Νόμος 3193/03 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χρονική περίοδο από 16-10-2003 μέχρι και 30-04-2004, ο φόρος που αναγράφεται στις περιπτώσεις ζ' και ι)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και την κηροζίνη θέρμανσης, αντίστοιχα, ορίζεται σε 21 ευρώ το χιλιόλιτρο.

 

2. Στο άρθρο 78 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

 

α) Στην παράγραφο 2 προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

Είδος Επιβολής

Κωδικός ΣΟ

Ποσό Φόρου

Μονάδα

στ)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, στις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, στις ιχθυοκαλλιέργειες και στη δασοκομία

ΕΧ 27.10.00.67

21

χιλιόλιτρο

 

β) Μετά την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής και οι υπάρχουσες παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται σε 4 και 5:

 

{3. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης του κωδικού ΣΟ 27.10.00.66 που χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στους κινητήρες σταθερής θέσης, στα μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό και στα οχήματα που σύμφωνα με τον προορισμό τους χρησιμοποιούνται εκτός οδικών αξόνων ή δεν έχουν λάβει άδεια κύριας χρήσης στις δημόσιες οδούς, καθώς και από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ορίζεται σε 120 ευρώ το χιλιόλιτρο.

 

Στις επιχειρήσεις αυτές επιστρέφεται η διαφορά του ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που υπολογίζεται με βάση το συντελεστή της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου αυτού και του συντελεστή των 120 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.}

 

γ) Η παράγραφος 5, όπως αναριθμήθηκε, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενης παραγράφου 3. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου, καθώς και ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των παραλαμβανόμενων με μερική ή ολική απαλλαγή προϊόντων.}

 

3. Για το έτος 2003 η επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 15 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996), καθορίζεται στα εννέα και μισό δωδέκατα (9,5/12) του συνολικού ποσού που θα δικαιούνταν οι αγρότες του γενικού και ειδικού καθεστώτος για ολόκληρο το έτος, ενώ η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000), υπολογίζεται επί των τιμολογίων αγοράς πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που έχουν εκδοθεί μέχρι και 15-10-2003.

 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου 2 περίπτωση β', προκειμένου για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα στα οποία λειτουργεί κοινός λέβητας τόσο για την παραγωγή θέρμανσης όσο και για άλλες χρήσεις, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 15 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 45/Α/1996) και της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο ε του άρθρου πέμπτου του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012).

 

5. Από την έναρξη της εφαρμογής του άρθρου αυτού καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις όπως ισχύουν:

 

α) της παραγράφου 22 του άρθρου 15 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996),

 

β) της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000).

 

6. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 αρχίζει από 16-10-2003 και των λοιπών διατάξεων από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.