Προεδρικό διάταγμα 51/07 - Άρθρο p2

Παράρτημα II: Περί χαρακτηρισμού των επιφανειακών και υπογείων υδάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιφανειακά ύδατα

 

1.1. Χαρακτηρισμός των τύπων συστημάτων επιφανειακών υδάτων

 

Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών προσδιορίζουν την τοποθεσία και τα όρια των συστημάτων επιφανειακών υδάτων και πραγματοποιούν αρχικό χαρακτηρισμό όλων των συστημάτων αυτών με τη μεθοδολογία που ακολουθεί. Για τον αρχικό αυτό χαρακτηρισμό, είναι δυνατή η συνένωση διαφόρων συστημάτων επιφανειακών υδάτων.

 

1. Τα συστήματα επιφανειακών υδάτων εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού κατατάσσονται είτε σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες επιφανειακών υδάτων - ποταμοί, λίμνες, μεταβατικά ύδατα ή παράκτια ύδατα - είτε ως τεχνητά υδατικά συστήματα είτε ως ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα.

 

2. Για κάθε κατηγορία επιφανειακών υδάτων, τα σχετικά συστήματα επιφανειακών υδάτων εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, διακρίνονται σε τύπους. Οι τύποι αυτοί ορίζονται είτε με το σύστημα Α είτε με το σύστημα Β, τα οποία περιγράφονται στην παράγραφο 1.2.

 

3. Εάν χρησιμοποιείται το σύστημα Α, τα συστήματα επιφανειακών υδάτων εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού διαχωρίζονται πρώτα στις αντίστοιχες οικοπεριοχές, ανάλογα με τις γεωγραφικές περιοχές που περιγράφονται στην παράγραφο 1.2 και εμφαίνονται στο σχετικό χάρτη του κεφαλαίου 3 του παρόντος Παραρτήματος. Στη συνέχεια, τα υδατικά συστήματα κάθε οικοπεριοχής διαχωρίζονται σε τύπους συστημάτων επιφανειακών υδάτων με βάση τους περιγραφείς των πινάκων του συστήματος Α.

 

4. Εάν χρησιμοποιείται το σύστημα Β, ο βαθμός διαχωρισμού που θα επιτευχθεί πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον βαθμό διαχωρισμού που θα επιτυγχάνονταν με το σύστημα Α. Κατά συνέπεια, τα συστήματα επιφανειακών υδάτων εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού διαχωρίζονται σε τύπους βάσει των τιμών των υποχρεωτικών περιγραφέων και των προαιρετικών περιγραφέων ή συνδυασμών περιγραφέων, όπως απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι βιολογικές συνθήκες αναφοράς για κάθε τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων προκύπτουν κατά αξιόπιστο τρόπο.

 

5. Για τα τεχνητά και τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα, ο διαχωρισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τους περιγραφείς ανάλογα με την κατηγορία επιφανειακών υδάτων προς την οποία ομοιάζει περισσότερο το συγκεκριμένο τεχνητό ή ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδατικό σύστημα.

 

6. Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων συντάσσει και παραδίδει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάρτη ή χάρτες (σε μορφή GIS) της γεωγραφικής θέσης των τύπων συστημάτων επιφανειακών υδάτων που αντιστοιχούν στο βαθμό διαχωρισμού που απαιτείται βάσει του συστήματος Α.

 

1.2. Οικοπεριοχές και τύποι συστημάτων επιφανειακών υδάτων

 

1.2.1. Ποταμοί

 

Σύστημα Α

Σταθερή Τυπολογία

Παράμετροι

Οικοπεριοχές

Οικοπεριοχές που φαίνονται στο χάρτη Α του κεφαλαίου 3 του παρόντος.

