Νόμος 2077/92

Ν2077/1992: Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2077/1992: Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη, (ΦΕΚ 136/Α/1992), 07-08-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζεται στο άρθρο 28 του Συντάγματος, η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα σχετικά πρωτόκολλα και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη, που υπογράφηκαν στο Μάαστριχτ στις 07-02-1992 μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, των οποίων τα κείμενα σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο

 

1. Με τα προεδρικά διατάγματα και τις λοιπές κανονιστικές πράξεις, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του νόμου 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους νόμους 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984), 1775/1998 (ΦΕΚ 101/Α/1988), [Ν] 1880/1990 (ΦΕΚ 39/Α/1990), 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) και το άρθρο 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 130/Α/1992), δύναται να ρυθμίζεται αναλόγως κάθε θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της κυρούμενης με τον παρόντα νόμο Συνθήκης και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων, που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη, καθώς και κάθε θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή των πράξεων, που εκδίδονται εκάστοτε από τα κοινοτικά όργανα.

 

2. Με όμοιες κανονιστικές πράξεις δύναται επίσης να ρυθμίζεται αναλόγως κάθε θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης και των σχετικών δηλώσεων, που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1681/1987 (ΦΕΚ 10/Α/1987), καθώς και κάθε θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή των πράξεων, που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται εκάστοτε, με βάση αυτήν, από τα κοινοτικά όργανα.

 

3. Με τις ανωτέρω κανονιστικές πράξεις επέρχονται οι αναγκαίες προσαρμογές της κείμενης νομοθεσίας, όταν απαιτείται τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων, που είναι αντίθετες προς τη ρύθμιση, που προβλέπεται από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 Συνθήκες καθώς και στις πράξεις των κοινοτικών οργάνων.

 

Άρθρο τρίτο

 

Πριν από το τέλος κάθε τακτικής συνόδου της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας σε συνεργασία με τον Υπουργό Εξωτερικών οφείλουν να υποβάλλουν προς αυτήν έκθεση για την εφαρμογή των Συνθηκών της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και για την εν γένει εξέλιξη της πορείας των σχέσεων Ελλάδας και Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Άρθρο τέταρτο

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των δε κυρούμενων πράξεων από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στον τίτλο VII άρθρο P της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-08-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.