Νόμος 3614/07 - Άρθρο 39

Άρθρο 39


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις δικαιούχων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 1. Δικαίωμα υποβολής προτάσεων προς ένταξη έχει κάθε δικαιούχος, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις προκηρύξεις πράξεων.

 

2. Ο δικαιούχος παρέχει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την αξιολόγηση και τη μετέπειτα παρακολούθηση του έργου, μεταξύ αυτών αιτιολόγηση της σκοπιμότητας του έργου, προϋπάρχουσες ενέργειες για την ωρίμανση του, προϋπολογισμό με την απαραίτητη τεκμηρίωση, κατάλογο συμβάσεων που προτίθεται να συνάψει και τρόπο ανάθεσης, και χρονική διάρκεια του έργου.

 

3. Κατά την εκτέλεση ενός ενταγμένου έργου, ο δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει στη Διαχειριστική Αρχή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητηθούν για την πρόοδο του έργου και να επιτρέπει την επίσκεψη στελεχών της διαχειριστικής αρχής ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της και του Οργανισμού Πληρωμών ή της Αρχής Πιστοποίησης για τα προγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας αντίστοιχα στον τόπο υλοποίησης του έργου για επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα δε, ο δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση περιοδική πληροφόρηση για την οικονομική και φυσική πρόοδο του έργου.

 

4. Με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της παραγράφου 2 του άρθρου 38 είναι δυνατόν να τίθεται όριο προϋπολογισμού και κατηγορία έργου, άνω του οποίου ο δικαιούχος ανεξάρτητα νομικής μορφής υποχρεούται να προσλάβει ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του έργου σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται το περιεχόμενο της βεβαίωσης του ορκωτού ελεγκτή και το εύρος του ελέγχου.

 

5. Οι διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων, οι συμβάσεις και οι τροποποιήσεις αυτών εκδίδονται ή υπογράφονται, μετά τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο (ι)β) ή της διαχειριστικής αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο (ι)δ).

 

6. Οι ετήσιοι ποσοτικοί στόχοι των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις, αποτελούν αντικείμενο ετήσιας αξιολόγησης από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας. Σε περίπτωση που μία ενταγμένη πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή παρουσιάζει καθυστερήσεις μεγαλύτερες των έξι (6) μηνών σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο, η πράξη επανεξετάζεται από τη διαχειριστική αρχή. Εάν οι ανωτέρω αποκλίσεις κριθούν αδικαιολόγητες, η απόφαση ένταξης της πράξης δύναται να ανακληθεί χωρίς να απαιτείται συμφωνία του δικαιούχου.

 

7. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται για τις περιπτώσεις δικαιούχων που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.