Τύπος

Τυπολογία υψομέτρου

Υψηλός > 800 m

Μέσου υψομέτρου 200 έως 800 m

Πεδινός < 200 m

 

Τυπολογία μεγέθους βάσει της υδρολογικής λεκάνης

Μικρός 10 - 100 km2

Μέτριος > 100 έως 1000 km2

Μεγάλος > 1000 έως 10.000 km2

Πολύ μεγάλος > 10.000 km2

 

Γεωλογία

Ασβεστολιθικός

Πυριτικός

Οργανικός

Σύστημα Β

Εναλλακτικός χαρακτηρισμός

Φυσικοί και χημικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα χαρακτηριστικά του ποταμού ή τμήματος του ποταμού και, κατά συνέπεια, τη δομή και τη σύνθεση του βιολογικού πληθυσμού

Υποχρεωτικοί παράγοντες

Υψόμετρο Γεωγραφικό πλάτος Γεωγραφικό μήκος Γεωλογία Μέγεθος

Προαιρετικοί παράγοντες

Απόσταση από την πηγή του ποταμού

Ενέργεια της ροής (συνάρτηση της παροχής και της κλίσης)

Μέσο πλάτος νερού Μέσο βάθος νερού Μέση κλίση νερού

Μορφή και σχήμα της κύριας κοίτης του ποταμού

Κατηγορία παροχής (ροής) ποταμού

Σχήμα κοιλάδας

Μεταφορά στερεών

Ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων

Μέση σύνθεση υποστρώματος

Χλωριούχες ενώσεις

Εύρος των τιμών της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας Μέση ατμοσφαιρική θερμοκρασία Βροχόπτωση

 

1.2.2. Λίμνες

 

Σύστημα A

Σταθερή Τυπολογία

Παράμετροι

Οικοπεριοχές

Οικοπεριοχές που φαίνονται στο χάρτη Α του κεφαλαίου 3 του παρόντος.

Τύπος

Τυπολογία υψομέτρου

υψηλός > 800 m

μέσου υψομέτρου 200 έως 800 m

πεδινός < 200 m

 

Τυπολογία βάθους βάσει του μέσου βάθους

< 3 m

3 m έως 15 m

>15 m

 

Τυπολογία μεγέθους βάσει της επιφάνειας

0,5 έως 1 km2

1 έως 10 km2

10 έως 100 km2

>100 km2

 

Γεωλογία

Ασβεστολιθικός

Πυριτικός

Οργανικός

Σύστημα Β

Εναλλακτικός χαρακτηρισμός

Φυσικοί και χημικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της λίμνης και, κατά συνέπεια, τη δομή και τη σύνθεση του βιολογικού πληθυσμού

Υποχρεωτικοί παράγοντες

Υψόμετρο

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

Βάθος

Γεωλογία

Μέγεθος

Προαιρετικοί παράγοντες

Μέσο βάθος νερού

Σχήμα λίμνης

Χρόνος παραμονής

Μέση ατμοσφαιρική θερμοκρασία

Εύρος των τιμών της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας

Χαρακτηριστικά μείξης (π.χ. μονομεικτική, διμεικτική, πολυμεικτική)

Ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων Βασική κατάσταση ως προς τις θρεπτικές ουσίες Μέση σύνθεση υποστρώματος Διακύμανση της στάθμης του νερού

 

1.2.3. Μεταβατικά ύδατα

 

Σύστημα A

Σταθερή τυπολογία

Παράμετροι

Οικοπεριοχής

Οι ακόλουθες περιοχές του Χάρτη Β του κεφαλαίου 3 του παρόντος:

Βαλτική Θάλασσα

Θάλασσα του Μπάρεντς

Νορβηγική Θάλασσα

Βόρεια Θάλασσα

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

Μεσόγειος Θάλασσα

Τύπος

Βάσει της μέσης ετήσιας αλατότητας

<0,5 ‰ γλυκό νερό

0,5 έως < 5 ‰ μικρής αλατότητας

5 έως < 18 ‰ μέσης αλατότητας

18 έως < 30 ‰ υψηλής αλατότητας

30 έως < 40 ‰ μεγάλου εύρους αλατότητας

 

Βάσει του μέσου παλιρροιακού φάσματος

<2 m μικροπαλιρροιακό

2 έως 4 m μεσοπαλιρροιακό

> 4 m μακροπαλιρροιακό

Σύστημα Β

Εναλλακτικός χαρακτηρισμός

Φυσικοί και χημικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των μεταβατικών υδάτων και, κατά συνέπεια, τη δομή και τη σύνθεση του βιολογικού πληθυσμού

