Νόμος 3614/07 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Θέματα για την Κοινωνία της Πληροφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται ανώνυμη εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία Ψηφιακές Ενισχύσεις Ανώνυμη Εταιρεία και καταρτίζεται το καταστατικό της. Εκτός από τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περί εποπτείας των ανωνύμων εταιρειών από τον Υπουργό Ανάπτυξης, η εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Η εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, του νόμου 3429/2005 στο πλαίσιο διατάξεων του παρόντος νόμου και του καταστατικού της και συμπληρωματικώς των διατάξεων του νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920).

 

Η εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση φόρων ή τέλους, πλην του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

 

β) Σκοποί της εταιρείας είναι:

 

i) η χωρίς αντάλλαγμα υποστήριξη των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης για δράσεις κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση ύστερα από αίτηση του φορέα και υπογραφή σχετικής προγραμματικής συμφωνίας με την εταιρεία,

 

ii) η ανάληψη ως δικαιούχου ή ενδιάμεσου φορέα της υλοποίησης πράξεων σχετικών με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που απευθύνονται σε πολίτες ή σε επιχειρήσεις (κρατικές ενισχύσεις) και χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση και άλλες πηγές,

 

iii) η ανάληψη της υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση και από εθνικούς πόρους.

 

γ) Η εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Με ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

δ) Πόροι της εταιρείας.

 

Η εταιρεία επιχορηγείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση, από ετήσια επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

ε) Στελέχωση της εταιρείας.

 

i) To προσωπικό της εταιρείας, Ψηφιακές Ενισχύσεις Ανώνυμη Εταιρεία προσλαμβάνεται από τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) ή αποσπάται από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) η από ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου (δημόσια επιχείρηση) κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

 

ii) Οι αποσπάσεις των στελεχών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα γίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού για χρονικό διάστημα δύο ετών, χωρίς να απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού ή Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση ισχυουσών διατάξεων. Οι αποσπάσεις από ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου γίνονται μετά από κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και δεν μπορεί να αφορούν σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών. Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους της ΜΟΔ ΑΕ ο μισθός καταβάλλεται από τη ΜΟΔ ΑΕ.

 

Με αντίστοιχες αποφάσεις και διαδικασία παρατείνονται οι αποσπάσεις για μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.

 

στ) Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών της παραγράφου 1)α καθορίζονται η εξειδίκευση των σκοπών της εταιρείας, η οργάνωση και λειτουργία της, το μετοχικό της κεφάλαιο, αναλυτικές ρυθμίσεις για την ποσοτική και ποιοτική στελέχωση της, καθώς και άλλο σχετικό θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα.

 

ζ) Με όμοια απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύνανται να τροποποιούνται οι σκοποί της στο πλαίσιο των δράσεων κρατικών ενισχύσεων.

 

η) Με όμοια απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται ο Κανονισμός δημοπράτησης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών της Εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Ανώνυμη Εταιρεία, ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των αντίστοιχων συμβάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/2009).

 

2. Η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία, που συστάθηκε με τη με αριθμό 10071 (ΦΕΚ 324/Β/2001) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 2860/2000, και όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση έργων στον τομέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών για τη δημόσια διοίκηση.

 

Η εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας του νόμου 3429/2005 στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου και του καταστατικού της και συμπληρωματικώς των διατάξεων του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 37/Α/1994).

 

Η εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.. Η εποπτεία αυτή είναι ανεξάρτητη από την εποπτεία που ασκεί ο Υπουργός Ανάπτυξης επί των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται σε 5.000.000 €, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπεί ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες.

 

Η εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση φόρων ή τέλους, πλην του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

 

Σκοπός της εταιρείας είναι:

 

α) Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση και η υποστήριξη της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.

 

β) Η εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων Κοινωνία της Πληροφορίας του ΚΠΣ 2000 - 2006 και Ψηφιακή Σύγκλιση και η υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης για την εκτέλεση σχετικών έργων.

