Νόμος 2386/96 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και στο εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος - Διασκευές φορτηγών αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προβλεπόμενη από την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2227/1994 (ΦΕΚ 129/Α/1994) απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, επεκτείνεται και στα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.03 και 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που προορίζονται να διασκευαστούν στο εσωτερικό της χώρας σε άλλα οχήματα, τα οποία δεν υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, με ανάλογη εφαρμογή των όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από την με αριθμό [Α] Φ. 387/221/09-08-1994 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

 

2. Η εξάμηνη αναστολή είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1477/1984 (ΦΕΚ 144/Α/1984), για τα εισαγόμενα επιβατικά αυτοκίνητα που προορίζονται για την κάλυψη εκθεσιακών αναγκών, εφαρμόζεται και στα παραγόμενα με το καθεστώς του Κεφαλαίου Α' του νόμου [Ν] 1573/1985 (ΦΕΚ 201/Α/1985) εγχώρια αυτοκίνητα.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου αυτής.

 

3. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για τα επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 8703 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, μειώνεται για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα της ίδιας δασμολογικής κλάσης κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), αν αυτά είναι καινούργια αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα λοιπά.

 

4. Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με μερική ή ολική απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς και τους ανάπηρους πολίτες, τα οποία κατά το χρόνο της παραλαβής είχαν χαρακτηριστεί ως καινουργή και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και πριν την πάροδο του περιοριστικού διαστήματος που ισχύει γι' αυτά, ζητείται η αποδέσμευσή τους από το καθεστώς της ατέλειας, υποβάλλονται στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης με βάση τους συντελεστές που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου 1882/1990, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Σε περίπτωση που, λόγω θανάτου, η αποδέσμευση των αυτοκινήτων ζητείται από τους κληρονόμους των ανωτέρων προσώπων, τα αυτοκίνητα αυτά υποβάλλονται σε τόσα δέκατα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου 1882/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, όσα και τα εξάμηνα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση περιοριστικού διαστήματος, του κλάσματος του εξαμήνου θεωρουμένου ως ολόκληρο εξάμηνο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 4 του νόμου 2443/1996.

 

5. Οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις για φυσικό πρόσωπο μερικές ή ολικές απαλλαγές από τον Ειδικά Φόρο Κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων, με τους αναφερόμενους σ' αυτές, όρους και προϋποθέσεις, παρέχονται, εφόσον το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν έχει στην κυριότητά του επιβατικό αυτοκίνητο, για το οποίο έτυχε μερικής ή ολικής απαλλαγής από το φόρο αυτόν βάσει άλλης διάταξης.

 

6. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 51 του νόμου 2214/1994 παρατείνεται μέχρι και τις 02-09-1994.

 

7. Τα βεβαιωθέντα κατά το χρονικό διάστημα από 12-08-1994 μέχρι και 02-09-1994 ποσά φόρου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του νόμου 2214/1994, προσαυξάνονται κατά 3%.

 

8. Το άρθρο 5 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992) καταργείται.

 

9. Ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 2127/1993 συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο λεπτοκομμένο καπνό, που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων και στο άλλα καπνά για κάπνισμα, ορίζεται σε 59%.

 

10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 363/1976 (ΦΕΚ 152/Α/1976), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Αυτοκίνητα οχήματα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα ωφέλιμου φορτίου μέχρι ενός (1) τόνου, τα οποία τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία ως φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, υποβάλλονται στο οριζόμενο από τις παραγράφους 1 και 2 εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτική χρήσης.}

 

Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για όσα αυτοκίνητα είχαν κατατεθεί παραστατικά τελωνισμού μέχρι τις 29-02-1996.

 

11. Προκειμένου για παραβάσεις που διαπιστώνονται σε αυτοκίνητα, που έχουν τελωνιστεί ως φορτηγά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία καταλαμβάνονται, πριν ή μετά την ταξινόμησή τους, να φέρουν πρόσθετα καθίσματα επιβατών στο χώρο φόρτωσης ή να είναι διασκευασμένα σε επιβατικά ή μικτής μεταφοράς, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του νόμου [Ν] 1573/1985, δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 9 του νόμου αυτού, εφόσον ο ενδιαφερόμενος:

 

α) καταβάλλει εφάπαξ πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών ανά κάθισμα επιβάτη, προκειμένου για φορτηγά που φέρουν πρόσθετα καθίσματα ή πρόστιμο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, προκειμένου για φορτηγά που είναι διασκευασμένα σε επιβατικά ή μικτής μεταφοράς, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του προστίμου.

 

β) καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτείται των προβλεπόμενων ένδικων μέσων κατά της καταλογιστικής πράξης επιβολής του προστίμου και

 

γ) ανάλογα με την περίπτωση, αφαιρέσει τα καθίσματα επιβατών από το χώρο φόρτωσης ή επαναφέρει το αυτοκίνητο που έχει διασκευαστεί στην αρχική του μορφή.

