Προεδρικό διάταγμα 51/07 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του νόμου 3199/2003, επιπλέον δε οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:

 

1. Διαθέσιμοι πόροι υπόγειων υδάτων: ο μακροπρόθεσμος μέσος ετήσιος ρυθμός συνολικού εμπλουτισμού ενός συστήματος υπόγειων υδάτων, μείον τον μακροπρόθεσμο μέσο ετήσιο ρυθμό εκροής που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων οικολογικής ποιότητας για τα συναφή επιφανειακά ύδατα οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 4, για την αποφυγή οιασδήποτε σημαντικής μείωσης της οικολογικής κατάστασης των υδάτων αυτών και για την αποφυγή οιασδήποτε σημαντικής ζημίας των συναφών χερσαίων οικοσυστημάτων.

 

2. Καλή ποσοτική κατάσταση: η κατάσταση που ορίζεται στον πίνακα 2.1.2 του Παραρτήματος III του παρόντος.

 

3. Ρύπος: κάθε ουσία που εμπεριέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει ρύπανση, ιδίως αυτές που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του παρόντος .

 

4. Απ' ευθείας απόρριψη στα υπόγεια ύδατα: απόρριψη ρύπων στα υπόγεια ύδατα χωρίς να διαπεράσουν το έδαφος ή το υπέδαφος.

 

5. Έμμεσες απορρίψεις σε υπόγεια ύδατα είναι οι απορρίψεις ρύπων σε υπόγεια ύδατα μετά από διήθηση μέσω του εδάφους ή του υπεδάφους.

 

6. Συνδυασμένη προσέγγιση: ο έλεγχος των απορρίψεων και των εκπομπών στα επιφανειακά ύδατα σύμφωνα με την προσέγγιση που εκτίθεται στο άρθρο 9 του παρόντος διατάγματος.

 

7. Νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως ορίζεται στην υπ' αριθμόν Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/2001) κοινή υπουργική απόφαση.

 

8. Χρήση ύδατος: οι υπηρεσίες ύδατος, όπως ορίζονται στην παράγραφο κ)θ) του άρθρου 2 του νόμου 3199/2003, μαζί με κάθε άλλη δραστηριότητα η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση των υδάτων και προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, σε συνδυασμό με το Παράρτημα II του παρόντος.

 

9. Αρμόδια αρχή: αρχή ή αρχές που προσδιορίζονται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος Α.5 ή παράγραφος Β.4 του παρόντος Διατάγματος.

 

10. Περιβαλλοντικοί Στόχοι: οι στόχοι που θεσπίζει το άρθρο 4 του παρόντος Διατάγματος.

 

11. Περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού ή περιοχή λεκανών απορροής ποταμών: η περιοχή που ορίζεται στην παράγραφο (ι)ε) του άρθρου 2 του νόμου 3199/2003 και ταυτίζεται με τον όρο υδατικό διαμέρισμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.