Νόμος 3889/10 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται ως συμβουλευτικό όργανο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

2. Η Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι αρμόδια να εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέτρα, δράσεις και προγράμματα εθνικού ή τοπικού χαρακτήρα με σκοπό την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων, που διαχειρίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή οι υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και οι εποπτευόμενοι φορείς, ως προς τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων προστασίας, ανάδειξης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτόν η Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής αποτυπώνει και συνθέτει τις διαφορετικές στρατηγικές επιλογές επί μέρους οργάνων ή φορέων της διοίκησης, αξιολογεί τις διαδικασίες και τους τρόπους διάθεσης και αξιοποίησης των πόρων από το Πράσινο Ταμείο που προβλέπεται στο άρθρο 4, για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Επιτροπή αποτελείται από τους εξής:

 

α. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο.

 

β. Τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως μέλη.

 

γ. Τον Γενικό Γραμματέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού αρμόδιο για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, ως μέλη.

 

δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας, της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδας, της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ως μέλη.

 

ε. Έναν (1) εκπρόσωπο μη κυβερνητικής οργάνωσης εθνικής εμβέλειας, η οποία επιλέγεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας, ως μέλος.

 

στ. Τρεις (3) προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα περιβάλλοντος, ως μέλη, τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

3. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.

 

4. Η Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής συνέρχεται τακτικά μια φορά το τετράμηνο και εκτάκτως όταν το κρίνει ο Πρόεδρος της. Για την εκπλήρωση της αποστολής της η Επιτροπή ζητά στοιχεία και πληροφορίες από όλους τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως. Το Πράσινο Ταμείο που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρέχει γραμματειακή, τεχνική και λοιπή εξυπηρέτηση στη Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής και αναλαμβάνει τις δαπάνες λειτουργίας της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.