Νόμος 3614/07 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: ΔΗΜΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία. Η ΔΗΜΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας με έσοδα προερχόμενα κυρίως από ανταποδοτικούς πόρους και εποπτεύεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Η ΔΗΜΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία υπάγεται στον παρόντα νόμο και συμπληρωματικά στις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978) και στις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 εφαρμοζόμενες, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η ΔΗΜΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία δεν υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 3429/2005.

 

Το καταστατικό της εταιρείας έχει ως εξής:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

 

Σκοποί της εταιρείας είναι:

 

(α) Η προετοιμασία και η σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων για ένταξη έργων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους.

 

(β) Η ωρίμανση δηλαδή η εκτέλεση μελετών, η λήψη των απαραίτητων αδειών και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της κατασκευής τεχνικών έργων υποδομής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 

(γ) Η ανάθεση και ευθύνη εκτέλεσης έργων υποδομής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού.

 

Στη ΔΗΜΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία δύνανται να απευθύνονται Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, των οποίων δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος νόμου. Μετά από αίτημα του δικαιούχου και αποδοχή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, δύνανται να αναληφθούν και έργα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, για τους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η διαχειριστική τους επάρκεια.

 

Για τα ανωτέρω (α), (β) και (γ) η ΔΗΜΟΣ ενεργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και για τις εξ αυτού απορρέουσες έννομες σχέσεις ως πληρεξούσιος διαχειριστής του δικαιούχου διαχειριζόμενη τους πόρους που προορίζονται για την υλοποίηση του έργου και ευθυνόμενη έναντι του αιτούντος Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών διοικητικών αρχών. Μετά την ολοκλήρωση τους, οι μελέτες, οι άδειες, τα τεύχη δημοπράτησης κ.λ.π. παραδίδονται στον δικαιούχο. Αντίστοιχα, μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου προς χρήση, το έργο παραδίδεται στον δικαιούχο μαζί με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

 

δ) Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος νόμου.

 

Άρθρο 2: Διάρκεια - Έδρα

 

(α) Η διάρκεια της ΔΗΜΟΣ είναι εννεαετής. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να παρατείνεται για ένα έτος μία ή περισσότερες φορές η διάρκεια της εταιρείας.

 

(β) Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση παραρτημάτων, υποκαταστημάτων και γραφείων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

 

Άρθρο 3: Κεφάλαιο

 

(α) Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΗΜΟΣ είναι 1.000.000 ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

(β) Για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

(γ) Οι μετοχές της ΔΗΜΟΣ είναι ονομαστικές.

 

Άρθρο 4: Πόροι

 

Οι πόροι της ΔΗΜΟΣ προέρχονται:

 

(α) από την αποζημίωση για τις υπηρεσίες της στον τομέα της διοίκησης και εκτέλεσης έργου, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και με κριτήριο το ποσό του προϋπολογισμού του έργου που διαχειρίζεται,

 

(β) από ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, η οποία καθορίζεται από το εύρος των υπηρεσιών διοίκησης και εκτέλεσης που προσφέρει,

 

(γ) από προγράμματα τεχνικής υποστήριξης που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή / και από εθνικούς πόρους,

 

(δ) από χρηματοδότηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος που αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της,

 

(ε) από επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από την εκμετάλλευση της περιουσίας της και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

Άρθρο 5: Οικονομικός έλεγχος

 

Η οικονομική διαχείριση της ΔΗΜΟΣ υπόκειται σε κατασταλτικό ετήσιο έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές που υποβάλλουν την έκθεση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους εποπτεύοντες Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Άρθρο 6: Απαλλαγές

 

Η ΔΗΜΟΣ απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο και τέλος, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1676/1986.

 

Άρθρο 7: Διοίκηση - Εκπροσώπηση

 

(α) Η ΔΗΜΟΣ διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες και ορίζεται με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών. Πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβανομένου του προέδρου προτείνονται από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, δύο μέλη από το Υπουργείο Εσωτερικών και δύο μέλη από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

 

(β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επαναδιορισθούν με όμοια απόφαση και μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

 

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

(δ) Η πρόσληψη γενικού διευθυντή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Ο γενικός διευθυντής διευθύνει τις εργασίες της, προΐσταται των υπηρεσιών της και συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγούμενος προς συζήτηση θέματα.

 

(ε) Η ΔΗΜΟΣ εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τη συγκεκριμένη περίπτωση πρόσωπο, το οποίο μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

(στ) Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου στη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΗΜΟΣ ορίζονται με απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών.

 

Άρθρο 8: Στελέχωση - Λειτουργία

 

(α) Το προσωπικό της ΔΗΜΟΣ προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της παραγράφου 6 του άρθρου 265 του νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), από τον ιδιωτικό τομέα ή αποσπάται από το Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 όπως εκάστοτε ισχύει.

 

(β) Οι αποδοχές του προσωπικού της ΔΗΜΟΣ καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στις αποδοχές των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα.

 

(γ) Οι αποσπώμενοι στη ΔΗΜΟΣ υπάλληλοι του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους θέσης και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. Στην περίπτωση αυτή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος. Το ειδικό επίδομα και οι αποζημιώσεις που χορηγούνται από την ΔΗΜΟΣ δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου [Ν] 1256/1982, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

(δ) Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων στην ΔΗΜΟΣ υπαλλήλων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον φορέα προέλευσης τους.

 

Άρθρο 9: Ειδικά θέματα

 

(α) Όλα τα ειδικότερα θέματα τα σχετικά με το προσωπικό της ΔΗΜΟΣ, ιδίως η αξιολόγηση απόδοσης, η εξέλιξη και ο πειθαρχικός έλεγχος αυτού, ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης που καταρτίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και μετά προηγούμενη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος. Στον Κανονισμό αυτόν υπάγονται ως προς την αξιολόγηση τους και οι αποσπασμένοι στην ΔΗΜΟΣ υπάλληλοι του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μετά τη λήξη της απόσπασης οι αξιολογήσεις και τα σχετικά στοιχεία αποστέλλονται από την ΔΗΜΟΣ στον φορέα προέλευσης κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου.

 

(β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία καταρτίζεται κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών κατά παρέκκλιση της ισχύουσας σχετικής εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας.

 

(γ) Η ΔΗΜΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 225 παράγραφος ι)β του νόμου 3463/2006.

 

(δ) Το καταστατικό της ΔΗΜΟΣ ως προς τα ειδικότερα θέματα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.