Προεδρικό διάταγμα 51/07

ΠΔ 51/2007: Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-10-2000


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 51/2007: Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-10-2000, (ΦΕΚ 54/Α/2007), 08-03-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/19 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας κ.λ.π. (ΦΕΚ 70/Α/1984) του άρθρου 3 του νόμου 1338/1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 (παράγραφος 4) του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του νόμου 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α/1988), 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992), 19 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995), 22 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) και 48 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005) και τέλος τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νόμου 2077/1992 (ΦΕΚ 136/Α/1992).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του νόμου 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ κ.λ.π. (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3199/2003 Προστασία και διαχείριση των υδάτων - εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-10-2000 (ΦΕΚ 280/Α/2000) και ειδικότερα των άρθρων 4 (παράγραφος 1, εδάφιο ι), 5 (παράγραφος 5, εδάφιο στ), 6 (παράγραφος 3), 7 (παράγραφος 1), 8 (παράγραφοι 3 και 6), 9 (παράγραφος 4), 12 (εδάφιο γ), 13, 14 και 15 (παράγραφος 1) αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παράγραφος 4) του νόμου 2469/1997.

 

7. Την υπ' αριθμόν ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 527/Β/2004).

 

8. Την υπ' αριθμόν 27304/2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 517/Β/2004).

 

9. Την υπ' αριθμόν Δ15/Α/Φ19/4040/24-02-2006 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου (ΦΕΚ 249/Β/2006).

 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθορισθεί επειδή εξαρτάται από το είδος των μέτρων (άρθρα 4, 12 και 14) που κρίνονται εκάστοτε αναγκαία για την εφαρμογή του νόμου 3199/2003 και του παρόντος προεδρικού διατάγματος και από το βαθμό υλοποίησης των μέτρων αυτών. Η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων.

 

11. Την υπ' αριθμόν 338/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού (Υδατικά διαμερίσματα)

Άρθρο 4: Περιβαλλοντικοί Στόχοι

Άρθρο 5: Χαρακτηριστικά περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού (υδατικού διαμερίσματος), επισκόπηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Άρθρο 6: Μητρώο προστατευόμενων περιοχών

Άρθρο 7: Υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την απόληψη πόσιμου ύδατος

Άρθρο 8: Ανάκτηση του κόστους για υπηρεσίες ύδατος

Άρθρο 9: Συνδυασμένη προσέγγιση για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων πηγών

Άρθρο 10: Σχέδιο Διαχείρισης περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού (υδατικού διαμερίσματος)

Άρθρο 11: Πρόγραμμα Παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων καθώς και των προστατευόμενων περιοχών

Άρθρο 12: Πρόγραμμα Μέτρων

Άρθρο 13: Πρόγραμμα Ειδικών Μέτρων κατά της ρύπανσης

Άρθρο 14: Πρόγραμμα ειδικών μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων

Άρθρο 15: Διαδικασία δημοσιοποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης

Άρθρο 16: Υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Άρθρο 17: Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 18: Κυρώσεις

Άρθρο 19: Παραρτήματα

 

Παράρτημα I: Ενδεικτικός κατάλογος των κυριότερων ρύπων

Παράρτημα II: Περί χαρακτηρισμού των επιφανειακών και υπογείων υδάτων

Παράρτημα III: Κατάσταση των υδάτων

Παράρτημα IV: Οικονομική ανάλυση

Παράρτημα V: Προστατευόμενες περιοχές

Παράρτημα VI: Οριακές τιμές εκπομπών και ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα

Παράρτημα VII: Σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού

Παράρτημα VIII: Πίνακες μέτρων που πρέπει να περιλαμβάνονται στα προγράμματα μέτρων

Παράρτημα IX: Κατάλογος ουσιών προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

 

Άρθρο 20

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 02-03-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.