Νόμος 3840/10 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις που απαιτείται ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών διαβιβάζει την απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης στον αρμόδιο διατάκτη για τη λήψη σχετικής απόφασης.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο συντονισμός της εφαρμογής των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 του Κανονισμού, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, ασκείται από την ειδική υπηρεσία συντονισμού και παρακολούθησης δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5.

 

Ο συντονισμός των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στον τομέα του περιβάλλοντος, στον τομέα του πολιτισμού και στον τομέα υγείας - πρόνοιας των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, ασκείται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Συμφωνιών Υλοποίησης και σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 5.}

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του αρμόδιου κάθε φορά Υπουργού, δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους όρους, τα όργανα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται με την υλοποίηση πράξεων, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του άρθρου 34 παράγραφος 2 του Κανονισμού.}

 

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 14 του νόμου 3614/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η κρατική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, εκτός των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό, είναι δημόσιες επενδύσεις κατά την οικεία νομοθεσία και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

 

2. Η απόφαση ένταξης της πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 38, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε συλλογική απόφαση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του φορέα χρηματοδότησης. Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων ή χρηματοδότησης μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής, οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του άρθρου 24 ή οι προσκλήσεις των προκηρυσσόμενων δράσεων αποτελούν αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε συλλογική απόφαση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του φορέα χρηματοδότησης. Στις συλλογικές αποφάσεις του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων εγγράφονται μόνον οι πράξεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης ή έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδότησης στις περιπτώσεις πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του στόχου ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία ή οι αποφάσεις και προσκλήσεις του προηγούμενου εδαφίου, η εθνική συμμετοχή των λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, οι πιστώσεις των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής του εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, καθώς και οι αποφάσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του επενδυτικού νόμου, οι οποίες δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η ακριβής διαδικασία εγγραφής των πράξεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Από 01-01-2009 η διαχείριση των συλλογικών αποφάσεων γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.}

 

5. Η παράγραφος 8 του άρθρου 14 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Οι ανεξάρτητες αρχές που προβλέπονται στο Σύνταγμα ή έχουν θεσπιστεί με νόμο και οι οποίες συμμετέχουν στα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013 και στα λοιπά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτόν μέσω της συλλογικής απόφασης έργων της Βουλής των Ελλήνων.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές ομάδες που συγκροτούνται, με απόφαση του προέδρου της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, από υπαλλήλους των διευθύνσεων της παραγράφου

1 του παρόντος άρθρου.}

 

7. Η παράγραφος 10 του άρθρου 16 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. α) Μετά το πέρας του ελέγχου, το όργανο ελέγχου των παραγράφων 8 και 12 συντάσσει έκθεση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου, στην οποία περιλαμβάνει και τυχόν συστάσεις για τη λήψη αναγκαίων δημοσιονομικών διορθώσεων, και την υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων. Η Διεύθυνση αυτή, αφού ελέγξει την πληρότητα της έκθεσης, τη διαβιβάζει στον Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος τη θεωρεί. Μετά τη θεώρηση, η αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων την κοινοποιεί στον ελεγχόμενο, στην οικεία διαχειριστική αρχή και στον κατά περίπτωση ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, στην αρχή πιστοποίησης και στην εθνική αρχή συντονισμού. Οι ανωτέρω φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, εγγράφως, αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις εντός 20 ημερών από την ημέρα επίδοσης της έκθεσης ελέγχου. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι εκθέσεις προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου με τις τυχόν αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις των ανωτέρω φορέων και σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχων εξετάζονται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, η οποία εγκρίνει και οριστικοποιεί τα αποτελέσματα ελέγχων. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου δύναται να παρευρίσκονται, μετά από πρόσκληση της, οι φορείς που υπέβαλαν αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις, για υποστήριξη των θέσεων τους. Τα οριστικά αποτελέσματα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου κοινοποιούνται αρμοδίως. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσα δαπάνη, αυτή καταλογίζεται στον λαβόντα με ευθύνη του Υπουργού Οικονομικών.

