Νόμος 3614/07 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ενέργειες τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής αφορούν τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων συστήματος που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

 

2. Οι ενέργειες υποστήριξης της εφαρμογής συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων και των προγραμμάτων της παραγράφου 1.

 

3. Η Εθνική Αρχή Συντονισμού, οι διαχειριστικές αρχές, η Αρχή Πιστοποίησης, η Αρχή Ελέγχου, οι ειδικές υπηρεσίες των εδαφίων (α'), (β'), (γ'), (δ') της παραγράφου 2 του άρθρου 5, οι ειδικές υπηρεσίες της παραγράφου 6 του άρθρου 5, οι ειδικές υπηρεσίες του άρθρου 6, καθώς και η διεύθυνση δημοσίων επενδύσεων και η γενική διεύθυνση ιδιωτικών επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ασκούν καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών τεχνικής υποστήριξης και καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, τα οποία υποβάλλουν για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 

4. Με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης ή άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα προγράμματα ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, η διαδικασία υποβολής, έγκρισης και επικαιροποίησης τους, τα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενεργειών, οι κατηγορίες δαπανών για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και το σκέλος που καλύπτεται από εθνικούς πόρους, η διάρκεια κάθε προγράμματος, οι διαδικασίες δημοσιότητας που εφαρμόζονται για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 

5. Η εκτέλεση ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 4/2002, αναλόγως εφαρμοζόμενες για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 και με την επιφύλαξη της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να εκχωρούνται στη ΜΟΔ ΑΕ αρμοδιότητες διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής, του εθνικού προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και των αξόνων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής των προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου.

 

7. Με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας και να ορίζονται εμπειρογνώμονες ή / και αξιολογητές στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής υποστήριξης του παρόντος άρθρου, για την υποβοήθηση του έργου των ειδικών υπηρεσιών ή της εθνικής αρχής συντονισμού ή της αρχής πιστοποίησης ή της διεύθυνσης δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσδιορίζονται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων:

 

(α) το ύψος πρόσθετου επιδόματος που δύναται να χορηγείται ετησίως στο προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών που ικανοποίησαν τους ετήσιους στόχους τους, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 5,

 

(β) το ύψος της εκτός έδρας αποζημίωσης και τα έξοδα μετακίνησης του προσωπικού που υπηρετεί στις ειδικές υπηρεσίες, των μελών των επιτροπών ή ομάδων εργασίας, των εμπειρογνωμόνων και των αξιολογητών και των μηχανικών που στελεχώνουν τις προϊσταμένες αρχές και Διευθύνουσες υπηρεσίες του άρθρου 3 του νόμου 1418/1984, όπως αυτός ισχύει. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2860/2000, όπως αυτός ισχύει,

 

(γ) το είδος των αμειβομένων επιτροπών ή ομάδων εργασίας, το πλαίσιο και τα ανώτατα όρια της αποζημίωσης των μελών των ως άνω επιτροπών ή ομάδων εργασίας, των εμπειρογνωμόνων και των αξιολογητών. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του πρώτου εδαφίου, ο καθορισμός της αποζημίωσης των αξιολογητών στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του ΕΣΠΑ θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), αναδρομικά από την έναρξη υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και κατά παρέκκλιση του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978). Τυχόν πρόσθετες αμοιβές, που καταβάλλονται σε στελέχη των ειδικών υπηρεσιών λόγω συμμετοχής τους σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας, δεν δύναται να υπερβαίνουν ετησίως το ένα όγδοο (1/8) των αποδοχών του προηγούμενου έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 

9. Οι δαπάνες της παραγράφου 8 δύναται να βαρύνουν τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.

 

10. Είναι δυνατή η υποστήριξη με πόρους του επιχειρησιακού προγράμματος Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής της λειτουργίας ειδικού γραφείου στην Τράπεζα της Ελλάδος για την επιτάχυνση της χρηματοδότησης έργων του ΕΣΠΑ και του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.