Νόμος 3614/07 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ειδικές Υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τις κάτωθι ειδικές υπηρεσίες οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του νόμου 2860/2000 στο οικείο Υπουργείο, ασκούνται οι ακόλουθες αρμοδιότητες για τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ:

 

(α) Η διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας ασκείται από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Οδικοί Άξονες, Λιμένες, Αστική Ανάπτυξη του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, η οποία μετονομάζεται σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας.

 

Η ίδια ειδική υπηρεσία δύναται να ασκεί, μετά από γνώμη και των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, για τις πράξεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι οποίες περιλαμβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και αφορούν περιφέρειες μεταβατικής στήριξης.

 

Η ίδια ειδική υπηρεσία αναλαμβάνει την ευθύνη της διαχείρισης των έργων μεταφορών του Ταμείου Συνοχής και των έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων που εντάσσονται στους Κανονισμούς χρηματοδότησης των διευρωπαϊκών δικτύων.

 

(β) Η διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ασκείται από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, η οποία μετονομάζεται σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. Η ίδια ειδική υπηρεσία ασκεί και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, για τις πράξεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες περιλαμβάνονται σ περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και αφορούν περιφέρειες μεταβατικής στήριξης.

 

γ) Η διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση ασκείται από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, η οποία μετονομάζεται σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση.

 

Η ίδια ειδική υπηρεσία δύναται να ασκεί, μετά από γνώμη και των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, για πράξεις ψηφιακής σύγκλισης εθνικής εμβέλειας, οι οποίες περιλαμβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και αφορούν περιφέρειες μεταβατικής στήριξης.

 

(δ) Η διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ασκείται από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Περιβάλλον του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, η οποία μετονομάζεται σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη. Η ίδια ειδική υπηρεσία αναλαμβάνει την ευθύνη της διαχείρισης των έργων περιβάλλοντος του Ταμείου Συνοχής.

 

(ε) Η διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ασκείται από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, η οποία μετονομάζεται σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

(στ) Η διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ασκείται από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, η οποία μετονομάζεται σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

 

Η ίδια ειδική υπηρεσία δύναται να ασκεί και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, για δράσεις Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης - Σύστημα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ και Πιστοποίηση πρότερης μάθησης και επαγγελματικής εμπειρίας - Σύστημα 5 ΕΣΣΕΕΚΑ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

(ζ) Η διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ασκείται από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης προγραμμάτων της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, η οποία μετονομάζεται σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 7 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 

2. Για τις κάτωθι ειδικές υπηρεσίες, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του νόμου 2860/2000 στα οικεία Υπουργεία, ρυθμίζονται επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που ασκούν, τα ακόλουθα:

 

(α) Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Σιδηρόδρομοι - Αεροδρόμια - Αστικές Συγκοινωνίες του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, η οποία συστάθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετονομάζεται σε Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών και αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του Κανονισμού επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο νόμο 2860/2000. Η ανωτέρω ειδική υπηρεσία αναλαμβάνει στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας για τους άξονες προτεραιότητας και για τις κατηγορίες πράξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την επιφύλαξη του άρθρου 4, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

(i) επιλέγει τις προς χρηματοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα,

(ii) μεριμνά για την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων ένταξης πράξεων ή ανάκλησης αυτών, που εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,

(iii) διασφαλίζει τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ' όλη την περίοδο υλοποίησης τους,

(iv) διενεργεί επαληθεύσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8,

(v) διασφαλίζει τη συλλογή και καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των δεδομένων προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση, καθώς και των λογιστικών εγγράφων για κάθε πράξη στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα,

(vi) συνεργάζεται με την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας για την οργάνωση και παρακολούθηση της αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων της,

(vi) διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση πράξεων τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση με την πράξη, με την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων,

(viii) καθορίζει διαδικασίες για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 90 του Κανονισμού,

