Νόμος 3614/07 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων ή του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ταμείων ή ταμείων χαρτοφυλακίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 44 του Κανονισμού, στα άρθρα 35, 36 και 37 του Κανονισμού 498/2007 και στα άρθρα 51 και 52 του Κανονισμού 1974/2006.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού δύναται να ιδρύονται ταμεία της παραγράφου 1. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη συνεισφορά από επιχειρησιακά προγράμματα σε ταμεία της προηγούμενης παραγράφου.

 

3. (α) Στους σκοπούς του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/1996 (ΦΕΚ 76/Α/1996) προστίθεται:

 

{Η λειτουργία ταμείων αστικής ανάπτυξης κατά την έννοια του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/06 του Συμβουλίου.}

 

(β) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να αναδιαρθρώνονται οι αρμοδιότητες στις κεντρικές και περιφερειακές διευθύνσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και να προστίθενται νέες αρμοδιότητες σε αυτές, προκειμένου να αναλάβουν τη διαχείριση διακριτών χρηματοδοτικών μονάδων ως ταμείων αστικής ανάπτυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Κανονισμού και στα άρθρα 43, 44 και 46 του Εφαρμοστικού Κανονισμού. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των ταμείων, η οργάνωση, ο αριθμός, η σύνθεση της στελέχωσης τους, ο τρόπος λειτουργίας τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

4. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης δύνανται να μετέχουν με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη δημιουργία ταμείων αστικής ανάπτυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Κανονισμού και στα άρθρα 43, 44 και 46 του Εφαρμοστικού Κανονισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι συμμετοχής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και των λοιπών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στα ανωτέρω ταμεία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.