Προεδρικό διάταγμα 51/07 - Άρθρο p7

Παράρτημα VII: Σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα Σχέδια Διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού καλύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 

1. Γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 και το Παράρτημα II του παρόντος Διατάγματος. Η περιγραφή αυτή περιλαμβάνει:

 

1.1. Για τα επιφανειακά ύδατα:

 

χάρτες της θέσης και των ορίων των υδατικών συστημάτων,
χάρτες των οικοπεριοχών και τύπων συστημάτων επιφανειακών υδάτων, εντός κάθε περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού,
προσδιορισμό των συνθηκών αναφοράς για τους τύπους συστημάτων επιφανειακών υδάτων.

 

1.2. Για τα υπόγεια ύδατα:

 

χάρτες της θέσης και των ορίων των συστημάτων υπόγειων υδάτων.

 

2. Περίληψη των σημαντικών πιέσεων και επιπτώσεων που ασκούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, συμπεριλαμβανομένων:

 

υπολογισμού της ρύπανσης από σημειακές πηγές,
υπολογισμού της ρύπανσης από διάχυτες πηγές, συμπεριλαμβανομένης και περίληψης της χρήσης γης,
υπολογισμού των πιέσεων που ασκούνται στην ποσοτική κατάσταση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της απόληψης ύδατος,
ανάλυσης άλλων επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των υδάτων.

 

3. Προσδιορισμό και χαρτογράφηση των προστατευόμενων περιοχών, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το Παράρτημα V του παρόντος Διατάγματος.

 

4. Χάρτη των δικτύων παρακολούθησης που συγκροτούνται για τους σκοπούς του άρθρου 11 και του Παραρτήματος III του παρόντος Διατάγματος και παρουσίαση, σε μορφή χάρτη, των αποτελεσμάτων των Προγραμμάτων Παρακολούθησης που εφαρμόζονται με τις παραπάνω διατάξεις, για την κατάσταση:

 

4.1. των επιφανειακών υδάτων (οικολογική και χημική),

 

4.2. των υπόγειων υδάτων (χημική και ποσοτική),

 

4.3. των προστατευόμενων περιοχών.

 

5. Κατάλογο των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Διατάγματος, για τα επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και τις προστατευόμενες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα των περιπτώσεων στις οποίες εφαρμόσθηκε το άρθρο 4, παράγραφοι 4, 5, 6 και 7, καθώς και των σχετικών πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

 

6. Περίληψη της οικονομικής ανάλυσης της χρήσης ύδατος, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 5 και το Παράρτημα IV του παρόντος Διατάγματος.

 

7. Περίληψη του ή των Προγραμμάτων Μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων με τους οποίους θα επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4.

 

7.1. Περίληψη των μέτρων που απαιτούνται για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων.

 

7.2. Έκθεση των πρακτικών μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή της αρχής της ανάκτησης του κόστους της χρήσης ύδατος, σύμφωνα με το άρθρο 8.

 

7.3. Περίληψη των μέτρων που λαμβάνονται για να τηρηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου η.

 

7.4. Περίληψη των ελέγχων της απόληψης ύδατος και της κατακράτησης νερού, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στα μητρώα και στα στοιχεία των περιπτώσεων κατά τις οποίες παραχωρήθηκαν εξαιρέσεις δυνάμει του άρθρου 12, παράγραφος 4 (ε).

 

7.5. Περίληψη των ελέγχων που διενεργούνται για τις απορρίψεις από σημειακές πηγές και άλλες δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν την κατάσταση του νερού σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 4 (εδάφια ζ και θ).

 

7.6. Περίληψη των ελέγχων για την καταλληλότητα των χρήσεων των υδατικών πόρων.

 

7.7. Προσδιορισμός των περιπτώσεων κατά τις οποίες επιτράπηκαν απευθείας απορρίψεις στα υπόγεια ύδατα σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 4 (εδάφιο ι).

 

7.8. Περίληψη των μέτρων που λαμβάνονται για τις ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 13.

 

7.9. Περίληψη των μέτρων που λαμβάνονται για να προληφθούν ή να μειωθούν οι επιπτώσεις ατυχημάτων ρύπανσης.

 

7.10. Περίληψη των μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 6, του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, για τα υδατικά συστήματα τα οποία είναι απίθανο να επιτύχουν τους στόχους του άρθρου 4.