(ix) παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης,

(x) παρακολουθεί, μετά την αναγκαία εξειδίκευση τους, την πορεία εφαρμογής των αξόνων προτεραιότητας και των κατηγοριών πράξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και συνεργάζεται με την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας για την υποβολή προτάσεων αναθεώρησης. Σε συμφωνία με την ανωτέρω υπηρεσία, είναι αρμόδια για την τελική διαμόρφωση των σχετικών προτάσεων, όσον αφορά στους εν λόγω άξονες προτεραιότητας και κατηγορίες πράξεων,

(xi) συνεργάζεται με την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας για την υποβολή των αναγκαίων αναφορών για τη σύνταξη των ετήσιων και τελικών εκθέσεων του προγράμματος,

(xii) διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 69 του Κανονισμού,

(xiii) υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες για τα μεγάλα έργα πληροφορίες με βάση το άρθρο 40 του Κανονισμού,

(xiv) παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:

 

(α) τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος

(β) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και των σχετικών χρονικών περιόδων

(γ) τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδότηση πράξεων

(δ) τους αρμόδιους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα

(ε) επιπροσθέτως, η ειδική υπηρεσία ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι ο τίτλος των πράξεων, οι δικαιούχοι και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται θα αποτελέσει αντικείμενο δημοσιοποίησης,

 

(xv) εξετάζει τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 22, πριν ληφθεί η απόφαση ένταξης των πράξεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα,

(xvi) προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Για όσες συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προβαίνει επιπλέον σε εξέταση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Η ειδική υπηρεσία εκφράζει τη γνώμη της εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, λογίζεται ότι η ειδική υπηρεσία έχει παράσχει σύμφωνη γνώμη, φέρουσα τη σχετική ευθύνη για τη σύμφωνη αυτή γνώμη. Η σύμφωνη γνώμη της ειδικής υπηρεσίας ή η κατά το προηγούμενο εδάφιο τεκμαιρόμενη σύμφωνη γνώμη αυτής, αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21. Σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης που έχει ήδη συναφθεί κατά την ένταξη της σχετικής πράξης, καθώς και στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων, η εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης διενεργείται πριν από την καταχώριση δαπανών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

(xvii) συνεργάζεται με την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας, την Εθνική Αρχή Συντονισμού και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται,

(xviii) υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης και παρέχει σε αυτή τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες, τα οποία καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος σε σχέση με τους στόχους του,

(xix) προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της πράξης η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου,

(xx) διαβιβάζει την απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης στον αρμόδιο διατάκτη, για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα οποία διαπιστώνονται βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί.

 

Η ανωτέρω ειδική υπηρεσία δύναται επίσης να ασκεί, μετά από γνώμη και των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και για τις κατηγορίες πράξεων του τομέα μεταφορών, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες περιλαμβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και αφορούν περιφέρειες μεταβατικής στήριξης.

 

Η ανωτέρω ειδική υπηρεσία αναλαμβάνει επίσης καθήκοντα διαχείρισης του τομέα μεταφορών του εθνικού αναπτυξιακού προγράμματος του ίδιου Υπουργείου.

 

(β) Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Υγεία - Πρόνοια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, η οποία συστάθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

(γ) Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Πολιτισμός του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, η οποία συστάθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, δύναται να ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος, στα επιχειρησιακά προγράμματα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Ψηφιακή Σύγκλιση, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Διοικητική Μεταρρύθμιση, Αλιεία, Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας και σε όλα τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, μετά από γνώμη και των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, καθώς και αρμοδιότητες διαχείρισης του εθνικού αναπτυξιακού προγράμματος του τομέα πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

(δ) Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006 ασκεί αρμοδιότητες και για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013. Ειδικότερα ασκεί καθήκοντα σχεδιασμού στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων, συντονισμού και παρακολούθησης δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του άρθρου 34 παράγραφος 2 του Κανονισμού. Επίσης, συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί με βάση τα στοιχεία που καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα την πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών Συμφωνιών Υλοποίησης για τα επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του άρθρου 34 παράγραφος 2 του Κανονισμού και ενημερώνει εγγράφως κάθε δύο μήνες την Εθνική Αρχή Συντονισμού.