 

β) Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, σε συνέχεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων της και ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, μπορεί να απευθύνει συστάσεις για οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις και λοιπά διορθωτικά μέτρα στην οικεία διαχειριστική αρχή και στον κατά περίπτωση ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, στην Αρχή Πιστοποίησης και στους ελεγχόμενους φορείς. Οι σχετικές συστάσεις της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου κοινοποιούνται στους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και στην Εθνική Αρχή Συντονισμού, με έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων. Οι εν λόγω φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλουν στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, εγγράφως, αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου σε αυτούς. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, εφόσον θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση να γίνουν οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις ή να ληφθούν λοιπά διορθωτικά μέτρα, εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την έκδοση σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται υπόψη για τη σύνταξη από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου της γνωμοδότησης της υποπερίπτωσης (ii) της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15. Τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του συστήματος των δημοσιονομικών διορθώσεων και λοιπών διορθωτικών μέτρων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.}

 

8. α) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 17 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις ορισμού ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης για πράξεις κρατικών ενισχύσεων ισχύουν τα ακόλουθα:}

 

β) Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 3614/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τη μετακίνηση υπαλλήλων μεταξύ Ειδικών Υπηρεσιών, οι οποίες υπάγονται στον ίδιο Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα, για την κάλυψη θέσεων ίδιας βαθμίδας, δεν απαιτείται νέο ερώτημα και κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, εφόσον τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της ειδικής υπηρεσίας υποδοχής υπερκαλύπτονται ή είναι ταυτόσημα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της ειδικής υπηρεσίας αποχώρησης και ο υπάλληλοι έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά στο παρελθόν.}

 

9. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 19 του νόμου 3614/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Η εθνική αρχή συντονισμού, οι διαχειριστικές αρχές, η αρχή πιστοποίησης, η αρχή ελέγχου, οι ειδικές υπηρεσίες των εδαφίων (α'), (β'), (γ'), (δ') της παραγράφου 2 του άρθρου 5, οι ειδικές υπηρεσίες της παραγράφου 6 του άρθρου 5, οι ειδικές υπηρεσίες του άρθρου 6, καθώς και η διεύθυνση δημοσίων επενδύσεων και η γενική διεύθυνση ιδιωτικών επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ασκούν καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών τεχνικής υποστήριξης και καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, τα οποία υποβάλλουν για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

4. Με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης ή άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα προγράμματα ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, η διαδικασία υποβολής, έγκρισης και επικαιροποίησής τους, τα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενεργειών, οι κατηγορίες δαπανών για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και το σκέλος που καλύπτεται από εθνικούς πόρους, η διάρκεια κάθε προγράμματος, οι διαδικασίες δημοσιότητας που εφαρμόζονται για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

5. Η εκτέλεση ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 4/2002, αναλόγως εφαρμοζόμενες για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 και με την επιφύλαξη της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.}

 

10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων, οι συμβάσεις και οι τροποποιήσεις αυτών εκδίδονται ή υπογράφονται μετά τη σύμφωνη γνώμη της οικείας διαχειριστικής αρχής ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για τη διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο (ι)δ')}

 

11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων, εξαιρουμένων αυτών που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης, των Ταμείων του άρθρου 24 και των δικαιούχων πράξεων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, επιβεβαιώνεται από αρμόδια διαχειριστική αρχή εφόσον, οι φορείς εφαρμόζουν σύστημα τεκμηρίωσης διαδικασιών για τις λειτουργίες του προγραμματισμού, της ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, της παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου και της οικονομικής διαχείρισης. Κατ' εξαίρεση, οι απαιτήσεις για τους δικαιούχους πράξεων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία προσδιορίζονται στις οικείες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον προσδιορισμό της μεθόδου και της διαδικασίας επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, και δίδεται κάθε συναφής αναγκαία οδηγία προς τις διαχειριστικές αρχές. Με όμοια απόφαση μπορούν να προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων σε μικρά νησιά, απομακρυσμένες ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των περιοχών αυτών. Διαζευκτικά είναι δυνατή η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ελληνικού προτύπου (ΕΠ) ΕΛΟΤ 1429.}

 

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του νόμου 3614/2007 καταργείται.

