Νόμος 3614/07 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Επιχειρησιακά Προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Διευρωπαϊκά Δίκτυα, Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης ή όμοια απόφαση ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση, την πιστοποίηση δαπανών, τον έλεγχο και γενικά την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία του Κανονισμού.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη μεταβίβαση πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων σε λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος που διαχειρίζεται η ειδική υπηρεσία Αρχή Πληρωμής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής, για τις ανάγκες χρηματοδότησης πράξεων στο πλαίσιο του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες και οι κανόνες διαχείρισης του λογαριασμού που διαχειρίζεται η ειδική υπηρεσία Αρχή Πληρωμής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 

2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, η σύσταση κοινών τεχνικών γραμματειών σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του Κανονισμού 1080/2006 στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, ο τρόπος συμμετοχής, απόσπασης ή πρόσληψης προσωπικού σε αυτές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009 και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009 - 2014, τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την υλοποίηση δράσεων / πράξεων και προγραμματικών ενοτήτων (programme areas), αντίστοιχα, που συγχρηματοδοτούνται από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και υλοποιούνται σε επίπεδο Φορέα Υλοποίησης και Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) είτε από φορείς της ημεδαπής είτε από φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, δυνάμει συμφωνιών συνεργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 60 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

4. Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο κανονιστικό πλαίσιο τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την υλοποίηση δράσεων διευρωπαϊκών δικτύων που συγχρηματοδοτούνται από τη γραμμή 0603 του κοινοτικού προϋπολογισμού. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής των λοιπών άρθρων του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.