινήτου ή έως 100.000 € για κάθε μελλοντική αμφισβήτηση ή διατάραξης της κατοχής. Για τις ανάγκες εφαρμογής της διαδικασίας ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, το Ταμείο και ο προηγούμενος δικαιούχος θεωρούνται κάτοχοι και νομείς μετά την παρέλευση της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία τα περιουσιακά στοιχεία, επί των οποίων το Ταμείο έχει δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κατέχονται, με οποιονδήποτε τρόπο, αυθαίρετα. Εκατέρωθεν συμβατικές ή αδικοπρακτικές αξιώσεις λόγω της κατοχής των πιο πάνω ακινήτων, δεν κωλύουν τη διαδικασία αποβολής κατά τα ανωτέρω, ούτε η άσκησή τους αποτελεί λόγο αναστολής αυτής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1539/1938, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου.}

 

2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι συμβάσεις αυτές δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται μέχρι την ολοκλήρωση της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που αφορούν, αποκλειστικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες του Κανονισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος.}

 

3. Μετά το άρθρο 6 του από [ΒΔ] 26-07-1944 βασιλικού διατάγματος Περί κώδικα των νόμων, περί δικών του Δημοσίου (ΦΕΚ 139/Α/1944), προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:

 

{Άρθρο 6Α

 

1. Η επίδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κάθε ενδίκου βοηθήματος και ενδίκου μέσου, οποιασδήποτε κλήσης προς συζήτηση υπόθεσης, οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης, προσωρινής διαταγής, για οποιαδήποτε υπόθεση σε οποιονδήποτε βαθμό ή στο πλαίσιο της αναιρετικής δίκης, ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου, δύναται να γίνει: α) στους αντιδίκους του ή τον αντίκλητό τους, β) στον δικηγόρο ο οποίος τους εκπροσώπησε κατά την τελευταία συζήτηση της υπόθεσης ή έχει υπογράψει το τελευταίο δικόγραφό που αφορά την υπόθεση, στην τελευταία δηλωθείσα, κατά τις κείμενες διατάξεις, διεύθυνσή τους. Ο δικηγόρος στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου θεωρείται αντίκλητος και για κάθε μεταγενέστερη επίδοση, έκτος εάν ο διάδικος, κατά περίπτωση, γνωστοποίησε με δήλωση στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή την έδρα του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το διορισμό νέου πληρεξουσίου ή αντικλήτου. Ο δικηγόρος ή ο αντίκλητος οφείλει να παραδίδει αμελλητί το επιδιδόμενο έγγραφο. Επιδόσεις που έχουν διενεργηθεί κατά τα αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια θεωρούνται νόμιμες και για εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο υποθέσεις.

 

2. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται ανάλογα και για επιδόσεις που διενεργούνται, κατ' εφαρμογή κείμενων διατάξεων, από τη Γραμματεία οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή τις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές.}

 

4.α. Η δέσμευση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών που αφορούν έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 2/43371/0026/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1843/Β/2012)) διενεργείται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) μετά την παραλαβή των σχετικών λογαριασμών, τροποποιουμένων αναλόγως των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

 

β. Δαπάνες για την καταβολή των εξόδων της προηγούμενης περίπτωσης, που απορρέουν από διενεργηθείσες συναφείς πράξεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31-12-2013 καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων και χωρίς την τήρηση των περί αναλήψεως υποχρεώσεων σχετικών διατάξεων, μπορούν να πληρωθούν κατ' εξαίρεση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους κατά παρέκκλιση των περί δεσμεύσεως πιστώσεων διατάξεων και με την επιφύλαξη των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.

 

5. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) οι λέξεις εντός 3 μηνών αντικαθίστανται από τις λέξεις εντός 7 μηνών.

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του νόμου 3979/2011 η λέξη πέντε αντικαθίσταται από τη λέξη επτά.

 

γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του νόμου 3979/2011 η λέξη τεσσάρων αντικαθίσταται από τη λέξη επτά.

 

6. α. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 17Α του νόμου 2523/1997 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν, με αιτιολογημένη διάταξή τους σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών (ακινήτων και κινητών) εν γένει στοιχείων, προς το σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σε περίπτωση διενεργούμενης ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης για την εξακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για χρονικό διάστημα μέχρι 1 έτος που μπορεί να παρατείνεται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, λόγω δικαιολογημένης μη ολοκλήρωσης της διενεργούμενης, κατά τα ανωτέρω, ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης. Η διάταξη εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του καθ' ου ή τρίτου και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Η δέσμευση ισχύει από τη χρονική στιγμή της επίδοσης της διάταξης προς τον Οργανισμό ή την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. Η διάταξη επιδίδεται εντός προθεσμίας 20 ημερών στον καθ' ου ή στον τρίτο, οι οποίοι δύνανται να προσφύγουν και να ζητήσουν την άρση της, με αίτησή τους προς το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, εντός προθεσμίας 30 ημερών, η οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.}

 

β. Για υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, οι οποίες έχουν επιβληθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 του νόμου 3296/2004, οι Οικονομικοί Εισαγγελείς δύνανται να επιβάλουν τις δεσμεύσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 17Α του νόμου 2523/1997 υπό τις σχετικώς αναφερόμενες, στη διάταξη αυτή, προϋποθέσεις.

 

7. α. Η παράγραφος 23)α του άρθρου τρίτου του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{23)α. Για το παραδεκτό των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των καθ' ύλη αρμόδιων δικαστηρίων κατά πράξεων των Κτηματικών Υπηρεσιών με τις οποίες επιβάλλονται κάθε είδους πρόστιμα ή καθορίζονται αποζημιώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη Δημόσια Περιουσία, πρέπει, ως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, να προσκομισθεί αποδεικτικό καταβολής ποσοστού 20% του επιβληθέντος προστίμου ή της καθορισθείσας αποζημίωσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.000 €. Το ανωτέρω ποσό, αν το ένδικο βοήθημα ή μέσο απορριφθεί ή γίνει εν μέρει δεκτό για οποιονδήποτε λόγο, συνυπολογίζεται κατά τη σχετική εκκαθάριση της αξίωσης του Δημοσίου, ενώ, αν αυτό γίνει δεκτό, αποδίδεται σε αυτόν που το κατέβαλε. Οι έννομες αυτές συνέπειες επέρχονται ακόμη και αν δεν υπάρχει σχετική ρητή διάταξη στην απόφαση.}

 

β. Η διάταξη της παραγράφου 23)α του άρθρου τρίτου του νόμου 4092/2012, όπως αντικαθίσταται από την προηγούμενη περίπτωση, εφαρμόζεται και σε ένδικα βοηθήματα ή μέσα που έχουν ασκηθεί από 09-11-2012 και εντεύθεν, χωρίς να έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο ποσό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συζητηθεί.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.