 

(ε) Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος ΚΠ Equal του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006 ασκεί καθήκοντα που αφορούν στην ενσωμάτωση των αρχών της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal στα επιχειρησιακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013, καθώς επίσης και καθήκοντα ενδιαμέσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

(στ) Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος ΚΠ Urban του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006 καταργείται μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης οργάνωσης και προσδιορισμού αρμοδιοτήτων της ειδικής υπηρεσίας της παραγράφου 1(δ) του παρόντος άρθρου. Οι αρμοδιότητες της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος ΚΠ Urban του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006 αναλαμβάνονται από την ειδική υπηρεσία της παραγράφου 1(δ) του παρόντος άρθρου. Οι αποφάσεις απόσπασης ή μετακίνησης του προσωπικού της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος ΚΠ Urban λογίζονται μέχρι τη λήξη τους ως απόσπαση ή μετακίνηση στην ειδική υπηρεσία της παραγράφου 1(δ) και μπορούν να παραταθούν μία ή περισσότερες φορές.

 

(ζ) Οι ειδικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ασκούν αρμοδιότητες και για τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

 

Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων και ασκεί καθήκοντα στρατηγικού σχεδιασμού σε τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 7 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 

3. (α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού αναδιαρθρώνονται ή συγχωνεύονται οι υφιστάμενες ειδικές υπηρεσίες που συστάθηκαν δυνάμει των νόμων 2860/2000, 2892/2001, 3027/2002, 3156/2003, καθώς και του παρόντα νόμου προκειμένου να τους ανατεθούν επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που ασκούν και αρμοδιότητες συντονισμού της εφαρμογής ή / και διαχείρισης ή / και εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας, καθώς και αρμοδιότητες διαχείρισης των εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η κατάργηση υφιστάμενων ειδικών υπηρεσιών που συστάθηκαν δυνάμει των ανωτέρω νόμων.

 

(β) Με όμοια απόφαση δύναται να συνιστώνται στα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία ειδικές υπηρεσίες για τη διαχείριση ή/και το συντονισμό των πολιτικών ή / και της εφαρμογής ή / και οριζόντιας υποστήριξης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

 

(γ) Στις αποφάσεις των περιπτώσεων (α) και (β) ή σε όμοιες αποφάσεις στις περιπτώσεις των συνιστώμενων με τον παρόντα νόμο ειδικών υπηρεσιών, προσδιορίζονται η δομή, η οργάνωση και η εποπτεία των ανωτέρω ειδικών υπηρεσιών που αναδιαρθρώνονται ή συνιστώνται ή συγχωνεύονται, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες τους, ο αριθμός και η σύνθεση του προσωπικού τους κατά κατηγορία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι ειδικές υπηρεσίες οργανώνονται σε μονάδες και λογίζονται για τη συγκρότηση της υπερκείμενης οργανικής μονάδας, ως διευθύνσεις και τμήματα. Οι ειδικές υπηρεσίες υπάγονται στον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου ή Περιφέρειας. Με τις ίδιες κατά τα ανωτέρω αποφάσεις μπορεί να ορίζεται ότι η ειδική υπηρεσία συγκροτείται ως ενιαίος διοικητικός τομέας, τον οποίο εποπτεύει μετακλητός Ειδικός Γραμματέας με βαθμό δεύτερο της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Για τη στελέχωση των ειδικών υπηρεσιών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 242 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

4. Οι αρμοδιότητες της εθνικής αρχής συντονισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 6 παράγραφος 2, ασκούνται από τις ειδικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του νόμου 2860/2000 και από την ειδική υπηρεσία της παραγράφου 6(β), για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.

