Νόμος 4335/15 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/59/ΕΕ, EEL173) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κεφάλαιο Α: Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί και αρμόδιες αρχές

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Αρχή εξυγίανσης

 

Κεφάλαιο Β: Σχεδιασμός ανάκαμψης

 

Άρθρο 4: Απλουστευμένες υποχρεώσεις για ορισμένα ιδρύματα

Άρθρο 5: Σχέδια ανάκαμψης

Άρθρο 6: Αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης

Άρθρο 7: Σχέδια ανάκαμψης ομίλου

Άρθρο 8: Αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης ομίλου

Άρθρο 9: Δείκτες σχεδίου ανάκαμψης (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

 

Κεφάλαιο Γ: Ενδοομιλική χρηματοδοτική στήριξη

 

Άρθρο 10: Συμφωνία χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου

Άρθρο 11: Εξέταση της πρότασης συμφωνίας από τις αρμόδιες αρχές και διαμεσολάβηση

Άρθρο 12: Έγκριση της πρότασης συμφωνίας από τη γενική συνέλευση

Άρθρο 13: Διαβίβαση των συμφωνιών χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου στις αρχές εξυγίανσης

Άρθρο 14: Προϋποθέσεις για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου

Άρθρο 15: Απόφαση για την παροχή και αποδοχή χρηματοδοτικής στήριξης

Άρθρο 16: Υποχρεώσεις κοινοποίησης και δικαίωμα εναντίωσης των αρμόδιων αρχών

Άρθρο 17: Γνωστοποίηση

 

Κεφάλαιο Δ: Σχεδιασμός εξυγίανσης

 

Άρθρο 18: Σχέδια Εξυγίανσης

Άρθρο 19: Πληροφορίες για τους σκοπούς των σχεδίων εξυγίανσης και της συνεργασίας με το ίδρυμα

Άρθρο 20: Σχέδια εξυγίανσης ομίλου

Άρθρο 21: Απαιτήσεις και διαδικασία για τα σχέδια εξυγίανσης ομίλου

Άρθρο 22: Διαβίβαση σχεδίων εξυγίανσης στις αρμόδιες αρχές

 

Κεφάλαιο Ε: Δυνατότητα εξυγίανσης

 

Άρθρο 23: Αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης ιδρυμάτων

Άρθρο 24: Αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης ομίλων

Άρθρο 25: Εξουσίες για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης

Άρθρο 26: Εξουσίες για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Έγκαιρη παρέμβαση

 

Άρθρο 27: Μέτρα έγκαιρης παρέμβασης

Άρθρο 28: Απομάκρυνση των ανώτερων διοικητικών στελεχών και του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 29: Επίτροπος

Άρθρο 30: Συντονισμός των μέτρων έγκαιρης παρέμβασης και διορισμός επιτρόπου στην περίπτωση ομίλων

 

Κεφάλαιο Ζ: Στόχοι, προϋποθέσεις και γενικές αρχές εξυγίανσης

 

Άρθρο 31: Στόχοι της εξυγίανσης

Άρθρο 32: Προϋποθέσεις εξυγίανσης

Άρθρο 33: Προϋποθέσεις εξυγίανσης χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιρειών συμμετοχών

Άρθρο 34: Γενικές αρχές που διέπουν την εξυγίανση

 

Κεφάλαιο Η: Ειδική διαχείριση

 

Άρθρο 35: Ειδική διαχείριση

 

Κεφάλαιο Θ: Αποτίμηση

 

Άρθρο 36: Αποτίμηση για τους σκοπούς της εξυγίανσης

 

Κεφάλαιο Ι: Μέτρα εξυγίανσης

 

Άρθρο 37: Γενικές αρχές των μέτρων εξυγίανσης

Άρθρο 38: Εντολή μεταβίβασης

Άρθρο 39: Εντολή μεταβίβασης: διαδικαστικές απαιτήσεις

Άρθρο 40: Μεταβατικό ίδρυμα

Άρθρο 41: Λειτουργία του μεταβατικού ιδρύματος

Άρθρο 42: Διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 43: Αναδιάρθρωση παθητικού

Άρθρο 44: Πεδίο εφαρμογής της αναδιάρθρωσης παθητικού

Άρθρο 45: Εφαρμογή της ελάχιστης απαίτησης

Άρθρο 46: Εκτίμηση του ποσού

Άρθρο 47: Μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης ή μετατροπής κεφαλαιακών μέσων