 

Σε περίπτωση αποδοχής από τον ενδιαφερόμενο των ανωτέρω υπό στοιχεία α' και β' προϋποθέσεων, αυτός μπορεί να ζητήσει αντί της αφαίρεσης των καθισμάτων ή της επαναφοράς του αυτοκινήτου στην αρχική του μορφή τον τελωνισμό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1573/1985.

 

Με τη διαπίστωση της παράβασης το φορτηγό αυτοκίνητο υπόκειται σε προσωρινή δέσμευση με πράξη της τελωνειακής αρχής που διαπίστωσε την παράβαση και η απόδοσή του γίνεται μόνον εφόσον τηρηθούν σωρευτικά οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

 

Ως διασκευή σε επιβατικό ή μικτής μεταφοράς προκειμένου για φορτηγά αυτοκίνητα τύπου JΕΕΡ, που είχαν τελωνιστεί με το φορολογικό καθεστώς που ίσχυε πριν την 08-08-1992, θεωρείται και η τοποθέτηση καθισμάτων στο χώρο φόρτωσης.

 

Ως κάθισμα επιβάτη νοείται αυτό στο οποίο μπορεί να καθίσει ένας επιβάτης, λαμβανομένου ως ελάχιστου πλάτους που απαιτείται για κάθε επιβάτη, σαράντα εκατοστά του μέτρου (0,40 m).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με την παράγραφο Δ5.5 του άρθρου τρίτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

12. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 11 εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις στις τελωνειακές αρχές και στα ποινικά ή διοικητικά δικαστήρια, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 11, η τυχόν ποινική δίωξη που ασκήθηκε παύει οριστικά με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα, κατόπιν σχετικού εγγράφου της τελωνειακής αρχής, τα δε κατασχεθέντα αυτοκίνητα αποδίδονται αυτοδίκαια στους ενδιαφερομένους από την τελωνειακή αρχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε με την παράγραφο Δ5.5 του άρθρου τρίτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

13. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1573/1985 δεν εφαρμόζονται για τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, στα οποία επιτρέπεται η τοποθέτηση καθισμάτων στο χώρο φόρτωσης για τη μεταφορά προσωπικού, βάσει ρυθμίσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

14. Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 363/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Του εφάπαξ πρόσθετου ειδικού τέλους εξαιρούνται:

 

α) Τα οχήματα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

β) Τα φορτηγά αυτοκίνητα που εκποιούνται από το Δημόσιο.

γ) Τα οχήματα που βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α/1953). όπως ισχύει ή διατάξεων μεταγενέστερων νόμων έχουν απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, εφόσον για τα οχήματα αυτά οι κάτοχοί τους απαλλάσσονται και από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ή όταν αυτά δεν υπόκεινται στο φόρο αυτόν.

δ) Τα τρίκυκλα αυτοκίνητα ποδήλατα που χρησιμοποιούνται για μεταφορές.}

 

15. Στις ξενοδοχειακές μονάδες στις οποίες λειτουργεί κοινός λέβητας, τόσο για την παραγωγή θέρμανσης όσο και για τις άλλες χρήσεις, θα επιστρέφεται για το 40% της συνολικής ποσότητας πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που χρησιμοποιείται κατά τη χειμερινή περίοδο από την τρίτη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου μέχρι την τελευταία Κυριακή του μηνός Απριλίου κάθε έτους, η διαφορά των φορολογιών πετρελαίου (DIESEL) θέρμανσης και κίνησης, που ίσχυαν κατά το χρόνο παραλαβής του.

 

Η επιστροφή των φορολογικών αυτών επιβαρύνσεων θα γίνει με τη λήξη της χειμερινής περιόδου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 καταργήθηκε με την παράγραφο ε του άρθρου πέμπτου του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012).

 

16. Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 16-10-1995.

 

17. Ξενοδοχειακές μονάδες που αγοράζουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης το οποίο έχει παραληφθεί με το φορολογικό καθεστώς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 2093/1992 και του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2127/1993 και δεν το χρησιμοποίησαν ως πετρέλαιο θέρμανσης κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου 2166/1993, οφείλουν, για να μην εφαρμοστούν σε βάρος τους οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου 2093/1992 κυρώσεις και πρόστιμα, να καταβάλλονται, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της συνολικής ποσότητας πετρελαίου (DIESEL) θέρμανσης που παρέλαβαν, τη διαφορά μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης που ίσχυαν κατά το χρόνο της παραλαβής του.

 

Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται και για εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων.