Υποχρεωτικοί παράγοντες

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

Παλιρροιακό φάσμα

Αλατότητα

Προαιρετικοί παράγοντες

Βάθος

Ταχύτητα ρεύματος

Έκθεση στα κύματα

Χρόνος παραμονής

Μέση θερμοκρασία νερού

Χαρακτηριστικά μείξης

Θολότητα

Μέση σύνθεση υποστρώματος

Σχήμα

Εύρος των τιμών της θερμοκρασίας νερού

 

1.2.4. Παράκτια ύδατα

 

Σύστημα Α

Σταθερή τυπολογία

Παράμετροι

Οικοπεριοχής

Οι ακόλουθες περιοχές του Χάρτη Β του κεφαλαίου 3 του παρόντος:

Βαλτική Θάλασσα

Θάλασσα του Μπάρεντς

Νορβηγική Θάλασσα

Βόρεια Θάλασσα

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

Μεσόγειος Θάλασσα

Τύπος

Βάσει της μέσης ετήσιας αλατότητας

< 0,5 ‰ γλυκό νερό

0,5 έως < 5 ‰ μικρής αλατότητας

5 έως < 18 ‰ μέσης αλατότητας

18 έως < 30 ‰ υψηλής αλατότητας

30 έως < 40 ‰ μεγάλου εύρους αλατότητας

 

Βάσει του μέσου βάθους

 

ρηχά νερά < 30 m

νερά μέσου βάθους (30 έως 200 m)

βαθιά νερά > 200 m

Σύστημα Β

Εναλλακτικός χαρακτηρισμός

Φυσικοί και χημικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των παράκτιων υδάτων και, κατά συνέπεια, τη δομή και τη σύνθεση του βιολογικού πληθυσμού

Υποχρεωτικοί παράγοντες

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

Παλιρροιακό φάσμα

Αλατότητα

Προαιρετικοί παράγοντες

Ταχύτητα ρεύματος

Έκθεση στα κύματα

Μέση θερμοκρασία νερού

Χαρακτηριστικά μείξης

Θολότητα

Χρόνος παρακράτησης (σε κλειστούς κόλπους)

Μέση σύνθεση υποστρώματος

Εύρος των τιμών της θερμοκρασίας νερού

 

Καθορισμός συνθηκών αναφοράς για κάθε τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων

 

1. Για κάθε τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων που χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.1, καθορίζονται χαρακτηριστικές υδρομορφολογικές και φυσικοχημικές συνθήκες, που αντιπροσωπεύουν τις τιμές των υδρομορφολογικών και φυσικοχημικών ποιοτικών στοιχείων, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1.1 του Παραρτήματος III, για το συγκεκριμένο τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων, όταν η οικολογική του κατάσταση χαρακτηρίζεται ως υψηλή, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα της παραγράφου 1.2 του Παραρτήματος III.

 

Καθορίζονται επίσης χαρακτηριστικές βιολογικές συνθήκες αναφοράς που αντιπροσωπεύουν τις τιμές των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1.1 του Παραρτήματος III, για το συγκεκριμένο τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων, όταν η οικολογική του κατάσταση χαρακτηρίζεται ως υψηλή, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα της παραγράφου 1.2 του Παραρτήματος III.

 

2. Κατά την εφαρμογή των διαδικασιών της παρούσας παραγράφου σε ιδιαιτέρως τροποποιημένα ή τεχνητά υδατικά συστήματα, οι αναφορές της υψηλής οικολογικής κατάστασης νοούνται ως αναφορές στο μέγιστο οικολογικό δυναμικό, το οποίο ορίζεται στον πίνακα 1.2.5 του Παραρτήματος III.

 

Οι τιμές του μέγιστου οικολογικού δυναμικού ενός υδατικού συστήματος επανεξετάζονται ανά εξαετία.

