Προεδρικό διάταγμα 51/07 - Άρθρο p9

Παράρτημα IX: Κατάλογος ουσιών προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αριθμός

Αριθμός CAS(1)

Αριθμός ΕΕ(2)

Ονομασία ουσίας προτεραιότητας (3)

Χαρακτηριζόμενη ως επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alachlor

 

(2)

120-12-7

204-371-1

Ανθρακένιο

X

(3)

1912-24-9

217-617-8

Ατραζίνη

 

(4)

71-43-2

200-753-7

Βενζόλιο

 

(5)

δεν εφαρμόζεται

δεν εφαρμόζεται

Βρωμιούχοι διφαινυλαιθέρες

X(4)

(6)

7440-43-9

231-152-8

Κάδμιο και οι ενώσεις του

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Χλωροαλκάνια C10-13

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Chlorfenvinphos

 

(9)

2921-88-2

220-864-4

Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-ethyl)

 

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-Διχλωροαιθάνιο

 

(11)

75-09-2

200-838-9

Διχλωρομεθάνιο

 

(12)

117-81-7

204-211-0

Φθαλικό δι(2-αιθυλεξύλιο) (DEHP)

X

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron (Διουρόνη)

 

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan (Ενδοσουλφάνη)

X

(15)

206-44-0

205-912-4

Φλουορανθένιο

 

(16)

118-74-1

204-273-9

Εξαχλωροβενζόλιο

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Εξαχλωροβουταδιένιο

X

(18)

608-73-1

210-168-9

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο

X

(19)

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon (Ισοπροτουρόνη)

 

(20)

7439-92-1

231-100-4

Μόλυβδος και οι ενώσεις του

 

(21)

7439-97-6

231-106-7

Υδράργυρος και οι ενώσεις του

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Ναφθαλίνιο

 

(23)

7440-02-0

231-111-4

Νικέλιο και οι ενώσεις του

 

(24)

δεν εφαρμόζεται

δεν εφαρμόζεται

Εννεϋλοφαινόλες

Χ(5)

(25)

δεν εφαρμόζεται

δεν εφαρμόζεται

Οκτυλοφαινόλες(6)

 

(26)

608-93-5

210-172-0

Πενταχλωροβενζόλιο

X

(27)

87-86-5

201-778-6

Πενταχλωροφαινόλη

 

(28)

δεν εφαρμόζεται

δεν εφαρμόζεται

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ)(7)

X

(29)

122-34-9

204-535-2

Σιμαζίνη

 

(30)

δεν εφαρμόζεται

δεν εφαρμόζεται

Ενώσεις τριβουτυλοκασσιτέρου

χ(8)

(31)

12002-48-1

234-413-4

Τριχλωροβενζόλια

 

(32)

67-66-3

200-663-8

Τριχλωρομεθάνιο (χλωροφόρμιο)

 

(33)

1582-09-8

216-428-8

Τριφλουραλίνη

X

(34)

115-32-2

204-082-0

Dicofol

X

(35)

1763-23-1

217-179-8

Υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ και τα παράγωγά του (PFOS)

X

(36)

124495-18-7

δεν εφαρμόζεται

Quinoxyfen

X

(37)

δεν εφαρμόζεται

δεν εφαρμόζεται

Διοξίνες και παρόμοιες με τις διοξίνες ενώσεις

X(9)

(38)

74070-46-5

277-704-1

Aclonifen

 

(39)

42576-02-3

255-894-7

Bifenox

 

(40)

28159-98-0

248-872-3

Cybutryne

 

(41)

52315-07-8

257-842-9

Κυπερμεθρίνη(10)

 

(42)

62-73-7

200-547-7

Dichlorvos

 

(43)

δεν εφαρμόζεται

δεν εφαρμόζεται

Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCDD)

Χ(11)

(44)

76-44-8/1024-57-3

200-962-3/213-831-0

Heptachlor και εποξείδιο του heptachlor

X

(45)

886-50-0

212-950-5

Τερβουτρίνη

 

 

(1) CAS: Chemical Abstracts Service.

(2) Αριθμός ΕΕ: Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων χημικών ουσιών (einecs) ή Ευρωπαϊκός κατάλογος κοινοποιημένων χημικών ουσιών (elincs).

(3) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν επιλεγεί ομάδες ουσιών, εκτός ρητής υπόδειξης, προσδιορίζονται τυπικές μεμονωμένες αντιπροσωπευτικές ουσίες στο πλαίσιο του καθορισμού των προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος.

(4) Μόνον ο τετράβρωμοδιφαινυλαιθέρας, πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας, εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρας και επταβρωμοδιφαινυλαιθέρας (αριθμοί -CAS 40088-47-9, 32534­81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, αντίστοιχα).

(5) Εννεϋλοφαινόλη (CAS 25154-52-3, ΕΕ 246-672-0) συμπεριλαμβανομένων των ισομερών 4- εννεϋλοφαινόλη (CAS 104-40-5, ΕΕ 203-199-4) και 4-εννεϋλοφαινόλη (διακλαδισμένης αλυσίδας) (CAS 84852-15-3, ΕΕ 284-325-5).

(6) Οκτυλοφαινόλη (CAS 1806-26-4, ΕΕ 217-302-5) συμπεριλαμβανομένου του ισομερούς 4- (1,1',3,3'-τετραμεθυλοβούτυλο)-φαινόλη (CAS 140-66-9, ΕΕ 205-426-2).

(7) Συμπεριλαμβάνονται οι ενώσεις βενζο(a)πυρένιο (CAS 50-32-8, ΕΕ 200-028-5), βενζο(b)φλουορανθένιο (CAS 205-99-2, ΕΕ 205-911-9), βενζο(g,h,i)-περυλένιο (CAS 191-24-2, ΕΕ 205-883-8), βενζο(k)φλουορανθένιο (CAS 207-08-9, ΕΕ 205-916-6), ιvδεvo(1,2,3-cd)πυρέvιo (CAS 193-39-5, ΕΕ 205-893-2), ενώ εξαιρούνται οι ενώσεις ανθρακένιο, φλουορανθένιο και ναφθαλίνιο, που παρατίθενται χωριστά.

(8) Συμπεριλαμβανομένου του κατιόντος τριβουτυλοκασσιτέρου (CAS 36643-28-4).

(9) Αναφέρεται στις εξής ενώσεις:

7 πολυχλωριωμένες διβεvζo-p-διoξίvες (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9- O8CDD (CAS 3268-87-9)

10 πολυχλωριωμένα διβενζοφουράνια (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89­7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

12 παρόμοια με τις διοξίνες πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB-DL): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598­14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).

(10) To CAS 52315-07-8 αναφέρεται σε ισομερές μείγμα κυπερμεθρίνης, α-κυπερμεθρίνης (CAS 67375-30-8), β-κυπερμεθρίνης (CAS 65731-84-2), θ-κυπερμεθρίνης (CAS 71697-59-1) και ζ- κυπερμεθρίνης (52315-07-8).

(11) Συμπεριλαμβάνονται το 1,3,5,7,9,11-εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (CAS 25637-99-4), το 1,2,5,6,9,10- εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (CAS 3194-55-6), το α-εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (CAS 134237-50-6), το β-εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο        (CAS 134237-51-7) και το        γ-εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (CAS 134237-52-8).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της υπ' αριθμόν 170776/2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 69/Β/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.