Νόμος 3614/07 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών επιτροπή εμπειρογνωμόνων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

(α) υποστήριξη της εθνικής αρχής συντονισμού και των ενδιάμεσων διαχειριστικών αρχών του άρθρου 6, σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση των τεχνικών έργων που περιλαμβάνονται στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα,

 

(β) γνωμοδότηση σε θέματα απλοποίησης διαδικασιών περιφερειακής ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού και κωδικοποίησης του κανονιστικού πλαισίου,

 

(γ) γνωμοδότηση σε κάθε συναφές θέμα που παραπέμπεται σε αυτήν.

 

2. Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων είναι εννεαμελής, απαρτίζεται από πρόσωπα, οριζόμενα για διετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, τα οποία πρέπει να διαθέτουν αναγνωρισμένες γνώσεις και εμπειρία στα αντικείμενα της προηγούμενης παραγράφου.

 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις τους κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

 

3. Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων υποστηρίζεται από τεχνική γραμματεία που στελεχώνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 εφαρμοζόμενο αναλόγως. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης ορίζεται ο προϊστάμενος της τεχνικής γραμματείας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται κάθε λεπτομέρεια που αφορά θέματα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.