 

3. Οι χαρακτηριστικές συνθήκες για τον κάθε τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2 και οι βιολογικές συνθήκες αναφοράς για τον κάθε τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων μπορούν είτε να έχουν χωρική βάση, είτε να βασίζονται σε μοντέλο, είτε να υπολογίζονται με συνδυασμό των μεθόδων αυτών. Όταν δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι αυτές, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση εμπειρογνωμόνων για τον καθορισμό των συνθηκών αυτών. Κατά τον καθορισμό της υψηλής οικολογικής κατάστασης σε σχέση με τη συγκέντρωση συγκεκριμένων συνθετικών ρύπων, ως όρια ανίχνευσης λαμβάνονται εκείνα που είναι δυνατόν να επιτευχθούν με τις τεχνικές που είναι διαθέσιμες κατά τον καθορισμό των χαρακτηριστικών συνθηκών για τον κάθε τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων.

 

4. Για τις βιολογικές συνθήκες αναφοράς κάθε τύπου συστήματος επιφανειακών υδάτων, με χωρική βάση, καταρτίζεται δίκτυο αναφοράς για κάθε τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων. Το δίκτυο θα περιλαμβάνει επαρκή αριθμό τόπων σε κατάσταση υψηλής ποιότητας, ώστε να παρέχεται επαρκές επίπεδο εμπιστοσύνης για τις τιμές των συνθηκών αναφοράς, λαμβανομένων υπόψη της διακύμανσης των τιμών των ποιοτικών στοιχείων, που αντιστοιχούν στην υψηλή οικολογική κατάσταση για το συγκεκριμένο τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων και των τεχνικών μοντελοποίησης που εφαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.

 

5. Οι βιολογικές συνθήκες αναφοράς κάθε τύπου συστήματος επιφανειακών υδάτων που βασίζονται σε μοντέλο μπορούν να υπολογίζονται είτε με μοντέλα προβλέψεων είτε με μεθόδους προβολής στο παρελθόν. Οι μέθοδοι θα χρησιμοποιούν ιστορικά, παλαιολογικά και άλλα διαθέσιμα δεδομένα και θα παρέχουν επαρκές επίπεδο εμπιστοσύνης για τις τιμές των συνθηκών αναφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενες συνθήκες είναι συνεπείς και ισχύουν για κάθε τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων.

 

6. Όταν δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν αξιόπιστες συνθήκες αναφοράς για ένα ποιοτικό στοιχείο ενός τύπου συστήματος επιφανειακών υδάτων εξαιτίας της υψηλής φυσιολογικής διακύμανσης των τιμών του στοιχείου αυτού, όχι μόνο ως αποτέλεσμα των εποχιακών διακυμάνσεων, τότε το στοιχείο αυτό μπορεί να παραλείπεται από την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης για το συγκεκριμένο τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, καταχωρούνται οι λόγοι της παράλειψης αυτής στο Σχέδιο Διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού.

 

Προσδιορισμός των πιέσεων

 

Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών εξασφαλίζουν τη συλλογή και την διατήρηση πληροφοριών για τον τύπο και το μέγεθος των σημαντικών ανθρωπογενών πιέσεων, που ενδέχεται να ασκούνται στα συστήματα επιφανειακών υδάτων κάθε περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, και ιδίως:

 

1. τον υπολογισμό και προσδιορισμό σημαντικής ρύπανσης από σημειακές πηγές, ιδίως από ουσίες του Παραρτήματος I που προέρχονται από αστικές, βιομηχανικές, γεωργικές και άλλες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, βάσει, μεταξύ άλλων, των πληροφοριών που συλλέγονται δυνάμει:

 

α) των άρθρων 15 και 17 της οδηγίας 1991/271/ΕΚ που ενσωματώθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997),

 

β) των άρθρων 9 και 15 της οδηγίας 1996/61/ΕΚ που ενσωματώθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/2002)

 

και για τους σκοπούς του αρχικού Σχεδίου Διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού:

 

γ) του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 18186/271/1988 (ΦΕΚ 126/Β/1988) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με το άρθρο 11 της οδηγίας 1976/464/ΕΟΚ και

 

δ) της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 46399/4352/1986 (ΦΕΚ 438/Β/1986) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 1975/440/ΕΚ, 1976/160/ΕΟΚ, 1978/659/ΕΟΚ και 1979/923/ΕΟΚ,

 

