Νόμος 4599/19 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 3889/2010 προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

 

{η) Τα ποσά των εσόδων από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία διατίθενται στο Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο Α.2. του άρθρου 25 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006).}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Από τα συνολικά διαθέσιμα του Πράσινου Ταμείου διατίθενται χωρίς τον περιορισμό του ποσοστού του 2,5% του πρώτου εδαφίου:

 

α) τα ποσά που απαιτούνται για την καταβολή κάθε είδους φόρου για έσοδά του που προέρχονται από τόκους καταθέσεων και ομολογιακά δάνεια ή έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου,

 

β) τα ποσά που απαιτούνται για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους, σύμφωνα με τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 ή κάθε άλλη προβλεπόμενη από ειδικές διατάξεις διαδικασία,

 

γ) οι πόροι που λαμβάνει στο πλαίσιο προγραμμάτων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων,

 

δ) τα ποσά των ιδιωτικών χορηγιών ή δωρεών και

 

ε) τα έσοδα της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.}

 

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τη διάθεση ποσών από το Πράσινο Ταμείο σε εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους 2019.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.