Άρθρο 48: Αποτέλεσμα των ενεργειών της απομείωσης και της μετατροπής σε περίπτωση αναδιάρθρωσης παθητικού

Άρθρο 49: Παράγωγα

Άρθρο 50: Συντελεστής μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο

Άρθρο 51: Μέτρα ανάκαμψης και αναδιοργάνωσης που συνοδεύουν την αναδιάρθρωση παθητικού

Άρθρο 52: Σχέδιο αναδιοργάνωσης

Άρθρο 53: Αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης παθητικού

Άρθρο 54: Άρση των διαδικαστικών εμποδίων στην εφαρμογή της αναδιάρθρωσης παθητικού

Άρθρο 55: Συμβατική αναγνώριση της αναδιάρθρωσης παθητικού

Άρθρο 56: Μέτρα δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης

Άρθρο 57: Δημόσια κεφαλαιακή στήριξη

Άρθρο 58: Προσωρινός δημόσιος έλεγχος

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Απομείωση των κεφαλαιακών μέσων

 

Άρθρο 59: Απαίτηση για την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής των κεφαλαιακών μέσων

Άρθρο 60: Διατάξεις που διέπουν την απομείωση ή μετατροπή κεφαλαιακών μέσων

Άρθρο 61: Αρχές αρμόδιες για την εφαρμογή περιπτώσεων του άρθρου 59

Άρθρο 62: Ενοποιημένη εφαρμογή: διαδικασία διαπίστωσης

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Εξουσίες εξυγίανσης

 

Άρθρο 63: Γενικές εξουσίες

Άρθρο 64: Επικουρικές εξουσίες

Άρθρο 65: Εξουσία απαίτησης παροχής υπηρεσιών και υποδομών

Άρθρο 66: Εξουσία επιβολής μέτρων διαχείρισης κρίσης ή μέτρων πρόληψης κρίσης που λαμβάνονται από άλλα κράτη - μέλη

Άρθρο 67: Εξουσίες αναφορικά με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, μετοχές και άλλους τίτλους ιδιοκτησίας που βρίσκονται σε τρίτες χώρες

Άρθρο 68: Αποκλεισμός ορισμένων συμβατικών ρητρών σε περίπτωση έγκαιρης παρέμβασης και εξυγίανσης

Άρθρο 69: Εξουσία αναστολής ορισμένων υποχρεώσεων

Άρθρο 70: Εξουσία περιορισμού της αναγκαστικής εκτέλεσης συμφωνιών παροχής εξασφάλισης

Άρθρο 71: Εξουσία προσωρινής αναστολής δικαιωμάτων καταγγελίας

Άρθρο 72: Άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Διασφαλίσεις

 

Άρθρο 73: Μεταχείριση των μετόχων και των πιστωτών σε περίπτωση εν μέρει μεταβιβάσεων και εφαρμογής της αναδιάρθρωσης παθητικού

Άρθρο 74: Αποτίμηση της διαφοράς ως προς τη μεταχείριση

Άρθρο 75: Διασφαλίσεις για τους μετόχους και τους πιστωτές

Άρθρο 76: Διασφαλίσεις για τους αντισυμβαλλομένους σε περίπτωση εν μέρει μεταβιβάσεων

Άρθρο 77: Προστασία των συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου και των συμφωνιών συμψηφισμού και εκκαθαριστικού συμψηφισμού (netting and set off arrangements)

Άρθρο 78: Προστασία των συμφωνιών εξασφάλισης

Άρθρο 79: Προστασία των συμφωνιών δομημένης χρηματοδότησης και των καλυμμένων ομολογιών

Άρθρο 80: Μεταβιβάσεις εν μέρει: προστασία των συστημάτων διαπραγμάτευσης, εκκαθάρισης και διακανονισμού

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Διαδικαστικές υποχρεώσεις

 

Άρθρο 81: Υποχρεώσεις άμεσης ενημέρωσης

Άρθρο 82: Διαδικαστικές υποχρεώσεις των αρχών εξυγίανσης

Άρθρο 83: Υπηρεσιακό - Επαγγελματικό απόρρητο

 

Κεφάλαιο ΙΕ: Εξυγίανση διασυνοριακού ομίλου

 

