Νόμος 3614/07 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Ορισμός Αρχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ορίζονται οι ακόλουθες αρχές:

 

Α) Η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ): Η διαχείριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007 - 2013) που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για την περίοδο 2007 - 2013 ασκείται από την ειδική υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 - 2006 του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, η οποία μετονομάζεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Η διαχειριστική αρχή είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο, και ιδίως για τα ακόλουθα:

 

α) να προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, να παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και να συντάσσει προτάσεις αναθεώρησης του, τις οποίες, μετά την έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης, υποβάλλει προς έγκριση στην Επιτροπή,

 

β) να επιλέγει τις προς χρηματοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ' όλη την περίοδο υλοποίησης τους,

 

γ) να εξασφαλίζει ότι υπάρχει σύστημα για την καταγραφή και τήρηση σε μηχανογραφική μορφή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή, κατάλληλων για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης,

 

δ) να εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων:

 

i) ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη χορηγούμενη ενίσχυση και τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε τον κατάλληλο λογιστικό κωδικό για όλες τις δοσοληψίες που σχετίζονται με την πράξη,

 

ii) είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις που απορρέουν για την παροχή στοιχείων στη διαχειριστική αρχή και την καταγραφή των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων,

 

ε) να θεσπίζει κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για ορισμένα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης,

 

στ) να οργανώνει και παρακολουθεί τις αξιολογήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στον Κανονισμό Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης, να υποβάλλει τις αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις αρμόδιες εθνικές αρχές και στην Επιτροπή και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους,

 

ζ) να εξασφαλίζει ότι το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου έχει συσταθεί με τρόπο που εξασφαλίζει την αποτελεσματική του λειτουργία και τη σαφή κατανομή και διαχωρισμό των καθηκόντων μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και άλλων οργανισμών,

 

η) να παρέχει στον οργανισμό πληρωμών όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ιδίως σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και οποιουσδήποτε ελέγχους διενεργούνται σε σχέση με τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση πριν εγκριθούν οι πληρωμές,

 

θ) να συντάσσει και μετά την έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης, να υποβάλλει στην Επιτροπή τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,

 

ι) να εξασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με τη δημοσιότητα που αναφέρονται στο άρθρο 76 του Κανονισμού,

 

ι)α) να εξετάζει τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων πριν ληφθεί η απόφαση ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

 

ι)β) να προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης,

 

ι)γ) να διασφαλίζει τη συλλογή και καταχώριση στο ΟΠΣΑΑ των δεδομένων προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τους ελέγχους και την αξιολόγηση, καθώς και των λογιστικών εγγράφων για κάθε πράξη στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι υπεύθυνη για την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται,

 

ι)δ) να συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και την Επιτροπή και να παρέχει σε αυτές κάθε απαιτούμενη πληροφόρηση,

 

ι)ε) να ηγείται της επιτροπής παρακολούθησης και να της διαβιβάζει τα αναγκαία έγγραφα για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης σε σχέση με τους ειδικότερους στόχους του,

 

ι)στ) να προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος ελέγχου και να ενημερώνει τον Οργανισμό Πληρωμών για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 

Β. Ο Διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών (άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 1290/2005) είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α/2006). Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού δύναται να οριστεί άλλος ή και άλλος σχετικά διαπιστευμένος φορέας ως Οργανισμός Πληρωμών μέχρι την πλήρη λειτουργία του συστήματος πληρωμών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Ο Οργανισμός Πληρωμών παρέχει για τις πληρωμές στις οποίες προβαίνει, καθώς και για τη γνωστοποίηση και διατήρηση των στοιχείων επαρκή εχέγγυα ότι:

 

α) η επιλεξιμότητα των αιτήσεων και, στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, η διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και η συμφωνία τους προς τους κοινοτικούς κανόνες πριν από την εντολή πληρωμής ελέγχονται

 

β) οι εκτελούμενες πληρωμές καταχωρίζονται επακριβώς και πλήρως στα λογιστικά βιβλία

 

γ) διενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία

 

δ) τα απαιτούμενα έγγραφα υποβάλλονται εντός των προθεσμιών και με τη μορφή που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες

 

ε) τα έγγραφα είναι προσπελάσιμα και διατηρούνται με τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την εγκυρότητα και την αναγνωσιμότητα τους διαχρονικά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό την έννοια των κοινοτικών κανόνων.

 

Γ. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης (άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 1290/2005). Ο Οργανισμός Πιστοποίησης δύναται να είναι οντότητα του δημοσίου ή του ιδιωτικού δικαίου, ο οποίος επιλέγεται μετά από ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις εν ισχύ ρυθμίσεις για τις δημόσιες συμβάσεις εκτός των περιπτώσεων που είναι Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των λογαριασμών του διαπιστευμένου Οργανισμού πληρωμών ως προς το αληθές, την πληρότητα και την ακρίβεια, έχοντας υπόψη το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που υφίσταται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2008).

