Νόμος 3889/10 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 998/1979 προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:

 

{Επίσης, α) γνωμοδοτεί:

 

α)α) για θέματα κανονισμών, τεχνικών προδιαγραφών και διαγραμμάτων όλων των συντασσομένων δασοπονικών μελετών και μελετών δασοτεχνικών έργων και για την έγκριση γενικής φύσεως μελετών,

β)β) για θέματα διαδικασιών εκτέλεσης έργων, όπως σχεδίων αναλύσεως τιμών, γενικών και συγγραφών υποχρεώσεων, και

γ)γ) για γενικότερα θέματα προγραμματισμού στη δασοπονία και την έγκριση των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων αυτής,

 

β) διατυπώνει γνώμη επί των ερωτημάτων που υποβάλλονται από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων μείζονος σημασίας κατά τη διαδικασία της κύρωσης των δασικών χαρτών και

 

γ) αποφασίζει:

α)α) στις περιπτώσεις αναπομπής υποθέσεως κατόπιν εκδόσεως ακυρωτικής δικαστικής αποφάσεως που αφορά την κύρωση δασικού χάρτη και

β)β) για τον ειδικότερο χαρακτήρα, κατά τις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, των περιοχών που αποτυπώνονται σε δασικό χάρτη μέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του νόμου 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών συγκροτείται από:

 

α) ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου που υπηρετεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρος, με το νόμιμο αναπληρωτή του,

 

β) τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Προστασίας Δασών, Δασικών Χαρτών, Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας, και Διαχείρισης Δασών, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους,

 

γ) έναν Καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δασολογικού Τμήματος της Γεωπονικής ή της Δασολογικής Σχολής και

 

δ) έναν ειδικό επιστήμονα δασικού ινστιτούτου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, με τους αναπληρωτές τους.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι πράξεις του Δασάρχη και οι αποφάσεις των Επιτροπών που εκδίδονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους, με τις οποίες περιοχές ή τμήματα τους χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη κατά την κατάρτιση του δασικού χάρτη και τη σύνταξη του δασολογίου της αντίστοιχης περιοχής.}

 

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 3208/2003 προστίθεται περίπτωση κ)α' ως εξής:

 

{κ)α) Το ειδικό τέλος υποβολής αντιρρήσεων κατά τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 7 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013).

 

5. Η περίπτωση ι)γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 3208/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)γ) Την κατάρτιση, ανάρτηση, τις διορθώσεις και συμπληρώσεις των δασικών χαρτών, την εξέταση των αντιρρήσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων και την υποστήριξη του έργου τους, την κατάρτιση Δασολογίου και τη χρηματοδότηση της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού.}

 

6. Η ισχύς των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 13 του νόμου 3208/2003 αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ενός έτους. Η αναστολή αφορά και εκκρεμείς διαδικασίες σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται.

 

7. Η παράγραφος 18 του άρθρου 28 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{18. α. Μετά την ανάρτηση του δασικού χάρτη οι Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 998/1979 καθίστανται αναρμόδιες για την εξέταση θεμάτων που ανάγονται στο χαρακτηρισμό εκτάσεων που εμπίπτουν στο χάρτη αυτόν. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 και δεν έχουν εξετασθεί μέχρι την ανάρτηση του δασικού χάρτη, καθώς και οι κατά την πιο πάνω διαδικασία υποθέσεις που εκκρεμούν στις Επιτροπές της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, θεωρούνται ως αντιρρήσεις και παραπέμπονται προς εξέταση στην αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων.

 

β. Κατά την διαδικασία κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης του δασικού χάρτη λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη:

 

α.α. οι τελεσίδικες ενώπιον της Διοικήσεως, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, πράξεις χαρακτηρισμού των Δασαρχών και οι αποφάσεις των Επιτροπών της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, και

 

β.β. οι πράξεις κήρυξης εκτάσεων, σαφώς οριοθετημένων, ως αναδασωτέων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 37 και επόμενα του νόμου 998/1979.}

 

8. Στην παράγραφο 24 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος 541/1978 (ΦΕΚ 116/Α/1978) μετά την εντός παρενθέσεως λέξη εγκαταστάσεων, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, διόρθωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους, καθώς και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης Δασολογίου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο ΙΓ του άρθρου 153 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

9. Στην περίπτωση 24 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005), όπως ισχύει, οι λέξεις κατάρτισης δασικών χαρτών αντικαθίστανται από τις λέξεις κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους, καθώς και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης Δασολογίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο ΙΓ του άρθρου 153 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου 3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία θέτει σε λειτουργία, υπό την εποπτεία του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, που συγκροτήθηκε με το νόμο 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986), σύστημα τηλεπισκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης του Νομού Αττικής και ενημερώνει κάθε δύο (2) μήνες, και συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε δεύτερου μήνα από την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος,την Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του άρθρου 7 για κάθε νέο κτίσμα που εντοπίζεται σε γήπεδο κείμενο εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οριοθετημένου οικισμού, στις περιοχές του περιγράμματος της παραγράφου 1 του άρθρου 1, αναφέροντας υποχρεωτικά τις γεωγραφικές συντεταγμένες του κτίσματος. Στις περιοχές που χαρτογραφούνται περιοδικά, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, εντάσσονται και οι περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής οι οποίες κηρύσσονται αναδασωτέες λόγω καταστροφής τους από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια του έτους 2010.}

 

11. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 3818/2010 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Το σύστημα τηλεπισκοπικής χαρτογράφησης μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας που πλήττονται από πυρκαγιές με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στην οποία καθορίζονται τα εδαφικά όρια, η χρονική διάρκεια και η περιοδικότητα των χαρτογραφήσεων.}

 

12. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3818/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η κατάργηση αφορά και εκκρεμείς διαδικασίες για το χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως δασικής ή μη, προς το σκοπό της επίλυσης του σχετικού ζητήματος σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.