2. τον υπολογισμό και προσδιορισμό της σημαντικής ρύπανσης από διάχυτες πηγές, ιδίως από ουσίες του Παραρτήματος I, που προέρχονται από αστικές, βιομηχανικές, γεωργικές και άλλες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, βάσει, μεταξύ άλλων, των πληροφοριών που συλλέγονται δυνάμει:

 

α) των άρθρων 3, 5 και 6 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ που ενσωματώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 16190/1335/1997 (ΦΕΚ 519/Β/1997) όπως ισχύει,

 

β) των όρθρων 7 και 17 της οδηγίας 1991/414/ΕΟΚ που ενσωματώθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 115/1997 (ΦΕΚ 104/Α/1997),

 

γ) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 205/2001 (ΦΕΚ 160/Α/2001) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1998/8/ΕΚ

 

και, για τους σκοπούς του πρώτου Σχεδίου Διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού:

 

δ) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46399/4352/1986 (ΦΕΚ 438/Β/1986) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 1975/440/ΕΟΚ, 1978/659/ΕΟΚ, 1976/160/ΕΟΚ, 1979/923/ΕΟΚ και 1976/464/ΕΟΚ,

 

3. τον υπολογισμό και προσδιορισμό σημαντικής απόληψης ύδατος για αστικές, βιομηχανικές, γεωργικές και λοιπές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εποχιακών διακυμάνσεων και της ολικής ετήσιας ζήτησης, και την απώλεια του νερού στα δίκτυα διανομής,

 

4. τον υπολογισμό και προσδιορισμό των επιπτώσεων των σημαντικών μέτρων ρύθμισης της ροής του νερού, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της εκτροπής του νερού, στα γενικά χαρακτηριστικά της ροής και τα ισοζύγια νερού,

 

5. τον προσδιορισμό των σημαντικών μορφολογικών αλλοιώσεων των υδατικών συστημάτων,

 

6. τον υπολογισμό και προσδιορισμό άλλων σημαντικών ανθρωπογενών επιπτώσεων στην κατάσταση των επιφανειακών υδάτων και

 

7. τον υπολογισμό των μορφών χρήσης γης, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των κυριότερων αστικών, βιομηχανικών και γεωργικών περιοχών και, κατά περίπτωση, των αλιευτικών και δασικών περιοχών.

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων

 

Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών αξιολογούν την ευαισθησία της κατάστασης των συστημάτων επιφανειακών υδάτων στις προαναφερόμενες πιέσεις.

 

Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη διαθέσιμη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων παρακολούθησης του περιβάλλοντος, για να πραγματοποιούν εκτίμηση της πιθανότητας τα συστήματα επιφανειακών υδάτων μιας περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού να μην τηρήσουν τους ποιοτικούς περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται για τα συστήματα αυτά στο άρθρο 4 του παρόντος Διατάγματος. Για την αξιολόγηση αυτή, μπορεί να χρησιμοποιούνται και τεχνικές μοντελοποίησης.

 

Για τα συστήματα για τα οποία εντοπίζεται κίνδυνος μη τήρησης των ποιοτικών περιβαλλοντικών στόχων, πρέπει να διεξάγεται, κατά περίπτωση, περαιτέρω χαρακτηρισμός με στόχο τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τόσο των Προγραμμάτων Παρακολούθησης που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 11, όσο και των Προγραμμάτων Μέτρων που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 12 του παρόντος Διατάγματος.

 

2. Υπόγεια ύδατα

 

Αρχικός χαρακτηρισμός

 

Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών προβαίνουν σε αρχικό χαρακτηρισμό όλων των συστημάτων υπόγειων υδάτων προκειμένου να αξιολογηθούν οι χρήσεις τους και ο βαθμός κινδύνου να μην επιτευχθούν οι στόχοι, για κάθε σύστημα υπόγειων υδάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Διατάγματος. Για τον αρχικό αυτό χαρακτηρισμό, μπορεί να συνενώνονται διάφορα συστήματα υπόγειων υδάτων. Κατά την ανάλυση αυτή, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται υφιστάμενα στοιχεία υδρολογίας, γεωλογίας, εδαφολογίας, χρήσεων γης, απορροών, απολήψεων ύδατος, κ.λ.π., προκειμένου να προσδιορίζονται:

 

