Νόμος 3614/07 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 

1. (α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης δύναται να συσταθεί στην έδρα κάθε Περιφέρειας ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας (ΑΟΠ ΑΕ). Η λειτουργία της διέπεται από τις ρυθμίσεις του παρόντος και από τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες.

 

(β) Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

 

(γ) Η διάρκεια της εταιρείας είναι δεκαετής και μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές, με αποφάσεις των Υπουργών που την εποπτεύουν.

 

2. Σκοποί του Οργανισμού είναι:

 

(α) η υποστήριξη της περιφέρειας για τον ορθολογικό συνολικό σχεδιασμό της ανάπτυξης, με την επιστημονική τεκμηρίωση των αναγκαίων αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο,

 

(β) η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού ευρύτερων της περιφέρειας χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων, με την παροχή των αναγκαίων στοιχείων, στις οικείες υπηρεσίες,

 

(γ) η παρακολούθηση και αποτίμηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης όλων των παρεμβάσεων στην περιφέρεια και

 

(δ) η υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των έργων προς υλοποίηση, προετοιμασία και ένταξη τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και η υποστήριξη κατά την εκτέλεση έως και την ολοκλήρωση τους.

 

3. (α) Το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ, και διαιρείται σε 100 μετοχές ονομαστικής αξίας 2.000 ευρώ η καθεμία.

 

(β) Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο.

 

(γ) Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας είναι:

 

(i) Η Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ) η οποία διατηρεί μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου.

 

(ii) Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, το οποίο διατηρεί μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του μετοχικού κεφαλαίου.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού απαρτίζεται από δεκαπέντε μέλη και διορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών για τριετή θητεία, με δυνατότητα ισόχρονων ή μη ανανεώσεων και επαναδιορισμού των μελών του.

 

Μέλη του είναι:

 

(α) Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ο οποίος και προεδρεύει.

(β) Ο προϊστάμενος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

(γ) Ο προϊστάμενος της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής του οικείου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος.

(δ) Εκπρόσωπος της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ), που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

(ε) Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού.

(στ) Εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που ορίζονται με απόφαση του αντίστοιχου Υπουργού.

(ζ) Δύο εκπρόσωποι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος.

(η) Δύο εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

(θ) Τρεις εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της οικείας Περιφέρειας, οι

οποίοι θα προέρχονται, ένας από τα επιμελητήρια των παραγωγικών τάξεων, ένας

από τις επαγγελματικές οργανώσεις και ένας από τις συνεταιριστικές

οργανώσεις και θα προτείνονται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, τις επαγγελματικές οργανώσεις που λειτουργούν στην Περιφέρεια και την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών αντίστοιχα.

 

Στην περίπτωση που δεν θα προταθεί εκπρόσωπος εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση σχετικού αιτήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας λειτουργεί νομίμως με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον συμπληρώνεται απαρτία.

 

5. Οι πόροι του Οργανισμού προέρχονται: (α) από ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, η οποία καθορίζεται από το εύρος των υπηρεσιών διοίκησης που προσφέρει, (β) από προγράμματα τεχνικής υποστήριξης που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή / και από εθνικούς πόρους, (γ) από χρέωση αποζημίωσης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού των έργων για τα οποία προσφέρει υπηρεσίες διοίκησης και η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, (δ) από επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από την εκμετάλλευση της περιουσίας της και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

6. Η οικονομική διαχείριση του οργανισμού υπόκειται σε κατασταλτικό ετήσιο έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, που υποβάλλουν την έκθεση τους στο διοικητικό συμβούλιο, στους μετόχους και στους εποπτεύοντες Υπουργούς.

 

7. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου.

 

8. Ο Οργανισμός εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το διοικητικό του συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόσωπο, το οποίο μπορεί να μην είναι μέλος του.

 

9. Ο Οργανισμός στελεχώνεται με προσωπικό, το οποίο αποσπάται, κατόπιν αιτήσεως του, από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τη ΜΟΔ ΑΕ και τις ειδικές υπηρεσίες του παρόντος νόμου. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, χωρίς γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της οργανικής θέσης. Η διάρκεια της απόσπασης είναι τετραετής με δυνατότητα ισόχρονων παρατάσεων. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπασμένων με εξαίρεση τους υπαλλήλους της ΜΟΔ ΑΕ βαρύνει τον Οργανισμό.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ειδικότερα η απαιτούμενη σχετική εμπειρία, για τους αποσπώμενους, ορίζεται η διαδικασία πρόσκλησης για την υποβολή σχετικών αιτήσεων, προβλέπεται η σύσταση κεντρικής επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων, προσδιορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με απόφαση των ίδιων Υπουργών εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της εταιρείας που καταρτίζεται από το διοικητικό της συμβούλιο.

 

10. Οι αρμοδιότητες εποπτείας της εταιρείας, που ασκούνται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες, μπορεί να εκχωρηθούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

11. Για την εκτέλεση του έργου του ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας συνεργάζεται με όλους τους σχετικούς φορείς, ιδίως τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις ενώσεις τους, τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του οικείου περιφερειακού προγράμματος, τα επιμελητήρια του νόμου 2081/1992, τα τοπικά επαγγελματικά και επιστημονικά επιμελητήρια και τη ΜΟΔ ΑΕ.

 

12. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας προετοιμάζει πρόταση για το εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της οικείας περιφέρειας και την ετήσια εξειδίκευση του μέχρι επιπέδου έργου σύμφωνα με τις διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού. Η πρόταση αυτή τίθεται σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας. Η μετά τη δημόσια διαβούλευση τελική πρόταση, μαζί με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ο οποίος εισηγείται για έγκριση στο οικείο περιφερειακό συμβούλιο. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της περιφέρειας οριστικοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και του οικείου Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας.

 

13. Συντάσσει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση των εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων τις οποίες υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και στη διαχειριστική αρχή του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης του άρθρου 20 του παρόντος νόμου.

 

14. Οργανώνει ενδιάμεση αποτίμηση της εφαρμογής του εθνικού αναπτυξιακού προγράμματος και την υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και στη διαχειριστική αρχή του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης του άρθρου 20 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.