 

13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Σε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια, η αρμοδιότητα υλοποίησης δύναται να μεταβιβαστεί με προγραμματική σύμβαση στην αρχή στην οποία υπάγονται ή από την οποία εποπτεύονται ή σε συναφή δημόσια υπηρεσία ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ή ανώνυμη εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο οποίος ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων και ο οποίος ευθύνεται έναντι του δικαιούχου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον δικαιούχο. Αν στην προγραμματική σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον δικαιούχο έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. Στην περίπτωση που στον φορέα που αναλαμβάνει υλοποίηση έργου σύμφωνα με τα προηγούμενα προκαλούνται πρόσθετες δαπάνες διοίκησης, αυτές βαρύνουν τον κύριο του έργου. Μετά την παραλαβή προς χρήση, το έργο παραδίδεται στον δικαιούχο μαζί με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.}

 

14. Το άρθρο 23 του νόμου 3614/2007 καταργείται.

 

15. Στο άρθρο 25 του νόμου 3614/2007 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημόσιων τεχνικών έργων υπό την έννοια του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 55/Α/1984), όπως αυτός ισχύει, χρηματοδοτούνται από τον κύριο του έργου και αφορούν: α) την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την έννοια του άρθρου 37 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) και γ) τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση της λειτουργίας του. Εφόσον ο προϋπολογισμός των δαπανών αυτών υπερβαίνει το 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μετά από αιτιολογημένη γνώμη των αρμόδιων Κεντρικών Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου.}

 

16. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 3614/2007 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη μεταβίβαση πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων σε λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος που διαχειρίζεται η ειδική υπηρεσία Αρχή Πληρωμής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής, για τις ανάγκες χρηματοδότησης πράξεων στο πλαίσιο του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες και οι κανόνες διαχείρισης του λογαριασμού που διαχειρίζεται η ειδική υπηρεσία Αρχή Πληρωμής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής.}

 

17. Το άρθρο 31 του νόμου 3614/2007 καταργείται.

 

18. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 3614/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που συστάθηκε με τη με αριθμό 10071 (ΦΕΚ 324/Β/2001) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 2860/2000, και όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση έργων στον τομέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών για τη δημόσια διοίκηση.}

 

19. Το άρθρο 34Α του νόμου 3614/2007 καταργείται.

 

20. Στην περίπτωση Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του νόμου 3614/2007 προστίθεται υποπερίπτωση (ζ') ως εξής:

 

{(ζ) Μεριμνά για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επιτροπή των παρατυπιών, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διοικητικών και δικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 27 έως 36 του Εφαρμοστικού Κανονισμού, ενημερώνοντας την Αρχή Ελέγχου.}

 

21. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το έργο και τις υποχρεώσεις των ως άνω φορέων.}

 

22. Το άρθρο 37 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να διατίθενται πιστώσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με χρηματοδοτήσεις από κοινοτικούς ή / και εθνικούς πόρους για την εφαρμογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, και να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής κρατικών ενισχύσεων τα οποία αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους των ενισχύσεων, τα ποσοστά ενίσχυσης, τα όρια προϋπολογισμού, το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των δικαιούχων και το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης και ελέγχου των ενισχυόμενων επενδύσεων και καταβολής της ενίσχυσης στους δικαιούχους.

 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

23. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 38 και το άρθρο 39 του νόμου 3614/2007 καταργούνται.

 

24. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 3614/2007 καταργείται.

 

25. Το άρθρο 34 του νόμου 3614/2007 καταργείται και ακολουθεί η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με το νόμο [Ν] 2190/1920.

 

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την 01-01-2012.

 

26.α. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010) προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{Η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα δύναται να προσκομιστεί μέχρι την 31-05-2010. Η προθεσμία καταβολής του προβλεπόμενου από την παράγραφο 4 ποσού παρατείνεται μέχρι την 15-06-2010.}

 

β. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα δύναται να προσκομιστεί μέχρι την 31-05-2010.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.