 

2. Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας, ορίζεται:

 

Α. Η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ): Η διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας για την περίοδο 2007 - 2013 ασκείται από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας 2000 - 2006 του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, η οποία μετονομάζεται σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

 

Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαχειριστική αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

 

Β. Η Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ): Ως Αρχή Πιστοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ο οποίος βάσει του άρθρου 3 του νόμου 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α/2006) είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού δύναται να οριστεί άλλος ή και άλλος φορέας ως Αρχή Πιστοποίησης μέχρι την πλήρη λειτουργία του συστήματος πιστοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιεία.

 

Η Αρχή Πιστοποίησης εκτελεί τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το άρθρο 60 του Κανονισμού (ΕΚ) 1198/2006 και είναι υπεύθυνη ιδίως για:

 

α) την κατάρτιση και την υποβολή στην Επιτροπή πιστοποιημένων δηλώσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωμών,

 

β) την πιστοποίηση ότι:

 

(i) η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών συστημάτων και ότι στηρίζεται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά,

(ii) οι δηλωθείσες δαπάνες συμμορφώνονται προς τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες και ότι πραγματοποιήθηκαν για πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα και πληρούν τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες,

 

γ) διασφαλίζει ότι οι λαμβανόμενες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις εξακριβώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις δαπανών παρέχουν επαρκή βάση για πιστοποίηση,

 

δ) τον συνυπολογισμό, για σκοπούς πιστοποίησης, των αποτελεσμάτων όλων των λογιστικών ελέγχων που διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου ή υπό την ευθύνη της,

 

ε) την τήρηση ηλεκτρονικών λογιστικών μητρώων για τις δαπάνες που υποβάλλονται στην Επιτροπή,

 

στ) την τήρηση μητρώου των ποσών που μπορούν να ανακτηθούν και των ποσών που αποσύρονται μετά από ακύρωση του συνόλου ή μέρους της συνεισφοράς για μία πράξη.

 

ζ) Μεριμνά για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επιτροπή των παρατυπιών, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διοικητικών και δικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 27 έως 36 του Εφαρμοστικού Κανονισμού, ενημερώνοντας την Αρχή Ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2008) και με την παράγραφο 20 του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 

Γ. Ο Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωμών από την Επιτροπή και για τη διενέργεια πληρωμών στους δικαιούχους (ΦΠ): Ως φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωμών που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και για τη διενέργεια πληρωμών στους δικαιούχους, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της αλιείας, είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Ιδίως είναι υπεύθυνος για:

 

α) την είσπραξη των πληρωμών που πραγματοποιούνται από την Επιτροπή και το Κράτος,

 

β) τη διενέργεια των πληρωμών το συντομότερο δυνατόν στο ακέραιο και αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό είτε του αιτούντος είτε του εντολοδόχου του, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται ούτε παρακρατείται ούτε εισπράττεται, που θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών της δημόσιας συνεισφοράς για τους δικαιούχους,

 

Οι εργασίες του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ως αρχής πιστοποίησης και ως Φορέα Πληρωμών ασκούνται από τα αρμόδια τμήματα του.

 

3. Όταν η αρμοδιότητα για την άσκηση ενός μέρους των καθηκόντων της διαχειριστικής αρχής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ανατίθεται σε άλλο φορέα, η διαχειριστική αρχή διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την αποδοτικότητα και την αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι φορείς διαχείρισης, πέραν αυτών που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 σημείο (γ) του παρόντος νόμου, οι οποίοι αναλαμβάνουν την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής του ΠΑΑ (σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005). Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται:

 

α) ο φορέας ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχείριση δράσεων του οικείου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

β) οι δράσεις που αναλαμβάνονται και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός αυτών

γ) οι αρμοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται με την αναγκαία εξειδίκευση ανάλογα με το είδος των δράσεων

δ) οι υποχρεώσεις του οργανισμού και της διαχειριστικής αρχής

ε) το αρμόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο.

 

Με την ίδια απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει ο φορέας.

 

Ως φορέας δύναται να οριστεί ειδική υπηρεσία που συστάθηκε δυνάμει του νόμου 2860/2000 ή δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή άλλο κρατικό νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί αρμοδιότητες διαχείρισης βάσει δικαιώματος που του παρέχεται δυνάμει νομοθετικής ή κανονιστικής ρυθμίσεως. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο φορέας επιλέγεται μετά από ανοικτή ή κλειστή διαγωνιστική διαδικασία. Στην περίπτωση που ο φορέας επιλέγεται μετά από διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται σύναψη σύμβασης ανάθεσης. Η σύμβαση ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ της οικείας διαχειριστικής αρχής και του φορέα. Η διαχειριστική αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων των φορέων και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου για τη διαχειριστική αρχή εφαρμόζονται αναλόγως και στους φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 της από 18-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 246/Α/2012).

 

5. (α) Οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές της παραγράφου 1 του άρθρου 6 αναλαμβάνουν και την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται το είδος των δράσεων και ο συνολικός προϋπολογισμός τους, τη διαχείριση των οποίων αναλαμβάνουν οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση εκχωρείται μέρος των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Πληρωμών, διασφαλίζοντας σαφή κατανομή και διαχωρισμό καθηκόντων, σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία.