 

7.11. Λεπτομέρειες των συμπληρωματικών μέτρων που κρίνονται ως αναγκαία για να τηρηθούν οι καθοριζόμενοι περιβαλλοντικοί στόχοι.

 

7.12. Λεπτομέρειες των μέτρων που λαμβάνονται για να αποφευχθεί η αύξηση της ρύπανσης των θαλάσσιων υδάτων σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος η.

 

8. Μητρώο των τυχόν λεπτομερέστερων Προγραμμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για την περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, τα οποία αφορούν ιδίως υπολεκάνες, τομείς, θέματα ή τύπους υδάτων, καθώς και περίληψη του περιεχομένου τους.

 

9. Περίληψη των μέτρων που λαμβάνονται για την πληροφόρηση του κοινού και τη διαβούλευση, των αποτελεσμάτων τους και των συνακόλουθων τροποποιήσεων των Σχεδίων Διαχείρισης.

 

10. Στοιχεία της / των αρμόδιων αρχών της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού με τα ακόλουθα, κατά περίπτωση:

 

10.1. Όνομα και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής: Το επίσημο όνομα και διεύθυνση της αρχής που είναι αρμόδια στην περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού για την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

10.2. Γεωγραφική κάλυψη της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού: Τα ονόματα των κυριότερων ποταμών στην περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, μαζί με ακριβή περιγραφή των ορίων της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού. Τα ως άνω στοιχεία πρέπει κατά το δυνατόν να είναι διαθέσιμα για να εισαχθούν στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) και / ή στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών της Επιτροπής (GISCO).

 

10.3. Νομικό καθεστώς της αρμόδιας αρχής: Περιγραφή του νομικού καθεστώτος της αρμόδιας αρχής και, κατά περίπτωση, σύνοψη ή αντίγραφο του καταστατικού της, της συνθήκης ίδρυσής της ή ισοδυνάμου νομικού εγγράφου.

 

10.4. Αρμοδιότητες: Περιγραφή των νομικών και των διοικητικών αρμοδιοτήτων κάθε αρμόδιας αρχής και του ρόλου της στην περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού.

 

10.5. Κατάλογος μελών: Όταν η αρμόδια αρχή ενεργεί ως συντονιστικός φορέας για άλλες αρμόδιες αρχές, απαιτείται κατάλογος των φορέων αυτών μαζί με μία περίληψη των θεσμικών σχέσεων που έχουν θεσπιστεί για την εξασφάλιση του συντονισμού.

 

10.6. Διεθνείς σχέσεις: Όταν η περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού εκτείνεται στο έδαφος ενός ή περισσότερων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή περιλαμβάνει έδαφος τρίτων κρατών, απαιτείται περίληψη των θεσμικών σχέσεων που έχουν θεσπιστεί για την εξασφάλιση του συντονισμού.

 

11. Τα σημεία επαφής και τις διαδικασίες για την προμήθεια των εγγράφων που χρησίμευσαν ως υπόβαθρο και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 15, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος Διατάγματος, ιδίως δε λεπτομέρειες των μέτρων ελέγχου που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 4 (εδάφια ζ, θ) καθώς και των πραγματικών δεδομένων παρακολούθησης που συλλέγονται σύμφωνα με τα άρθρο 11 και το Παράρτημα III.

 

Β. Η πρώτη ενημέρωση του Σχεδίου Διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και όλες οι επόμενες ενημερώσεις πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν:

 

1. Περίληψη των τυχόν αλλαγών ή ενημερώσεων από τη δημοσίευση της προηγούμενης έκδοσης του Σχεδίου Διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, συμπεριλαμβανομένης περίληψης των επισκοπήσεων που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 4, 5, 6 και 7.

 

2. Εκτίμηση της προόδου επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης κατά την περίοδο του προηγούμενου Σχεδίου υπό μορφή χάρτη και διευκρινίσεις για τους περιβαλλοντικούς στόχους που δεν επιτεύχθηκαν.

 

3. Περίληψη των τυχόν μέτρων που είχαν προβλεφθεί στην προηγούμενη έκδοση του Σχεδίου Διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού τα οποία δεν εφαρμόστηκαν και σχετικές διευκρινίσεις.

 

4. Περίληψη των πρόσθετων ενδιάμεσων μέτρων που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 6 του παρόντος Διατάγματος μετά τη δημοσίευση της προηγούμενης έκδοσης του Σχεδίου Διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.