η θέση και τα όρια του ή των συστημάτων υπόγειων υδάτων,
οι πιέσεις τις οποίες αναμένεται να υποστούν το ή τα συστήματα υπόγειων υδάτων, δηλαδή μεταξύ άλλων:

- διάχυτες πηγές ρύπανσης,

- σημειακές πηγές ρύπανσης,

- απόληψη ύδατος,

- τεχνητός εμπλουτισμός,

ο γενικός χαρακτήρας των υπερκείμενων στρωμάτων στην υδρολογική λεκάνη από την οποία τροφοδοτείται το σύστημα υπόγειων υδάτων,
τα συστήματα υπόγειων υδάτων για τα οποία υπάρχουν άμεσα εξαρτημένα οικοσυστήματα επιφανειακών υδάτων ή χερσαία οικοσυστήματα.

 

Περαιτέρω χαρακτηρισμός

 

Έπειτα από τον αρχικό αυτό χαρακτηρισμό, οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών προβαίνουν σε περαιτέρω χαρακτηρισμό των συστημάτων ή των ομάδων συστημάτων υπόγειων υδάτων τα οποία έχουν θεωρηθεί ότι απειλούνται, προκειμένου να επιτευχθεί ακριβέστερη αξιολόγηση της σοβαρότητας του κινδύνου και να προσδιοριστούν τα τυχόν μέτρα που θα απαιτηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Διατάγματος. Συνεπώς, ο χαρακτηρισμός αυτός περιλαμβάνει σχετικές πληροφορίες για τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και, κατά περίπτωση, πληροφορίες για:

 

τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του συστήματος υπόγειων υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της έκτασης και του τύπου των γεωλογικών ενοτήτων,
τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του συστήματος υπόγειων υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της υδραυλικής αγωγιμότητας, του πορώδους και της στεγανότητας,
τα χαρακτηριστικά των επιφανειακών αποθέσεων και εδαφών στην υδρολογική λεκάνη από την οποία τροφοδοτείται το σύστημα υπόγειων υδάτων, συμπεριλαμβανομένων του πάχους, του πορώδους, της υδραυλικής αγωγιμότητας και των απορροφητικών ιδιοτήτων των αποθέσεων και εδαφών,
τα χαρακτηριστικά διαστρωμάτωσης του ύδατος εντός του συστήματος υπόγειων υδάτων,
απογραφή των συνδεόμενων επιφανειακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων οικοσυστημάτων και των συστημάτων επιφανειακών υδάτων, με τα οποία συνδέεται δυναμικά το σύστημα υπόγειων υδάτων,
εκτιμήσεις των κατευθύνσεων και των ρυθμών ανταλλαγής υδάτων μεταξύ του συστήματος υπόγειων υδάτων και των συνδεόμενων επιφανειακών συστημάτων,
επαρκή στοιχεία για τον υπολογισμό του μακροπρόθεσμου μέσου ετήσιου ρυθμού του συνολικού εμπλουτισμού,
το χαρακτηρισμό της χημικής σύνθεσης των υπόγειων υδάτων, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των συμβολών από ανθρώπινη δραστηριότητα. Όταν καθορίζεται η φυσική βασική κατάσταση για τα συστήματα αυτά υπόγειων υδάτων, μπορούν να χρησιμοποιούνται τυπολογίες χαρακτηρισμού υπόγειων υδάτων.

 

Επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων επί των υπόγειων υδάτων

 

Για τα συστήματα υπόγειων υδάτων που διασχίζουν τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας ή θεωρούνται στον αρχικό χαρακτηρισμό που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 2.1, ότι διατρέχουν τον κίνδυνο να μην πληρούν τους στόχους που καθορίζονται για κάθε σύστημα, δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Διατάγματος, συλλέγονται και διατηρούνται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε σύστημα υπόγειων υδάτων:

 

α) η θέση των σημείων απόληψης ύδατος του συστήματος υπόγειων υδάτων πλην:

 

των σημείων απόληψης ύδατος που παρέχουν λιγότερα από 10 m3 ημερησίως κατά μέσον όρο, ή
των σημείων απόληψης ύδατος προοριζομένου για ανθρώπινη κατανάλωση, τα οποία παρέχουν λιγότερα από 10 m3 ημερησίως κατά μέσον όρο ή που εξυπηρετούν λιγότερα από 50 άτομα,

