Προεδρικό διάταγμα 51/07 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Παραρτήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος τα Παραρτήματα Ι - IX που ακολουθούν.

 

Παράρτημα I: Ενδεικτικός κατάλογος των κυριότερων ρύπων

Παράρτημα II: Περί χαρακτηρισμού των επιφανειακών και υπογείων υδάτων

Παράρτημα III: Κατάσταση των υδάτων

Παράρτημα IV: Οικονομική ανάλυση

Παράρτημα V: Προστατευόμενες περιοχές

Παράρτημα VI: Οριακές τιμές εκπομπών και ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα

Παράρτημα VII: Σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού

Παράρτημα VIII: Πίνακες μέτρων που πρέπει να περιλαμβάνονται στα προγράμματα μέτρων

Παράρτημα IX: Κατάλογος ουσιών προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

 

Τα Παραρτήματα αυτά τροποποιούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στο Κοινοτικό Δίκαιο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.