 

Η ποινική δίωξη, που τυχόν ασκήθηκε, παύει οριστικά με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα, εφόσον προσκομιστούν τα οικεία αποδεικτικά στοιχεία καταβολής της καθοριζόμενης οικείας διαφοράς των φορολογιών μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

 

18. Στις ξενοδοχειακές μονάδες στις οποίες λειτουργεί κοινός λέβητας, τόσο για τη θέρμανση, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου 2166/1993, όσο για άλλες χρήσεις και οι οποίες κατά τη χειμερινή περίοδο από την τρίτη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου 1994 μέχρι την τελευταία Κυριακή του μηνός Απριλίου 1995, χρησιμοποίησαν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, επιστρέφεται για ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της συνολικής ποσότητας πετρελαίου (DIESEL) κίνησης που αγόρασαν κατά την παραπάνω χρονική περίοδο η διαφορά των φορολογιών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης που ίσχυαν κατά το χρόνο παραλαβής του.

 

Οι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

19. Από τον εισπραττόμενο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των προϊόντων των άρθρων 24 και 39 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993), παρακρατείται από τις αρμόδιες Αρχές βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου αυτού ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5‰) και το ποσό αυτό αποδίδεται στον τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος Λογαριασμό με αριθμό 232005, προς των σκοπών του Λογαριασμού αυτού.

 

20. Με εξαίρεση τις ξενοδοχειακές μονάδες, στις περιπτώσεις που πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που προορίζεται για θέρμανση και το οποίο παραλήφθηκε με το φορολογικό καθεστώς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 2093/1992 και του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2127/1993 και δεν χρησιμοποιήθηκε ως πετρέλαιο θέρμανσης κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου 2166/1993, οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου 2093/1992 κυρώσεις και πρόστιμα, δεν επιβάλλονται, εφόσον εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταβληθεί η σχετική διαφορά μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης που ίσχυαν κατά το χρόνο της παραλαβής του.

 

21. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων.

 

Η ποινική δίωξη που τυχόν ασκήθηκε, παύει οριστικά με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα, εφόσον προσκομιστούν τα οικεία αποδεικτικά στοιχεία καταβολής της σχετικής διαφοράς των φορολογικών μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

 

22. Παρέχει απαλλαγή σε ποσοστό (τριάντα τοις εκατό (30%) επί του εκάστοτε ισχύοντος ποσού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αναλογεί στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία (φυτικής και ζωικής παραγωγής), δασοκομία, λιμναία και ποτάμια ιχθυοκαλλιέργεια.

 

Η παραπάνω απαλλαγή χορηγείται με τη διαδικασία της επιστροφής του αναλογούντος ποσού με την εφαρμογή ειδικού κατ' αποκοπή συντελεστή επί των δηλουμένων ακαθαρίστων εσόδων των δικαιούχων αγροτών.

 

Ο ειδικός κατ' αποκοπή συντελεστής ορίζεται για τη φυτική παραγωγή σε (1,14%) για δε τη ζωική παραγωγή και τις λοιπές περιπτώσεις σε 0,45%. Η υποβολή της αίτησης γίνεται από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου εκάστου έτους και αφορά επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που καταναλώθηκε κατά το προηγούμενο έτος. Η επιστροφή πραγματοποιείται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, για μεν τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με την ίδια διαδικασία που έχει οριστεί για την επιστροφή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για δε τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος με την υποβολή από αυτούς ειδικής δήλωσης-αίτησης προς την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

 

Ειδικά για το έτος 1995 η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης θα καλύπτει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού που θα εδικαιούτο για ολόκληρο το έτος αυτό.

 

Σε περίπτωση επιστροφής για την οποία διαπιστώνεται ότι ο αγρότης που έτυχε αυτής, δεν θεμελίωνε τέτοιο δικαίωμα, επιβάλλεται σ' αυτόν πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ποσού που επιστράφηκε σ' αυτόν, καθώς και στέρηση του δικαιώματος απαλλαγής για τα τρία (3) επόμενα έτη.

 

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του νόμου 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/2003).

 

23. Για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη του προβλεπομένου από τις διατάξεις, κατά επιβάτη, ορίου ατέλειας, στις πωλήσεις αγαθών, που πραγματοποιήθηκαν από τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών, που λειτουργούν σε πλοία, κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-1993 έως 30-04-1994, σε ταξιδιώτες, που διακινήθηκαν από Πάτρα προς Ιταλία και οι οποίες παραχωρήθηκαν από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία, ως καθ' υπέρβαση πωλήσεις, θα ληφθεί το σύνολο των πωλήσεων διαιρούμενο δια του αριθμού των διακινηθέντων επιβατών, κατά ταξίδι.

 

Εφόσον ως αποτέλεσμα του παραπάνω υπολογισμού προκύψουν υπερβάσεις, θα χρεωθούν και θα εισπραχθούν επιβαρύνσεις που αναλογούν σε αυτές και θα επιβληθούν οι συναφείς προς την υπέρβαση νόμιμες κυρώσεις.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.