Νόμος 3614/07 - Άρθρο 34a

Άρθρο 34Α: Ίδρυση ΝΟΜΟΣ ΑΕ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 

1. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΝΟΜΟΣ ΑΕ και καταρτίζεται το καταστατικό της.

 

β) Η ΝΟΜΟΣ ΑΕ λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας με έσοδα προερχόμενα κυρίως από ανταποδοτικούς πόρους. Η ΝΟΜΟΣ ΑΕ υπάγεται στον παρόντα νόμο και συμπληρωματικά στις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978) και στις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 εφαρμοζόμενες, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

Εκτός από τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περί εποπτείας των ανωνύμων εταιρειών από τον Υπουργό Ανάπτυξης, η εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

2. Σκοποί της εταιρείας είναι:

 

α) Η ανάληψη ενεργειών υποστήριξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ώστε να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους ως δικαιούχοι έργων στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους.

β) Η προετοιμασία και η σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων για ένταξη έργων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους.

γ) Η ανάθεση μελετών ωρίμανσης έργων, η λήψη των απαραίτητων αδειών και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της κατασκευής τεχνικών έργων υποδομής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

δ) Η υποστήριξη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για τη διερεύνηση και προώθηση νέων αναπτυξιακών δράσεων όπως έργα τεχνολογικής αλλαγής και καινοτομίας, δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ενεργειακές δράσεις, δράσεις αποτροπής της εσωτερικής μετανάστευσης κ.ά.

ε) Η δραστηριοποίησή της ως ενδιάμεσου χρηματοοικονομικού συμβούλου προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και ιδίως για τη συμμετοχή τους σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής του άρθρου 24 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007).

στ) Η συμμετοχή της στη δημιουργία ταμείων αστικής ανάπτυξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007).

ζ) Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007).

η) Η ανάθεση και ευθύνη εκτέλεσης έργων υποδομής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σε περιπτώσεις μη διαχειριστικά επαρκών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

Στη ΝΟΜΟΣ ΑΕ δύνανται να απευθύνονται Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί η διαχειριστική επάρκεια, σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007). Σε ειδικές περιπτώσεις δύνανται να αναληφθούν και έργα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για τις οποίες έχει επιβεβαιωθεί η διαχειριστική τους επάρκεια.

 

Για τα ανωτέρω (β), (γ) και (η) η ΝΟΜΟΣ ΑΕ ενεργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και για τις εξ αυτού απορρέουσες έννομες σχέσεις ως πληρεξούσιος διαχειριστής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, διαχειριζόμενη τους πόρους που προορίζονται για την υλοποίηση του έργου και ευθυνόμενη έναντι της αιτούσας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών διοικητικών αρχών. Μετά την ολοκλήρωσή τους, οι μελέτες, οι άδειες, τα τεύχη δημοπράτησης κ.λ.π. παραδίδονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Αντίστοιχα, μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου προς χρήση, το έργο παραδίδεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

 

Οι ανωτέρω ενέργειες αναλαμβάνονται από τη ΝΟΜΟΣ ΑE είτε για μεμονωμένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις είτε για λογαριασμό ομάδας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όταν πρόκειται για έργα κοινού ενδιαφέροντος.

 

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπούν οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

 

4. Η ΝΟΜΟΣ ΑΕ διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες και ορίζεται με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών. Πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβανομένου του Προέδρου προτείνονται από την ΕΝΑΕ, δύο μέλη από το Υπουργείο Εσωτερικών και δύο μέλη από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

 

5. Η πρόσληψη γενικού διευθυντή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Ο γενικός διευθυντής διευθύνει τις εργασίες της, προΐσταται των υπηρεσιών της και συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγούμενος προς συζήτηση θέματα.

 

6. Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται:

 

(α) από την αποζημίωση για τις υπηρεσίες της στον τομέα της διοίκησης και εκτέλεσης έργου και της υποστήριξης, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και με κριτήριο το ποσό του προϋπολογισμού του έργου που διαχειρίζεται,

(β) από ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, η οποία καθορίζεται από το εύρος των υπηρεσιών διοίκησης και εκτέλεσης και παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης που προσφέρει,

(γ) από προγράμματα τεχνικής υποστήριξης που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή / και από εθνικούς πόρους,

(δ) από χρηματοδότηση της ΕΝΑΕ που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιό της,

(ε) από επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από την εκμετάλλευση της περιουσίας της και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

7. Η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο και τέλος, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1676/1986.

 

8. Στελέχωση της εταιρείας

 

(α) Το προσωπικό της ΝΟΜΟΣ ΑE προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της παραγράφου 6 του άρθρου 265 του νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) αναλογικά εφαρμοζόμενων από τον ιδιωτικό τομέα ή αποσπάται από το Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

(β) Οι αποδοχές του προσωπικού της ΝΟΜΟΣ ΑE καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στις αποδοχές των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα.

 

(γ) Οι αποσπώμενοι στη ΝΟΜΟΣ ΑE υπάλληλοι του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους θέσης και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. Στη περίπτωση αυτή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος. Το ειδικό επίδομα και οι αποζημιώσεις που χορηγούνται από τη ΝΟΜΟΣ ΑΕ δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου [Ν] 1256/1982, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

(δ) Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων στη ΝΟΜΟΣ ΑE υπαλλήλων του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον φορέα προέλευσής τους.

 

9. Ειδικότερα θέματα

 

(α) Όλα τα ειδικότερα θέματα τα σχετικά με το προσωπικό της ΝΟΜΟΣ ΑE, ιδίως η αξιολόγηση απόδοσης, η εξέλιξη και ο πειθαρχικός έλεγχος αυτού, ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης που καταρτίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά προηγούμενη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΑΕ. Στον Κανονισμό αυτόν υπάγονται ως προς την αξιολόγησή τους και οι αποσπασμένοι στη ΝΟΜΟΣ ΑE υπάλληλοι του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μετά τη λήξη της απόσπασης οι αξιολογήσεις και τα σχετικά στοιχεία αποστέλλονται από τη ΝΟΜΟΣ ΑE στον φορέα προέλευσης κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου.

 

(β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΟΜΟΣ ΑΕ καταρτίζεται κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών κατά παρέκκλιση της ισχύουσας σχετικής εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας.

 

(γ) Η ΝΟΜΟΣ ΑΕ μπορεί να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 225 παράγραφος 1)β του νόμου 3463/2006.

 

10. α) Με την απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών της παραγράφου 1)α καθορίζονται η εξειδίκευση των σκοπών της εταιρείας, τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της, το μετοχικό της κεφάλαιο, αναλυτικές ρυθμίσεις για την ποσοτική και ποιοτική στελέχωσή της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα.

 

β) Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.