 

5. (α) Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται ειδική υπηρεσία για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση, η οποία εποπτεύεται από μετακλητό Ειδικό Γραμματέα με βαθμό δεύτερο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, κατά την έννοια του άρθρου 4, στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Η απόφαση για την ένταξη πράξεων ή την ανάκληση αυτών, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 8, εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

 

(β) Στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας συνιστάται ειδική υπηρεσία εφαρμογής επιχειρησιακών προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η ειδική αυτή υπηρεσία ασκεί καθήκοντά δικαιούχου στα ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4, στα επιχειρησιακά προγράμματα Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΣΠΑ, για πράξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Η ίδια ειδική υπηρεσία είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, το συντονισμό, τη διαμόρφωση θέσεων και τη διατύπωση εισηγήσεων για πολιτικές αναφορικά με τα ανωτέρω προγράμματα, σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3.

 

(γ) Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων συνιστάται ειδική υπηρεσία συντονισμού περιβαλλοντικών δράσεων, για τη διασφάλιση της συμβατότητας των συγχρηματοδοτούμενων και μη παρεμβάσεων με τις προτεραιότητες της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και με το θεσμικό πλαίσιο στον τομέα του περιβάλλοντος, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 40 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

6. (α) Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων συνιστάται ειδική υπηρεσία για τη διαχείριση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, με αντικείμενο το σχεδιασμό και τη διαχείριση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και το συντονισμό του προγραμματισμού, της διαχείρισης και της εφαρμογής των εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων υπουργείων και περιφερειών, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3.

 

(β) Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται ειδική υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, με σκοπό ιδίως τη στρατηγική παρακολούθηση της πορείας και των προοπτικών των πολιτικών του ΕΣΠΑ, την παρακολούθηση των θεμάτων της Ε.Ε. που συνδέονται με τα διαρθρωτικά ταμεία, καθώς και την προετοιμασία και υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης σε θέματα διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών θεμάτων γενικότερα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3.

 

7. (α) Η διαχείριση του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2007 - 2013 ασκείται από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, η οποία συστάθηκε δυνάμει του νόμου 2860/2000 και η οποία μετονομάζεται σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013.

 

(β) Η διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιεία 2007 - 2013 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας για την περίοδο 2007 - 2013, ασκείται από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιεία του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, η οποία συστάθηκε δυνάμει του νόμου 2860/2000 και η οποία μετονομάζεται σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας.

 

(γ) Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος ΚΠ Leader +, η οποία συστάθηκε δυνάμει του νόμου 2860/2000 μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Διαφοροποίηση. Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος: Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία συστάθηκε δυνάμει του νόμου 2892/2001 μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλον. Η ειδική υπηρεσία Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π, η οποία συστάθηκε δυνάμει του νόμου 3156/2003 μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητα. Με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 οι ειδικές υπηρεσίες του προηγούμενου εδαφίου αναδιαρθρώνονται προκειμένου να ασκήσουν και αρμοδιότητες διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 ή και εφαρμογής. Η ειδική υπηρεσία συντονισμού και παρακολούθησης δράσεων του ΕΓΤΠΕ-Π, η οποία συστάθηκε δυνάμει του νόμου 3156/2003 καταργείται μετά την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων οργάνωσης και προσδιορισμού αρμοδιοτήτων των ειδικών υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου. Οι αποφάσεις απόσπασης ή μετακίνησης του προσωπικού της ειδικής υπηρεσίας συντονισμού και παρακολούθησης δράσεων του ΕΓΤΠΕ-Π λογίζονται μέχρι τη λήξη τους ως απόσπαση ή μετακίνηση στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

(δ) Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστάται ειδική υπηρεσία δημόσιων έργων υποδομών αγροτικής ανάπτυξης, με σκοπό την άσκηση μέρους των καθηκόντων της διαχειριστικής αρχής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005, καθώς και την άσκηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως δικαιούχου αντίστοιχων μέτρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3.

 

(ε) Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών συνιστάται ειδική υπηρεσία με την ονομασία Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, η οποία ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 4, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3.

