Προεδρικό διάταγμα 51/07 - Άρθρο p8

Παράρτημα VIII: Πίνακες μέτρων που πρέπει να περιλαμβάνονται στα προγράμματα μέτρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τμήμα Α

 

Μέτρα τα οποία απαιτούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

 

1. Κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν [Α] 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438/Β/1986) Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών, μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1975/440/ΕΟΚ, 1976/160/ΕΟΚ, 1978/659/ΕΟΚ, 1979/923/ΕΟΚ και 1979/869/ΕΟΚ,

 

2. Κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1979/409/ΕΟΚ,

 

3. Κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν [Α] Α5/288/1986 (ΦΕΚ 379/Β/1986) Ποιότητα του πόσιμου νερού, σε συμμόρφωση προς την 1980/778 οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15-07-1980 και κοινή υπουργική απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/2001) Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1998/83/ΕΚ,

 

4. Κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν [Α] 5697/590/2000 (ΦΕΚ 405/Β/2000) Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών όπως ισχύει που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1996/82/ΕΚ όπως ισχύει,

 

5. Κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/2003) Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης κ.λ.π. που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1985/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 1997/11,

 

6. Κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν [Α] 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β/1991) Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1986/278/ΕΟΚ,

 

7. Κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν [Α] 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997) Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1991/271/ΕΟΚ,

 

8. Προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 115/1997 (ΦΕΚ 104/Α/1997) Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 1991/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1991/414/ΕΟΚ,

 

9. Κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν [Α] 16190/1335/1997 (ΦΕΚ 519/Β/1997) σχετικά με τον καθορισμό μέτρων και όρων για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1991/676/ΕΟΚ,

 

10. Κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν [Α] 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1992/43/ΕΟΚ,

 

11. Κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/2002) σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 1996/61/ΕΚ.

 

Τμήμα Β

 

Ακολουθεί μη εξαντλητικός κατάλογος συμπληρωματικών μέτρων που μπορούν να επιλεγούν, προκειμένου να θεσπισθούν σε κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, ως τμήμα του Προγράμματος Μέτρων που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 5 του παρόντος διατάγματος:

 

1. νομοθετικά μέσα,

 

2. διοικητικά μέσα,

 

3. οικονομικά ή φορολογικά μέσα,

 

4. περιβαλλοντικές συμφωνίες μετά από διαπραγμάτευση,

 

5. έλεγχοι εκπομπών,

 

6. κώδικες ορθών πρακτικών,

 

7. ανασύσταση και αποκατάσταση υγροτόπων,

 

8. έλεγχοι άντλησης,

 

9. μέτρα διαχείρισης της ζήτησης, μεταξύ άλλων προώθηση της προσαρμοσμένης γεωργικής παραγωγής, όπως π.χ. καλλιεργειών χαμηλών απαιτήσεων σε νερό σε περιοχές που υποφέρουν από ανομβρία,

 

10. μέτρα αποτελεσματικότητας και επαναχρησιμοποίησης, μεταξύ άλλων προώθηση τεχνολογιών αποτελεσματικής χρήσης ύδατος στη βιομηχανία και αρδευτικές τεχνικές εξοικονόμησης ύδατος,

 

11. έργα δομικών κατασκευών,

 

12. εγκαταστάσεις αφαλάτωσης,

 

13. έργα αποκατάστασης,

 

14. τεχνητός εμπλουτισμός υδροφόρων οριζόντων,

 

15. εκπαιδευτικά έργα,

 

16. έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης,

 

17. λοιπά σχετικά μέτρα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.