Νόμος 3889/10 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Πόροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι του Πράσινου Ταμείου είναι:

 

α. Οι Πράσινοι Πόροι που προβλέπονται στο άρθρο 3.

 

β. Χρηματοδοτήσεις από προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλος πόρος που προέρχεται από διεθνείς οργανισμούς και ταμεία περιβαλλοντικής ενίσχυσης.

 

γ. Κέρδη, τόκοι ή άλλα έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή του Πράσινου Ταμείου σε άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα και με αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5.

 

δ. Χορηγίες και δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

 

ε. Έσοδα από τη διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του.

 

στ. Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

 

ζ. Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία.

 

2. Για την κάλυψη των πάγιων και λειτουργικών αναγκών του Ταμείου χρησιμοποιούνται οι Πόροι που ορίζονται στις περιπτώσεις β' έως και ζ' της παραγράφου 1.

 

Στην περίπτωση που οι Πόροι αυτοί δεν επαρκούν οι παραπάνω ανάγκες μπορεί να καλύπτονται και από τους πόρους της περίπτωσης α' της παραγράφου 1, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.