Νόμος 3614/07 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Υποστήριξη των φορέων της αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. (α) Για την τεχνική και τη διαχειριστική υποστήριξη των υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη διαχείριση των έργων που χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα, δύναται να συσταθεί, με απόφαση του Νομάρχη, ομάδα έργου με στελέχη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στελέχη που διατίθενται από Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά από σχετική έγκριση της διάθεσης αυτών από τα αρμόδια όργανα των φορέων στους οποίους υπηρετούν ή με τους οποίους συμβάλλονται. Η απόφαση της διάθεσης αυτών μπορεί να αφορά την έγκριση της άσκησης παράλληλων καθηκόντων.

 

β) Με την απόφαση του Νομάρχη δύνανται να ενταχθούν μετά από διαδικασία επιλογής στην ομάδα έργου και στελέχη τα οποία υπογράφουν για το σκοπό αυτόν σύμβαση ορισμένου χρόνου με Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διατίθενται με απόφαση της στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου έχουν χρονική διάρκεια μέχρι ενός έτους που μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της χρονικής διάρκειας λειτουργίας της ομάδας έργου.

 

(γ) Η ομάδα έργου εποπτεύεται από τον Νομάρχη και με την απόφαση συγκρότησης της ομάδας έργου ορίζεται ο συντονιστής της και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της και η χρονική διάρκεια λειτουργίας της, σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 2.

 

(δ) Οι διατάξεις των εδαφίων (α), (β) και (γ) εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομαρχιακά διαμερίσματα των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το σύστημα επιλογής που περιλαμβάνει διαδικασία και κριτήρια επιλογής για τη στελέχωση των ομάδων έργου, η διαδικασία επιλογής από τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, η οργάνωση, ο αριθμός και η σύνθεση τους, η κάλυψη του κόστους οργάνωσης και λειτουργίας τους, η διαδικασία πληρωμής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση δύναται να προσδιορίζεται το περιεχόμενο, οι διαδικασίες εκπόνησης και λοιπές σχετικές λεπτομέρειες των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

 

3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας του άρθρου 34 είναι δυνατή η παροχή συμβουλευτικής τεχνικής υποστήριξης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού μέσω συμβάσεων παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών.

 

4. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 22 για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, δύνανται να διατίθενται πιστώσεις από τα ετήσια προγράμματα τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19, καθώς και από τα ετήσια προγράμματα τεχνικής βοήθειας του άρθρου 12 παράγραφος 3 του νόμου 2860/2000. Με την απόφαση της παραγράφου 2 δύναται να συγκροτείται επιτροπή για το συντονισμό και την παρακολούθηση των ενεργειών υποστήριξης του παρόντος άρθρου.

 

5. Με την απόφαση της παραγράφου 2 δύναται να προσδιορίζονται οι διαδικασίες σύστασης, στελέχωσης, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση και η σύνθεση ομάδων υποστήριξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, οι οποίες συστήνονται στις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων. Το κόστος οργάνωσης και λειτουργίας των ομάδων αυτών καλύπτεται από πόρους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.