 

Οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών αναλαμβάνουν την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

 

i) παρακολουθούν την πορεία εφαρμογής του μέρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που έχουν την ευθύνη και συντάσσουν προτάσεις αναθεώρησης του, τις οποίες υποβάλλουν στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,

 

ii) επιλέγουν τις προς χρηματοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ' όλη την περίοδο υλοποίησης τους,

 

iii) εξασφαλίζουν ότι υπάρχει σύστημα για την καταγραφή και τήρηση σε μηχανογραφική μορφή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή, κατάλληλων για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης,

 

iv) εξασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων:

 

(α) ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη χορηγούμενη ενίσχυση και τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε τον κατάλληλο λογιστικό κωδικό για όλες τις δοσοληψίες που σχετίζονται με την πράξη,

(β) είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις που απορρέουν, την παροχή στοιχείων στη διαχειριστική αρχή και την καταγραφή των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων,

 

v) μεριμνούν για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων,

 

vi) παρέχουν στον οργανισμό πληρωμών όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και οποιουσδήποτε ελέγχους διενεργούνται σε σχέση με τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση πριν εγκριθούν οι πληρωμές,

 

vii) συντάσσουν και υποβάλλουν στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης τις αναγκαίες αναφορές για τη σύνταξη των ετήσιων και τελικών εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,

 

viii) εξασφαλίζουν την τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με τη δημοσιότητα που αναφέρονται στο άρθρο 76 του Κανονισμού,

 

ix) εξετάζουν τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων πριν ληφθεί η απόφαση ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

 

x) προβαίνουν σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης,

 

xi) διασφαλίζουν τη συλλογή και καταχώριση στο ΟΠΣΑΑ των δεδομένων προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τους ελέγχους και την αξιολόγηση, καθώς και των λογιστικών εγγράφων για κάθε πράξη στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι υπεύθυνες για την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται,

 

xii) συνεργάζονται με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και παρέχουν σε αυτή κάθε πληροφορία που ζητείται. Σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης παρέχουν στην Επιτροπή κάθε απαιτούμενη πληροφόρηση,

 

xiii) υποστηρίζουν την αποστολή και τις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης και της διαβιβάζουν τα αναγκαία έγγραφα για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης σε σχέση με τους ειδικότερους στόχους τους,

 

xiv) προβαίνουν στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος ελέγχου, και ενημερώνουν τον Οργανισμό Πληρωμών για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 

(β) Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών της ανωτέρω παραγράφου και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής. Ειδικότερα:

 

i) συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών της ανωτέρω παραγράφου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και εξασφαλίζει ότι αυτό έχει συσταθεί με τρόπο που εξασφαλίζει την αποτελεσματική του λειτουργία και τη σαφή κατανομή και διαχωρισμό των καθηκόντων μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και άλλων οργανισμών,

 

ii) παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συνθέτει και επεξεργάζεται τις προτάσεις αναθεώρησης του, τις οποίες, μετά την έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης, υποβάλλει προς έγκριση στην Επιτροπή,

 

iii) οργανώνει και παρακολουθεί τις αξιολογήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στον Κανονισμό Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης, και υποβάλλει τις αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις αρμόδιες εθνικές αρχές και στην Επιτροπή και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους,

 

iv) θεσπίζει κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που προβλέπονται από τον Κανονισμό Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για ορισμένα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης.

 

6. (α) Η εφαρμογή του άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης δύναται να υποστηριχθεί από επιλεγμένα, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, εταιρικά σχήματα δημόσιου - ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε θέματα τοπικής αγροτικής ανάπτυξης, διαθέτουν επαρκή διαχειριστική ικανότητα και εμπειρία και εξασφαλίζουν τεκμηριωμένα την ορθή υλοποίηση (άρθρο 59 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005).

 

(β) Ο άξονας 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιείται από Ομάδες Τοπικής Δράσης, εφεξής ΟΤΔ που πληρούν τους όρους έτσι όπως περιγράφονται στα σημεία α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 (άρθρο 37, Ενότητα 4, Κεφάλαιο III, Τμήμα 1, άξονας 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1974/2006, ο οποίος αναφέρεται στο Τμήμα 4 του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου IV του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005).

 

(γ) Ο άξονας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 - 2013 για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών υλοποιείται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης Αλιείας, εφεξής ΟΤΔ - ΑΛΙΕΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) 1198/2006.

 

(δ) Οι διαδικασίες επιλογής των Ομάδων Τοπικής Δράσης και των ΟΤΔ-ΑΛΙΕΙΑΣ γίνονται κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αναθέτουσα Αρχή τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας αντιστοίχως.

 

(ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το έργο και τις υποχρεώσεις των ως άνω φορέων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης οι οποίοι αναλαμβάνουν την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας σε σχέση με δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασμό και υπό την ευθύνη της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 της από 18-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 246/Α/2012).

 

8. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και στους ενδιάμεσους φορείς που ορίζονται σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο.

 

9. Στην περίπτωση που η ειδική υπηρεσία διαχείρισης είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, οι ρυθμίσεις για τους απαιτούμενους ελέγχους θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή διάκριση αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό της.

 

10. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 εφαρμόζονται αναλόγως για τη διαχειριστική αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.