 

γ) Η υποστήριξη ή / και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης, όπως προβλέπεται ήδη στο νόμο 2860/2000 (άρθρο 24 παράγραφος 6)γ).

 

δ) Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που χρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα Κοινωνία της Πληροφορίας, Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακή Σύγκλιση.

 

ε) Η συστηματική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβλημάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της και τη διευκόλυνση της μεταφοράς και προσαρμογής ξένης εμπειρίας και καλών πρακτικών στο ελληνικό διοικητικό περιβάλλον.

 

Ειδικότερα στο σκοπό της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται ιδίως:

 

α) Η υποστήριξη των δικαιούχων των ανωτέρω επιχειρησιακών προγραμμάτων κατά την προετοιμασία, την ένταξη, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή των δράσεων και έργων.

 

β) Η ανάληψη ως δικαιούχου της εκτέλεσης έργων ή δράσεων στο πλαίσιο των ανωτέρω επιχειρησιακών προγραμμάτων.

 

γ) Η ανάληψη, ύστερα από προγραμματική συμφωνία που καταρτίζεται μεταξύ του κατ' αρχήν δικαιούχου και της εταιρείας, της εκτέλεσης ως δικαιούχου, δράσεων και έργων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή Ανεξάρτητης Αρχής ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, που χρηματοδοτούνται από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ, η εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το δημόσιο τομέα, που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση.

 

δ) Η υποστήριξη ή / και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών φορέων του δημόσιου τομέα, ύστερα από κοινή απόφαση παραχώρησης του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού.

 

Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μεταξύ των μελών του.

 

Η αποζημίωση του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου και η αμοιβή του διευθύνοντα συμβούλου καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό.

 

Για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 32 του νόμου 2190/1994, αν αυτός έχει ιδιότητα υπαλλήλου φορέα του δημόσιου τομέα.

 

Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από:

 

α. επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, περιλαμβανομένων και προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από εθνικούς πόρους,

 

β. τον Τακτικό Προϋπολογισμό,

 

γ. εκμετάλλευση της περιουσίας της,

 

δ. δωρεές, κληροδοτήματα ή επιχορηγήσεις από οποιονδήποτε φορέα,

 

ε. από δάνεια κάθε μορφής,

 

στ. από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

Για τη στελέχωση της εταιρείας εφαρμόζεται το άρθρο 13 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005). Επιτρέπονται οι αποσπάσεις στελεχών του δημόσιου τομέα οι οποίες γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου Υπουργού, για χρονικό διάστημα 2 ετών χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού ή του διοικητικού συμβουλίου του φορέα προέλευσης. Ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, οι αποσπάσεις είναι δυνατόν να παρατείνονται μία ή περισσότερες φορές ή να διακόπτονται. Οι αποσπώμενοι στην εταιρεία εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. Με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος εξίσωσης των αποδοχών τους με τις συνολικές αποδοχές του αντίστοιχου προσωπικού της εταιρείας. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του φορέα προέλευσης του αποσπώμενου.

 

Όλα τα ειδικότερα θέματα τα σχετικά με τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητες τους και το προσωπικό της εταιρείας, ρυθμίζονται με κανονισμό που καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται ο Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών της εταιρείας, με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα για τη σύναψη και την εκτέλεση των αντίστοιχων συμβάσεων. Μέχρι την έκδοση νέων κανονισμών εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να τροποποιείται, να συμπληρώνεται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010), με το άρθρο 39 του νόμου [Ν] 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α/2018).

 

3. Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας εφεξής εποπτεύεται μόνον από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Οι επί μέρους διατάξεις του νόμου [Ν] 3059/2002 (ΦΕΚ 241/Α/2002) που αναφέρονται σε κοινή αρμοδιότητα εποπτείας του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας και έκδοση κοινών αποφάσεων από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του, τροποποιούνται στο σύνολο τους και η πλήρης αρμοδιότητα παραμένει στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Με την παρούσα δεν θίγονται οι λοιπές ρυθμίσεις του νόμου [Ν] 3095/2002.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.