 

(στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να συσταθούν περιφερειακά γραφεία των ειδικών υπηρεσιών διαχείρισης και εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η οργάνωση, η λειτουργία, ο αριθμός και η σύνθεση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία των περιφερειακών γραφείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13)β του άρθρου 7 του νόμου 3840/2010010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 

8. Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, οι ειδικές υπηρεσίες και η κεντρική υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ υποβάλλουν στον εποπτεύοντα γενικό ή ειδικό γραμματέα, ετήσιο προγραμματισμό των ενεργειών τους για το επόμενο έτος με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους. Ο προϊστάμενος της ειδικής υπηρεσίας υποβάλλει στον εποπτεύοντα γενικό ή ειδικό γραμματέα περιοδική έκθεση για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους στόχους. Με απόφαση της διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης του άρθρου 11 και μετά από εισήγηση της εθνικής αρχής συντονισμού υιοθετείται ετήσιος στρατηγικός προγραμματισμός με τον οποίο προσδιορίζονται οι ειδικότεροι στόχοι και εξειδικεύεται το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος ενεργειών των ειδικών υπηρεσιών. Η Εθνική Αρχή Συντονισμού συνθέτει τα ετήσια προγράμματα των ειδικών υπηρεσιών και παρουσιάζει τα αποτελέσματα τους στην ετήσια διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης.

 

9. (α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, το προσωπικό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που υπηρετεί στις εποπτευόμενες από αυτό ειδικές υπηρεσίες και υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα ενδιαμέσου φορέα διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 4, δύναται να μετακινείται στην ίδια ή σε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εφόσον έχει παρέλθει πενταετία στο ίδιο αντικείμενο, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

 

(β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, δύνανται να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, να μεταφέρονται από αυτήν σε άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου οργανικές μονάδες ή αρμοδιότητες τους και να μεταφέρονται σε αυτήν οργανικές μονάδες ή αρμοδιότητες από άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου.

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται κανονισμός λειτουργίας των ειδικών υπηρεσιών του παρόντος νόμου, ο οποίος καταρτίζεται με μέριμνα της ΜΟΔ ανώνυμη εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της από 18-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 246/Α/2012).

 

11. Με την απόφαση της παραγράφου 10 ή όμοια απόφαση δύναται με μέριμνα της ΜΟΔ ΑΕ να προσδιορίζεται η ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με στόχο την υποστήριξη της επικοινωνίας των ειδικών υπηρεσιών του παρόντος νόμου και τη διεκπεραίωση των αντίστοιχων διαδικασιών και ηλεκτρονικά. Με την ίδια απόφαση δύναται να αναπτύσσονται με μέριμνα της ΜΟΔ ΑΕ θεματικές δικτυώσεις μεταξύ των ειδικών υπηρεσιών με στόχο τη διερεύνηση και διάχυση καλών πρακτικών και προτάσεων απλούστευσης και μείωσης της γραφειοκρατίας.

 

12. (α) Οι δαπάνες που προκαλούνται σε βάρος του Δημοσίου από τη σύσταση και λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών του νόμου 2860/2000 και του νόμου 3614/2007 ή κατ' εξουσιοδότηση τους, καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΕ 8000) από της δημοσιεύσεως τους, εξαιρουμένων των πάσης φύσεως αποδοχών των υπαλλήλων τους, που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), οι οποίες καλύπτονται από τους οικείους ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού. Ειδικά για τις δαπάνες που είναι καταβλητέες το έτος 2009, μεταφέρονται οι απαραίτητες πιστώσεις από τον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων στον Τακτικό Προϋπολογισμό.

 

(β) Η ανωτέρω διάταξη καλύπτει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε από το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), όπως κάθε φορά ισχύει, για τις εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις σύστασης των Ειδικών Υπηρεσιών, που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 2860/2000 και του νόμου 3614/2007.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/2009).

 

13. Οι ειδικές υπηρεσίες και οι ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές του παρόντος άρθρου στα πλαίσια της κατάρτισης των Επιχειρησιακών Συμφωνιών Υλοποίησης του άρθρου 2Α εξειδικεύουν τους άξονες προτεραιότητας και προτείνουν κατηγορίες πράξεων και πράξεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος, σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό και τις προτεραιότητες του τομέα ευθύνης τους. Επιπλέον παρακολουθούν και μεριμνούν για την ορθή και ταχεία υλοποίηση των Επιχειρησιακών Συμφωνιών Υλοποίησης που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 7 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.