Νόμος 4342/15 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη μέσω Ειδικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(παράγραφος 4 του άρθρου 20 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

 

1. Με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού συστήνεται Ειδικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, για την ανάπτυξη της αγοράς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, καθώς και για την υλοποίηση ενεργειών με κοινωνικό χαρακτήρα, όπως η κατά προτεραιότητα υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια ή στην κοινωνική κατοικία. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται κυρίως από εισφορές των διανομέων ενέργειας, των διαχειριστών δικτύων διανομής και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας κατά την έννοια του παρόντος νόμου, καθώς επίσης και από έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Με το ανωτέρω διάταγμα καθορίζονται η διαδικασία σύστασης, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου, οι πόροι, ο τρόπος και η διαδικασία χρηματοδότησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

2. Μέχρι τη σύσταση του Ειδικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΤΕΑΠ), για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και δράσεων για την ανάπτυξη της αγοράς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χρησιμοποιείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Πράσινο Ταμείο, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 19 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 (ΦΕΚ 194/Α/1972) και μετονομάσθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010). Οι πόροι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποτελούν έσοδα του Πράσινου Ταμείου και αποδίδονται σε αυτό, σε ειδικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης των πόρων του Πράσινου Ταμείου που αφορούν στους σκοπούς του παρόντος, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, και ειδικότερα στον λογαριασμό υπό την επωνυμία Πράσινο Ταμείο - Ταμείο Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 113 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 3889/2010 προστίθεται περίπτωση ζ' ως εξής:

 

{ζ) Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 27/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25-10-2012 (ΕΕL 315/2012) στο εσωτερικό δίκαιο.}

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 4503/2012 (ΦΕΚ 3184/Β/2012), η 4η ομάδα πόρων, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4) η) Πόροι αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, που κατευθύνονται εν γένει σε προγράμματα και δράσεις σχετικά με την εξυπηρέτηση των στόχων προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας και εν γένει βιώσιμης χρήσης της ενέργειας, είτε σε δράσεις τοπικής εμβέλειας στις περιοχές εγκατάστασης ή διέλευσης δικτύων ενεργειακών υποδομών είτε σε συνολικότερες δράσεις μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.}

 

5. Στο άρθρο 3 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του νόμου 4342/2015 όπως ισχύει, κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση του εν λόγω λογαριασμού, τη διαδικασία, τον τρόπο μεταφοράς και τα κριτήρια είσπραξης, κατανομής και απόδοσης των πόρων του, και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού υπό την επωνυμία Πράσινο Ταμείο - Ταμείο Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 113 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.