Νόμος 3614/07 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Χρηματοδοτήσεις και πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κρατική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, εκτός των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό, είναι δημόσιες επενδύσεις κατά την οικεία νομοθεσία και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 

2. Η απόφαση ένταξης της πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 38, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε συλλογική απόφαση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του φορέα χρηματοδότησης. Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων ή χρηματοδότησης μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής, οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του άρθρου 24 ή οι προσκλήσεις των προκηρυσσόμενων δράσεων αποτελούν αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε συλλογική απόφαση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του φορέα χρηματοδότησης. Στις συλλογικές αποφάσεις του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων εγγράφονται μόνον οι πράξεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης ή έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδότησης στις περιπτώσεις πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του στόχου ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία ή οι αποφάσεις και προσκλήσεις του προηγούμενου εδαφίου, η εθνική συμμετοχή των λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, οι πιστώσεις των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής του εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, καθώς και οι αποφάσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του επενδυτικού νόμου, οι οποίες δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η ακριβής διαδικασία εγγραφής των πράξεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Από 01-01-2009 η διαχείριση των συλλογικών αποφάσεων γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 

3. Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης.

 

Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και αν η πληρωμή αφορά προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή.

 

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης, κατά την πληρωμή, αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας οι δικαιούχοι:

 

α)α) άμεσων ενισχύσεων στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής, και ειδικών μέτρων στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) που χορηγούνται εν όλω από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

 

β)β) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής και

 

γ)γ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ), οι οποίοι δεν είναι επιτηδευματίες..

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 242 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

4. Τυχόν τόκοι, που παράγονται από την προχρηματοδότηση στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, θεωρούνται εθνικοί πόροι και καλύπτουν εθνική δημόσια συμμετοχή.

 

5. Οι φορείς που διαχειρίζονται τα παραπάνω ποσά έχουν υποχρέωση να δηλώνουν τους δημιουργούμενους τόκους στην Αρχή Πιστοποίησης. Τα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα, μέσω των οποίων κινούνται τα ανωτέρω ποσά, υποχρεούνται στην παροχή στοιχείων κίνησης των σχετικών λογαριασμών στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά από αίτημα της.

 

6. Τα έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα που εντάσσονται στο στόχο εδαφική συνεργασία δύνανται να εγγράφονται σε συλλογική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

7. (α) Η Βουλή των Ελλήνων μπορεί να συμμετέχει στα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013 και στα λοιπά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμμετοχή της στα προγράμματα αυτά θα πραγματοποιείται μέσω της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η οποία θα ασκεί τις αρμοδιότητες της Βουλής των Ελλήνων ως αναθέτουσας αρχής και ως δικαιούχου.

 

(β) Η εγγραφή έργων στο εκάστοτε ετήσιο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με φορέα εκτέλεσης τη Βουλή των Ελλήνων δια της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του συντονιστή της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Οι πιστώσεις των έργων αυτών, που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, εγγράφονται σε αντίστοιχη συλλογική απόφαση έργου (ΣΑΕ) της Βουλής των Ελλήνων. Οι χρηματοδοτήσεις θα ενεργούνται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και οι κατανομές χρηματοδοτήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε ενάριθμο έργο θα περιλαμβάνουν εντολή μεταφοράς των σχετικών κονδυλίων στον Ειδικό Λογαριασμό της Βουλής, που θα εξυπηρετεί και το σκοπό αυτόν.

 

8. Οι ανεξάρτητες αρχές που προβλέπονται στο Σύνταγμα ή έχουν θεσπιστεί με νόμο και οι οποίες συμμετέχουν στα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και στα λοιπά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτόν μέσω της συλλογικής απόφασης έργων (ΣΑΕ) της Βουλής των Ελλήνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δημιουργείται ετήσιο εθνικό αποθεματικό επίδοσης, από το οποίο χρηματοδοτούνται, στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, έργα δικαιούχων οι οποίοι ικανοποιούν τους ετήσιους ποσοτικούς στόχους της παραγράφου 7 του άρθρου 21. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επίδοσης του υπόψη αποθεματικού.

 

10. Η χρηματοδότηση συλλογικών αποφάσεων για έργα και μελέτες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα εκτελείται από την Τράπεζα της Ελλάδος μόνο με απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων κοινοποιεί και διαβιβάζει αυθημερόν τις αποφάσεις χρηματοδότησης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προς ενημέρωση του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 3)α και 3)β του άρθρου 1 του νόμου 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/2009).

 

11. Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, μετά την εγγραφή του έργου στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, θα μεταβιβάζεται υποχρεωτικά από τον αρμόδιο φορέα (Υπουργείο, Περιφέρεια) στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση ένταξης με υποχρέωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να τηρούν ξεχωριστούς λογαριασμούς και οι πληρωμές να εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο για τα έργα που τους έχουν διατεθεί. Οι σχετικές δαπάνες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το νόμο 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 

12. Οι αποφάσεις εγκρίσεων έργων - μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που εκδίδονται κατά τη διάρκεια του έτους (προεγκρίσεις) έχουν την ίδια ισχύ με τις Συλλογικές Αποφάσεις έργων - μελετών (ΣΑΕ, ΣΑΜ) και δεν απαιτείται η έκδοση ΣΑ στο τέλος του έτους. Ο απολογισμός έτους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα περιλαμβάνει στοιχεία των ΣΑ έργων - μελετών, των αποφάσεων εγκρίσεων (προεγκρίσεις) και στοιχεία πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

13. Με απόφαση του οικείου διατάκτη δύναται να ορίζονται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της περίπτωσης 14 του άρθρου 3 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως ισχύει, ως υπόλογοι διαχειριστές συγχρηματοδοτούμενων έργων υπαγόμενα στις διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του νόμου 2362/1995, όπως ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

14. Η χρηματοδότηση του συνόλου του προϋπολογισμού των έργων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ με δικαιούχους Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) πραγματοποιείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και του άρθρου 14 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980). Για τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εφαρμόζεται η παράγραφος 11 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Η διάταξη αυτή ισχύει για όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο.

 

Η διάταξη αφορά και σε έργα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης που περιλαμβάνονται στην αίτηση κλεισίματος του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος για τυχόν ανεξόφλητες οικονομικές υποχρεώσεις τους (ημιτελή έργα).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α/2013).

 

15. Το απόρρητο των καταθέσεων σε οποιασδήποτε μορφής χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νομίμως στην Ελληνική Επικράτεια, το οποίο θεσπίζεται με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1059/1971 (ΦΕΚ 270/Α/1971), δεν ισχύει έναντι της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αναφορικά με τα στοιχεία κίνησης των διακριτών τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται από τους δικαιούχους για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Τα ως άνω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να κοινοποιούν τα ανωτέρω στοιχεία στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται ο τρόπος κοινοποίησης, τα επιμέρους στοιχεία, η συχνότητα κοινοποίησης των στοιχείων αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.