Άρθρο 84: Γενικές αρχές σχετικά με τη λήψη αποφάσεων που αφορούν περισσότερα του ενός κράτη - μέλη

Άρθρο 85: Σώματα Αρχών Εξυγίανσης

Άρθρο 86: Ευρωπαϊκά Σώματα Αρχών Εξυγίανσης

Άρθρο 87: Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 88: Εξυγίανση ομίλου στην οποία εμπλέκεται θυγατρική επιχείρηση του ομίλου

Άρθρο 89: Εξυγίανση ομίλου στην οποία εμπλέκεται μητρική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Κεφάλαιο ΙΣΤ: Σχέσεις με τρίτες χώρες

 

Άρθρο 90: Αναγνώριση και εκτέλεση των διαδικασιών εξυγίανσης τρίτων χωρών

Άρθρο 91: Δικαίωμα άρνησης της αναγνώρισης ή της επιβολής της εκτέλεσης των διαδικασιών εξυγίανσης τρίτων χωρών

Άρθρο 92: Εξυγίανση υποκαταστημάτων τρίτης χώρας

Άρθρο 93: Συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών

Άρθρο 94: Ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών

 

Κεφάλαιο ΙΖ: Ταμεία εξυγίανσης

 

Άρθρο 95: Ορισμός Ταμείου Εξυγίανσης

Άρθρο 96: Χρήση του Ταμείου Εξυγίανσης

Άρθρο 97: Επίπεδο - στόχος

Άρθρο 98: Τακτικές εκ των προτέρων εισφορές

Άρθρο 99: Έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές

Άρθρο 100: Εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης

Άρθρο 101: Δανεισμός μεταξύ ταμείων εξυγίανσης

Άρθρο 102: Αλληλέγγυα χρήση των εθνικών ταμείων εξυγίανσης σε περίπτωση εξυγίανσης διασυνοριακού ομίλου

Άρθρο 103: Κατάταξη των απαιτήσεων στην ειδική εκκαθάριση

Άρθρο 104: Χρήση συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων στο πλαίσιο της εξυγίανσης

 

Κεφάλαιο ΙΗ: Κυρώσεις και δικαστική προστασία

 

Άρθρο 105: Διοικητικές κυρώσεις και λοιπά διοικητικά μέτρα

Άρθρο 106: Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 107: Δημοσιοποίηση των διοικητικών κυρώσεων

Άρθρο 108: Διατήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

Άρθρο 109: Αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων και άσκηση των εξουσιών επιβολής κυρώσεων από την αρμόδια αρχή και την αρχή εξυγίανσης

Άρθρο 110: Δικαστική προστασία

 

Κεφάλαιο ΙΘ: Μεταβατικές και τροποποιούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 111: Τροποποιήσεις του νόμου 3458/2006 (ΦΕΚ 94/Α/2006)

Άρθρο 112: Τροποποίηση του νόμου 3301/2004 (ΦΕΚ 263/Α/2004)

Άρθρο 113: Τροποποίηση του νόμου 3461/2006 (ΦΕΚ 106/Α/2006)

Άρθρο 114: Τροποποίηση του νόμου 3777/2009 (ΦΕΚ 127/Α/2009)

Άρθρο 115

Άρθρο 116: Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

Άρθρο 117: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997)

Άρθρο 118: Τροποποιήσεις του άρθρου 20 του νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010)

Άρθρο 119: Τροποποιήσεις του νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α/2009)

Άρθρο 120 Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014)

Άρθρο 121: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007)

 

Κεφάλαιο Κ: Θέματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

Άρθρο 122: Σύσταση Επιτροπής Λήψης Μέτρων Εξυγίανσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Άρθρο 123: Αρμοδιότητες της Επιτροπής Λήψης Μέτρων Εξυγίανσης

Άρθρο 124: Εξουσίες της Μονάδας Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων

Άρθρο 125: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 65/2009 (ΦΕΚ 88/Α/2009)

Άρθρο 126: Στελέχωση της Μονάδας Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Άρθρο 127: Τροποποίηση του νόμου 3152/2003 (ΦΕΚ 152/Α/2003)

Άρθρο 128: Τροποποιήσεις του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010)

Άρθρο 129: Τροποποίηση του νόμου 2789/2000

 

Κεφάλαιο ΚΑ: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 130: Μεταβατικές διατάξεις

 

Παράρτημα

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.