 

β) οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί απόληψης ύδατος από τα σημεία αυτά,

 

γ) η χημική σύνθεση του ύδατος που αντλείται από το σύστημα υπόγειων υδάτων,

 

δ) η θέση των σημείων του συστήματος υπόγειων υδάτων στα οποία γίνεται άμεση εισαγωγή ύδατος,

 

ε) οι ρυθμοί απόρριψης στα σημεία αυτά,

 

στ) η χημική σύνθεση του ύδατος που εισάγεται στο σύστημα υπόγειων υδάτων και

 

ζ) η χρήση γης στην υδρολογική λεκάνη ή λεκάνες από τις οποίες το σύστημα υπόγειων υδάτων εμπλουτίζεται, συμπεριλαμβανομένων των εισροών ρύπων και των ανθρωπογενών μεταβολών στα χαρακτηριστικά του εμπλουτισμού, όπως π.χ. η εκτροπή και η διαρροή ομβρίων λόγω στεγανοποίησης εδαφών, τεχνητού εμπλουτισμού, κατασκευής φραγμάτων ή αποστράγγισης.

 

Επισκόπηση των επιπτώσεων των μεταβολών της στάθμης των υπόγειων υδάτων

 

Εντοπίζονται, επίσης, εκείνα τα συστήματα υπόγειων υδάτων για τα οποία καθορίζονται χαμηλότεροι στόχοι δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Διατάγματος, μεταξύ άλλων λόγω των επιπτώσεων της κατάστασης του συστήματος:

 

α) στα επιφανειακά ύδατα και τα συνδεδεμένα με αυτά χερσαία οικοσυστήματα,

 

β) στη ρύθμιση του ύδατος, την προστασία από τις πλημμύρες και την αποστράγγιση εδαφών,

 

γ) στην ανθρώπινη ανάπτυξη.

 

Επισκόπηση των επιπτώσεων της ρύπανσης στην ποιότητα των υπόγειων υδάτων

 

Προσδιορίζονται, επίσης, τα συστήματα υπόγειων υδάτων για τα οποία καθορίζονται λιγότερο αυστηροί στόχοι δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 5 του παρόντος Διατάγματος, όταν, λόγω των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, το σύστημα υπόγειων υδάτων είναι τόσο ρυπασμένο, ώστε να είναι ανέφικτο ή δυσανάλογα δαπανηρό να επιτευχθεί καλή χημική κατάσταση των υπόγειων υδάτων.

 

3. Χάρτες

 

Χάρτης Α

 

Σύστημα Α: Οικοπεριοχές για ποταμούς και λίμνες

 

pd.57.07.1

 

1. Ιβηρική - Μακρονησιακή περιοχή

2. Πυρηναία

3. Ιταλία, Κορσική και Μάλτα

4. Άλπεις

5. Δειναρικά Δυτικά Βαλκάνια

6. Ελληνικά Δυτικά Βαλκάνια

7. Ανατολικά Βαλκάνια

8. Δυτικά υψίπεδα

9. Κεντρικά υψίπεδα

10. Καρπάθια

11. Ουγγρικά πεδινά

12. Ποντιακή περιοχή

13. Δυτικές πεδιάδες

14. Κεντρικές πεδιάδες

15. Βαλτική περιοχή

16. Ανατολικές πεδιάδες

17. Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία

18. Μεγάλη Βρετανία

19. Ισλανδία

20. Σκανδιναβικά υψίπεδα

21. Τούνδρα

22. Φινο-σκανδιναβική ασπίδα

23. Τάιγκα

24. Καύκασος

25. Κασπιακό κοίλωμα

 

Χάρτης Β

 

Σύστημα Α: Οικοπεριοχές για μεταβατικά και παράκτια ύδατα

 

pd.57.07.2

 

1. Ατλαντικός Ωκεανός

2. Νορβηγική Θάλασσα

3. Θάλασσα του Μπάρεντς

4. Βόρεια Θάλασσα

5. Βαλτική Θάλασσα

6. Μεσόγειος Θάλασσα

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.